Revelation of John 3

Riong i es a lotuongare nge ako a rem a Sardis.

Ma toko aken i ria mun ve, “Aro ong wat malueng a lotuonga areko a rem a Sardis othealnga,
1 Nge Grikre okei riong ake ini ‘ensel’ na i venen mun aken nge ves 7 na 14.
naro ong wat vene:

Tho ini toko ako God Ioni ako ile engenging i mukal nge ur alavusnga, kene i voth a tho nge, na sivemit or limai i voth mun a tho nge. Na lek riong a thomu nge i vene: Lemik mire nge lomu omaing ako tokokoere o rivenga thomu o mimi, ave onumu i rin lale nge panesngek.
O mimeta, na o paengeng lomu vothung sivenga atiiken i rin rongan, eneke i toth aro i rin. Naro o oma venen aken, eneke tho thopol lomu vothung ako i vengveng a lek God itheki rongan. Maken aro lomumu rum werer nge Panongpolong Sivenga ako thomu o nongpol tel i lale, na o patoral thomu nge, naro thomu o nongal nge, na o lel kimomu nge lomu vothung kerenga. Na aro ve thomu o mimeta avele, na o nong nong inga, aro tho velpol a thomu nge ranga ve ini toko kemonga, naro lomumu mire avele nge nang ako aro tho velpoltun thomu nge.

Ave omu pelie ako a rem a Sardis lomu vothung rongan i riri ranga ve ini tekruk velelesnga. Aro thomu o teuna tekruk velelesnga mo o es tomo nge tho, eneke lomu vothung i vengveng tomo nge tho. Na areko ole mong a Satan ile tongporumongre aro o teuna mun tekruk velelesnga venen aken, naro oion i ngo a erere ako i ritet nge areko God aro i sung mimiong a or nge, naro tho patitepot oion nge avele. Naro tho ritet nge or a ok Vovo itheki tomo nge ile enselre otheki ve, or ini lek. Na aro ve toko e i sis ve aro ilemi mire senu nge riong ake, ako God Ioni i sungu i a lotuongare nge mo i sivenga ako aro i ta senu itelnga nge.”

Riong i es a lotuongare nge ako a rem a Piladelpia.

Ma toko aken i ria mun ve, “Aro ong wat malueng a lotuonga areko a rem a Piladelpia othealnga, naro ong wat vene:

Tho ini toko ako tho riri rintet na tho ini ur nunganga tepun. Na ranga ve ako nomenga Nepes a Devit i krim ur ako ini pupalinga thepnga a Jerusalem neginga, aro tho mun aro tho krim ur ako ini pupalinga thepnga a Jerusalem ponganga ako a Pen a Urvet. Na aro ve tho theppot vel thekia aken, aro toko e avele i pavurvur aro i pupal ol i. Na aro ve tho pupalo i, toko e avele i pavurvur aro i theppot ol i. Na lek riong a thomu nge i vene:
Lemik mire nge lomu omaing na lemik mire mun ako iomu kene i kima avele, na thomu o panes senu lek riong, na thomu o kelelal iok avele, make tho theppot vel thekia nge thomu ako toko e avele i pavurvur aro i pupalo i. O nongpol, toko avlung ako ini a Satan ile, ako o apet or ve, or ini Judare, ave ole vothung i panes senu Judare ole vothung avele, aro tho paruru or mo aro o koru oeve a evomu tepun mo aro olemi mire ako ok sagu rintet thomu. 10 Na thomu o panes lek panakaling nge matheong potunnga lale, make aro tho paseral thomu nge matheong aoliloenga ako aro i es me mo aro i tongporum toko alavusnga ake ru a ulue.

11 I toth lale ako aro tho es me, aro thomu o mit engeng nge lomu vothung ako thomu o krim i lale, maken aro toko e avele i pavurvur aro i kempot olongomu. 12 Na toko e ako ile mong a Satan ile tongporumongre, aro tho pamit i a lek God ile Lotu Tepun a Vel ranga ve ini wovek. Na i pavurvur aro i voth evelelnga a Lotu Tepun a Vel aken. Naro tho wat lek God iion a i nge tomo nge a Jerusalem ponganga iion. Ini lek God ile rem ako aro i esu a Pen a Urvet me. Naro tho wat mun iok ponganga a i nge. 13 Na aro ve toko e i sis ve aro ilemi mire senu nge riong ake, ako God Ioni i sungu i a lotuongare nge mo i sivenga ako aro i ta senu itelnga nge.”

Riong i es a lotuongare nge ako a rem a Laodisia.

14 Ma toko aken i ria mun ve, “Aro ong wat malueng a lotuonga areko a rem a Laodisia othealnga. Naro ong wat vene:

Tho ini ur nunganga tepun na tho panongpol vengveng a God ile riong elonga, na i pavurvur ako aro toko na sengre aro o nongal senu i na olemio nge. Na tho ini pamenong alavusnga itepun. Na lek riong a thomu nge i vene:
15 Lemik mire nge lomu omaing ako numu plong nge panesngek avele, ave thomu o engeng nge panesngek mun avele. Tho sis ve aro numu plong, eve o engeng nge panesngek, 16 aveto avele. Lomumu i ngo a sapat, na i ranga ve ini thei ako i merir avele na i vel avele, maken aro tho mutpot thomu nge wok. 17 Na thomu o ri ve, ‘Lemem umtun pom tomo nge lemem ur elonga, na them oror nge ur e avele.’ Aveto patong onumu o men vulut inga, na ole ur e avele, na o men alalilanga, na otheki pros. Aveto lomumu mire nge avele. 18 Na tho tor lomu ve aro o ol gol ako o ongtun i ponganga mo i riri kene a tho nge, mo aro lomu ur elonga pom a God itheki. Naro o olpot mun tekruk velelesnga a tho nge, maken aro o men alalilanga avele, naro lomu mara mun nge avele. Naro o olpot mun thekumu rongalnga ei a tho nge, mo aro thekumu i senu werer.

19 Na areko ok sagu or, aro tho vol or mo aro tho pavengveng ole vothung. Aro thomu o lel kimomu nge lomu vothung kerenga, naro thomu o engeng nge panesngek. 20 O nongpol, tho mit a vel thekia na tho erema, na aro ve toko e i nongpol keik, na i thep ile vel thekia nge tho, aro tho eso a ile vel aken naro te an tomo e pel.

21 Na toko ako aro ile mong a Satan ile tongporumongre, aro tho pamen totho i a lok seik me, naro te men a lek nepes a menonga nge, ranga ve ako lek mong a Satan ile tongporumongre na tho men ol a ok Vovo ilo sei, na them men a ile nepes a menonga nge. 22 Na aro ve toko e i sis ve aro ilemi mire senu nge riong ake, ako God Ioni i sungu i a lotuongare nge mo i sivenga ako aro i ta senu itelnga nge.”

Copyright information for `MBH