Romans 13

Aro te voth a mukalingare osa thewo.

Naro toko na seng alavusnga, or omole omole aro o voth a gavman a mukalingare osa thewo, eneke aro ve God i pamenu or venen aken avele, e avele aro i velpol polpol ini mukalinga. Na gavman a mukalinga areko o voth, kene God isivenga i pamenu or venen aken. Mako toko e ako i avsa nge mukalinga e ile riong, kene i kelelal nge ur ako God i pamenu i. Na areko o oma venen aken, aro o pavelpol paomelaling a osivenga nge. Na e mun e ako, gavman a mukalingare o voth nge toko sivengare opangangenga avele, aveto o voth ako nge toko kerengare opangangenga. Na eve ong sis ve aro ong ngeip nge a gavman a mukalinga avele, aro ong oma inga vothung sivenga, maken aro i risea ong nge. Na i venen aken, eneke gavman a mukalinga ini a God ile umonga ako aro i opoal ong nge menong sivenga. Aveto aro ve ong oma vothung kerenga, aro ong ngange, eneke ile engenging i voth. Na ini a God ile umonga ako i oma a God ile omaing nge toko kerengare opaomelalnga ake ru a ulue. Make i sivenga ako aro ong paesu sivengom a mukalingare osa thewo, aro vene mo o paomelal ong. Na e mun e ako, aro ong voth a osa thewo, eneke lomum mire ako ve, vothung aken ini vothung vengvenga.

Na aken ini takis ulnga tepun, eneke gavman a mukalingare ini a God ile umongare, na ole omaing inga ako ini omaing aken omanga na umong mun pelie ako o el ol umtun nge avele. Na aro ve om thangaroong i voth, aro ong olal i. Na aro ve om thangaroong nge takis rel relnga pelie ako rongan i voth, aro ong ul i a takis elngare nge. Na aro ve o paesu ong a toko e isa thewo, aro ong voth inga nge. Na aro ve o sung mukalinga a omaing a toko e nge, aro ong nongal ikei na papomnga iion.

Aro ve ar sagu tokokoere, aro te avsa a God ile torong avele.

Na aro ve omu thangaroong e i voth a toko e nge, aro thomu o patopalal i mo i vus. Aveto ur omole i voth ako aro o pavus i avele, ako ini asagupeling. Na tho ri inga nge asagupeling, eneke toko ako ia sagu toko kathnga ako i thepolo i, kene i panes vengveng a God ile torong elonga lale. Na God ile torong i ri vene:

“Mothong tova ngo tomo nge areko or ini ewom avele.
Mothong tova so rin toko.
Mothong tova ong kem.
Mothong tova theseal thongom e ile urre”
Kisim Bek 20:13-17

na torong areke tomo nge torong mun pelie o voth inga nge torong omole lemi ako i vene:

“Aro om sagu toko kathnga ako ong thepolo i,
ranga ve ako om sagu sivengom.”
Wok Pris 19:18

10 Na aro ve toko e ia sagu toko kathnga ako i thepolo i, aro i oma vothung kerenga e avele a i nge. Maken aro ve toko e ia sagu toko kathnga ako i thepolo i, i ranga ve ako i panes vengveng a God ile torong elonga lale.

Toko lemioongare aro o naktet ole esong ake ru a ulue.

11 Naro thomu o oma venen aken, eneke lomumu mire ako, wop lemi ake te mimi nge, kene ur pomnga e ako aro i velpol nge. Na ponange ini lomu nang ako aro thomu o vurpola nge nokolkolong mo o thealal, eneke nang ako aro Toko Pomnga i el werer it nge, kene i toth rintet ol nge nang nomenganga ako lemiro tel nge a Krais. 12 Na pen a midenga i toth nge ile vusong, na pen lalanga i toth rintet ol lale, ranga ve ako ini a Toko Pomnga ile velpoling, mako i sivenga ako aro te mothong ol mideng a vothung panesnga mo aro te panes ol pen lalanga a vothung. Aken it ranga ve ini toko punonga ako i ovruu nokolkolonga a teunong mo aro i pasopa ol punonga a teunong ako aro i paseral i nge punong. 13 Naro te panes ol inga ako ini pen lalanga a vothung sivenga. Na te mothong tova te oma pen a midenga a vothung ranga ve ako o thinu thina thei engenga nge saal aolongaere ako vothung kerenga pulua i voth a lemi, na o thin rinrin thei engenga evelelnga, na toko na seng aomnga, na ngo tomopeling nge toko na seng rel relngare, na volpeling, na muspeling. 14 Aveto lomu mimiong aro i velpol ranga ve ini a Toko Pomnga a Jisas Krais ile mimiong, na o mothong tova lomumu rum nge vothung ulue anga panesnga ako i mita a lomumu me.

Copyright information for `MBH