Romans 16

Pol i pasungalu ile nang sivenga a Rom angare nge.

Na tho sis ve aro tho ritet lomu nge lulur lemioonga a Pibi, ini lotu a opoalinga ako a rem pomnga a Senkria. Na tho ritet thomu ve ini seng sivenga. Na tho nong thomu ve aro o nongpoo i, tova i velpol a thomu nge, eneke i mun ini a Toko Pomnga ile. Naro thomu o nongpoo i ranga ve ako God i sis ve aro ile tokokoere o oma i. Naro thomu o opoal i nge ur kathnga ako i oror nge, eneke ini seng ako i opoal rintet lemioonga pulua lale na tomo mun nge tho.

Na pasungalu lek nang sivenga a Prisila ome a Akuila nge, ako or ini a Krais Jisas ile umongare ako o um tomo nge tho. Or paini o sungpot ole mimiong nge pamimingek na i toth ako aro o el meik nge rinong ako i kath tho. Mako tho ri sivengaing nge or paini, aveto ini engek avele, toko lotuongare ako or ini Judare avele, or alavusnga mun o ri sivengaing nge or.
Na pasungalu lek nang sivenga a lotuongare nge ako o pathun a or paini ole vel lemi.
Na pasungalu lek nang sivenga a Epainetus nge, ini toko teltelnga ako i lemio tel nge a Krais ako a epee a Esia.
Na pasungalu lek nang sivenga a Maria nge, ako i um engeng nge opoalngomu.
Na pasungalu lek nang sivenga a Andronikus ome a Junias nge, or paini ini lekngare ako nomenga o voth tomo nge tho ako a mang a midenga lemi. Na God ile pakekere o risea or paini na or paini o teo tel a Krais nge lamako tho ol.
Na pasungalu lek nang sivenga a Ampliatus nge ako ok sagu i, eneke i teo mun a Toko Pomnga nge.
Na pasungalu lek nang sivenga a Urbanus nge ini a Krais ile umonga ranga ve ini tho.
Na pasungalu lek nang sivenga a Stakis nge ako ini teik sivenga.
10  Na pasungalu lek nang sivenga a Apeles nge, ini toko ako tongporumongre o velpoltun i, ave rongan i mit engeng nge ile lemioong nge a Krais.
Na pasungalu lek nang sivenga a Aristobulus ile vel lemi angare nge.
11  Na pasungalu lek nang sivenga a Herodion nge ako ini leknga mun.
Na pasungalu lek nang sivenga a Narsisus ile vel lemiare nge, or ini areko o teo mun a Toko Pomnga nge.
12  Na pasungalu lek nang sivenga a Tripina ome a Triposa nge, seng or aini aken o betet nge a Toko Pomnga ile omaing omanga.
Na pasungalu lek nang sivenga a luk sivenga a Persis nge, ini seng mun ako i betet rintet nge a Toko Pomnga ile omaing omanga.
13  Na pasungalu lek nang sivenga a Rupus nge, ile omaing a Toko Pomnga nge i sivenga rintet.
Na pasungalu lek nang sivenga a inina mun nge, eneke inina aken i velpol mun ini ok nina.
14  Na pasungalu lek nang sivenga a Asinkritus, Plegon, Hermes, Patrobas, na Hermas nge, tomo mun titeir lemioongare ako o voth tomo nge or.
15  Na pasungalu mun lek nang sivenga a Pilologus, Julia, Nereus tomo nge ilunnga na Olimpas nge, tomo mun nge a God ile tokokoere ako o voth tomo nge or.
16  Na o pasungalu pel nge lomu nang sivenga tomo nge menumu titponga ranga ve ako omu sagu pel.
Na Krais ile lotuonga alavusngare o pasungalu mun ole nang sivenga a thomu nge.

Aro te naktet it nge toko le apaltetongare.

17 Na titeikre, tho tor engeng lomu ve aro o naktet thomu nge pamirealonga le apaltetongare ako o pavelpol menong rel relnga nge lotu, na o paleklek toko lemioonga pelie mo aro o panes ol a Krais ile sovengalo sivenga avele. Ole pamirealing aken i rel nge a Krais ile pamirealing ako thomu o elo i lale. Aro thomu o voth mela nge or. 18 Eneke tokokoe areko o venen aken o oma ar Pomnga a Krais ile omaing avele, aveto o panes inga ur ako i mita a olemi me. Na o ri ololo na o pamolomolo tokokoere nge ole riong, na o paleklek areko olemi ve, toko ol e avele i voth ako aro ile apaltet or. 19 Na tho ri venen aken, eneke toko alavusnga o nongpol ako ve, thomu o nongal senu a Krais ile riong, mako tho risea thomu nge lomu vothung aken, aveto tho sis ve aro thomu ini toko powe ninengare nge vothung sivenga omanga, na ini toko riringa areko o lel kimomu nge vothung kerenga omanga.

20 Na God ako ini lemi moring tepun kene i toth ako aro i pakerenga a Satan ile omaing, naro i opoal thomu mo o tepetuntun toko le apaltetonga areken.

Na tho nong ve aro thomu o voth a ar Pomnga a Jisas ile themosaling lemi.

Toko pelie o pasungalu ole nang sivenga a Rom angare nge.

21 Na Timoti ako i um tomo nge tho, i pasungalu ile nang sivenga a thomu nge. Na Lusius, Jeson na Sosipater ako or ini lekngare o pasungalu mun ole nang sivenga a thomu nge wot.

22 Na tho a Tertius, tho watu a Pol ile malueng a riong ake, na tho mun tho pasungalu lek nang sivenga a thomu nge, eneke tho teo mun a Toko Pomnga nge.

23 Na tho a Pol, Gaius i nongpoo tho a ile vel lemi, na i nongpoo mun lotuonga alavusngare a pen ake mo o oma lotu a ile vel lemi, na i pasungalu mun ile nang sivenga a thomu nge wot.

Na Erastus i pasungalu mun ile nang sivenga a thomu nge, ini mukalinga ako i theal tetal rem pomnga ake ini a Korin a umtun.

Na titeir a Kwartus i pasungalu mun ile nang sivenga a thomu nge wot.
25 Naro te risea a God, eneke i pavurvur ako aro i paengeng thomu nge lomu mitong nge a Jisas Krais, ranga ve ako Panongpolong Sivenga ako tho panongpol tokokoere nge, kene i ri nge. Na Panongpolong Sivenga aken i velpol pat ol na i ritet nge a Jisas Krais. Aveto nomenga nomenga vet ako me Panongpolong Sivenga aken i ngo kine, 26 aveto i velpol pat ol lale. Na them opoal tokokoere nge imirenga, nge ako them pathengal or ako ve, Jisas Krais ini toko pamimionga ako God ile riong elnga nomengangare, kene o wat nge na o ritet nge ve aro i velpol panen. Na God ako i mimi evelelnga ako aro ile vusonga avele, kene i pakepot them ve aro them panongpol toko alavusnga areko or ini Judare avele, mo o pavurvur ako aro olemio nge a Krais, mo o panes i. 27 Na i venen aken, mako nge ler teoong a Jisas Krais nge, aro te risea a God, ako ienga inga ini a God powe ninenga. Naro te risea i evelelnga ako aro ile vusonga avele. I nunganga.

Na i re aken. I vus.

Copyright information for `MBH