Revelation of John 2

Riong i es a lotuongare nge ako a rem a Epesus.

Ma toko aken i ria mun ve, “Aro ong wat malueng a lotuonga areko a rem a Epesus othealnga, naro ong wat vene:

Tho ini toko ako tho krim sivemit or limai a menik sivenga nge, na tho esu esa a theki lalainga le mitainga or limai ako o oma i nge gol a lemi pat, na lek riong a thomu nge i vene:
Lemik mire nge ur areko thomu o oma i ranga ve ako thomu o mit engeng nge lomu lemioong, na thomu o el inga matheong areko i velpoltun thomu nge panesngek. Na lemik mire mun ako thomu o lel kimomu nge toko kerenga areko o ri ve or ini pakekre, ave ole apaltet na thomu o avrum senu ole riong aken, mako lomumu mire nge ole le apaltetong aken. Na lemik mire ako thomu o potun matheong nge panesngek na thomu o el kerengaing nge, aveto thomu o mit engeng nge.

Ave nik plong nge lomu vothung pelie ako ranga ve lomu asaguong nge tho i ranga ve ini nomenganga avele. Lomumu rum senu nge vothung sivenga ako thomu o oma tel i nomenga nge ako lomumuo a tho nge, ave ponange thomu o modop i lale. Aro o lel kimomu nge lomu vothung kerenga areken, naro o oma ranga ve ako thomu o oma tel i nomenga. Aro ve thomu o lel kimomu nge lomu vothung kerenga areken avele, aro tho es a thomu nge me, naro tho eltetpot lomu theki lalainga le mitainga a imei, aken aro thomu o velpol ini lek ol avele. Aveto ur inga ako tho thopol i a thomu nge, na lemik i sivenga nge ma i vene: Numu silal tokokoe areko o panes a Nikolas
6 Nikolas ile pamirealing i vene: Vothung kerenga ako tokokoere o oma i nge ole mimiong, i pavurvur aro i pakerenga ole menong tomo nge a God avele, nako o ngo tomo nge areko or ini oewoere avele, na o lotual avalare na vothung kerenga mun pelie.
ile pamirealing ole vothung, na tho mun, nik silal mun i.

Na aro ve toko e i sis ve aro ilemi mire senu nge riong ake, ako God Ioni i sungu i a lotuongare nge, mo i sivenga ako aro i ta senu itelnga nge. Na areko ole mong a Satan ile tongporumongre, aro sek wom or mo o an won monnga nge won ako i sung mimiong ako i voth a God ia ometa ako a Pen a Urvet.”

Riong i es a lotuongare nge ako a rem a Smerna.

Ma toko aken i ria mun ve, “Aro ong wat malueng a lotuonga areko a rem a Smerna othealnga, naro ong wat vene:

Tho ini ur alavusnga opateanga na ole vusonga mun. Na tho ini toko ako nomenga tho rin, ave ponange tho mimia ol. Na lek riong a thomu nge i vene:
Lemik mire nge matheong areko i velpoltun thomu. Lemik mire mun ako, ake ru a ulue thomu o oror nge ur elonga, aveto ake ro a Pen a Urvet lomu ur elonga i pom. Na lemik mire mun ako tokokoe areko or ini Judare o ri tangatun nge thomu, ave ole vothung i panes senu Judare ole vothung avele, or ini toko avlung ako ini a Satan ile. 10 O mothong tova o ngange nge kerengaing ako i toth aro i velpoltun thomu. O nongpol! Satan aro i tongporum thomu nge ako aro o rere omu pelie mo o paeso ir a mang a midenga lemi. Naro lomu kerengaing aken aro i voth inga nge nang mule pa omole. Aro lomu lemioong i voth engeng mola i pavurvur nge lomu rinong, maken aro tho olal i a thomu nge, nge mimiong ako aro ile vusonga avele.

11 Na aro ve toko e i sis ve aro ilemi mire senu nge riong ake, ako God Ioni i sungu i a lotuongare nge mo i sivenga ako aro i ta senu itelnga nge. Areko ole mong a Satan ile tongporumongre, aro o el kerengaing e avele nge rinong aininga.”
11 Rinong aininga ini won sesenga ako aro ile vusonga avele. O thopol 20:14; 21:8.


Riong i es a lotuongare nge ako a rem a Pergamum.

12 Ma toko aken i ria mun ve, “Aro ong wat malueng a lotuonga areko a rem a Pergamum othealnga, naro ong wat vene:

Tho ini toko ako bainat ako iwowonga i voth epee epee na i oselpot a wok me. Na lek riong a thomu nge i vene:
13 Lemik mire nge lomu rem, ini rem ako i voth a Satan imeni na ini ile vulonga. Na thomu o voth engeng a tho nge, na lomu lemioong a tho nge i matu avele, i pavurvur nge nang ako o pun rin a Antipas nge, ako a lomu rem ako Satan i voth nge. Na Anitpas ini lek umonga sivenga ako i panongpol tokokoere nge lek riong.

14 Ave nik plong nge lomu vothung pelie ako ranga ve omu pelie o panes a Balam
14 O thopol tenesing nge a Balam ako a Namba 22�24.
ile pamirealing, nomenga ini toko ako i patoral a Balak nge sovengalo ako aro i paleklek Israelre nge ako ranga ve o an aning ako o sung tel i a avalare nge, na o ngo tomo nge areko or ini oewoere avele.
15 Na Balam ile pamirealing aken i ranga ve ini a Nikolas
15 O thepol ritetong rurunga ako a 2:6 aken i ritet nge a Nikolas ile pamirealing.
ile pamirealing ako omu pelie o panes mun i.
16 Maken aro o lel kimomu nge lomu vothung kerenga, aro vene mo lelle inga atike aro tho velpol a thomu nge mo aro tho pun tomo nge areko o lel okime nge ole vothung kerenga avele. Naro tho pun or nge bainat ako i oselpot a wok me.

17 Na aro ve toko e i sis ve aro ilemi mire senu nge riong ake, ako God Ioni i sungu i a lotuongare nge mo i sivenga ako aro i ta senu itelnga nge. Na areko ole mong a Satan ile tongporumongre, aro tho sung aning ako i ngo kine ponange ako o apet i ve ini ‘Mana’
17 Judare olemi ve, Jeremaia i parong kine ‘Mana’ pelie a silkep lemi, naro i voth nge makola ole pamimionga i velpol ol a or nge, lamako God aro i paan or nge ‘Mana’ aken.
a or nge. Naro tho sung mun um po velelesnga
17 Um po velelesnga aken ini a God ile ateong nge or.
a or omole omole nge. Na nge um areken oion ponganga i voth nge na toko e avele ilemi mire nge, ini inga areko o el um areken.”

Riong i es a lotuongare nge ako a rem a Taiataira.

18 Ma toko aken i ria mun ve, “Aro ong wat malueng a lotuonga areko a rem a Taiataira othealnga, naro ong wat vene:

Tho ini a God Itun na thekik i tolilis ranga ve ini won sesenga ile lallaing, na evek i tolilis rintet ranga ve ini bras
18 Bras ini ur ako o oma tang a tap nge na ur pelie mun.
ako o ongtun i ponganga mo i riri rintet ma i tukling tukling. Na lek riong a thomu nge i vene:
19 Lemik mire nge ur areko thomu o oma i ranga ve nge lomu asaguong na nge lomu lemioong engenga, na nge lomu opoesaling, na ako thomu o engeng na o el inga matheong. Na lemik mire mun ako lomu omaing i esa ol na i mukal nge lomu omaing teltelnga ako i patea nge ako thomu o panes tel tho.

20 Ave nik plong nge lomu vothung pelie ako ranga ve, somu wom seng ako i ranga ve ini a Jesebel
20 Jesebel ia tenesing i voth nge a 1 King 18�21 na 2 King 9.
ako i voth nomenga, na seng aken i apet isivenga ve ini a God ile riong elnga, na i patoral na i paleklek lek umongare mo aro o ngo tomo nge areko or ini oewoere avele, na o an aning ako o sung tel i a avalare nge.
21 Sek wom i ve aro i lel ikime nge ile vothung ako i ngo tomo nge tokokoe areko or ini iewo avele, aveto ini plong. 22 Maken aro tho pangomeng i a ile ring, na aro ve areko o oma vothung kerenga tomo nge i, o lel okime nge ole vothung areken avele, aro tho pangomengo mun or. 23 Naro tho pun rin areko o panes ile pamirealing, maken toko lemioonga alavusnga aro olemi mire ako tho ini toko ako lemik mire nge toko alavusnga oopo na olemi, naro tho olal vengveng i a or omole omole nge, i pavurvur nge ur areko o oma i. 24 Aveto thomu areko o voth a Taiataira ako o panes seng aken ile pamirealing kerenga aken avele, ako osivenga o apet i ve ini a ‘Satan ile pamirealing inkinenga ako i mathe.’ Na tho ria thomu ve, aro tho parong mun matheong e avele a thomu nge. 25 Ave aro thomu o mit engeng nge lomu vothung ako o krim i lale i pavurvur ako aro la tho es me.

26 Na areko ole mong a Satan ile tongporumongre na o panes senu tho i mul nge nang le vusonga, aro tho sung engenging a or nge ranga ve ako Vovo i sungu i a tho nge. Naro tho papomnga or mo aro o theal toko alavusnga ake ru a ulue areko or ini Judare avele.

27  ‘Naro ole thealing aken
aro i engeng rintet
ranga ve ini ain.
Naro o so rek rek or
ranga ve ini thei pokin
ako o oma i nge saka.’
Buk Song 2:9

28 Naro tho sungu mun sivemit a lempoa a or nge, aken i pathengal ako ole mong ur alavusnga lale. 29 Na aro ve toko e i sis ve aro ilemi mire senu nge riong ake, ako God Ioni i sungu i a lotuongare nge mo i sivenga ako aro i ta senu itelnga nge.”

Copyright information for `MBH