Romans 7

Te vthopot nge a Moses ile patorong panesnga ako i kin it nomenga.

Titeikre, thomu areko lomumu mire senu nge a Moses ile patorong, ava lomumu mire ako ve, na rongan toko e i mimi, aken i voth a Moses ile patorong lemi. Ranga ve ini seng peange ako patorong i kin i tomo nge iewo, i pavurvur ako rongan iewo tomonnga i mimi, aveto aro ve iewo tomonnga i rin, i vthopot ol nge patorong ako i kin i tomo nge iewo. Maken aro ve iewo rongan i mimi na i ngo tomo nge toko relnga e, aro o apet i ve ini seng theki roronga, aveto aro ve iewo i rin lale, i vthopot ol nge kinong aken, na aro ve i ela toko relnga e, aken ini seng theki roronga avele.

Maken titeikre, i vene mun i thomu, thomu o vthopot nge a Moses ile patorong panesnga ranga ve ini toko ako i rin lale, eneke thomu o rin tomo nge a Krais nge lomu teoong a i nge, maken varo o velpol ini toko relnga e ile, ini toko ako i los werera nge rinong. Na te velpol ini ile mo aro te pavelpol monnger sivenga a God nge. Na i venen aken, eneke nomenga ako rongan te voth nge ler mimiong nomenganga, Moses ile patorong i pavurpola vothung kerenga a lemir ako nir peti epipeere o panes i, na monnger aken i pavelpol rinong. Aveto ponange, te rin lale na te vthopot nge ur areko i kin it nomenga ako ini a Moses ile patorong, mako ponange te oma a God ile omaing, nge vothung ponganga ako Oni Riringa i pavelpol i a it nge, na te oma ranga ve ako te oma i nomenga avele, nge ako te panes patorong ako o wat i a erere nge.

Patorong i palemi kling tokokoere mo o oma vothung kerenga.

Na aro ve Moses ile patorong i pavurpol vothung kerenga a lemir, aro te ri vava, e? Aro te ri ve, “Moses ile patorong i kerenga?” Avele, aro te ri venen aken avele. Aveto Moses ile patorong i ritet tho nge lek vothung kathnga ako i kerenga. Ranga ve Moses ile patorong i ri ve, “O mothong tova o theseal toko e ile ur elonga.”
7 Kisim Bek 20:17
Na aro ve i ri venen aken avele, lemik mire ako thesealing ini vothung kerenga avele.
Aveto nge ako patorong i ritet tho ve thesealing ini vothung kerenga, mako vothung kerenga i panes sovengalo aken mo i pavurpola thesealing peleknga elonga a lemik. Eneke aro ve patorong i voth avele, vothung kerenga ile engenging mun avele, na i ranga ve ako i rin lale. Na nge ako lemik mire nge a God ile torong rongan, lek mimiong i sivenga, aveto nge ako lemik mire ol nge a God ile torong, tho rov ol vothung kerenga ako i mimi a tho nge, na tho ate ol ako ve, tho ranga ve ini toko rinonga a God itheki. 10 Na tho ate mun ako patorong ile omaing ako aro i sung mimiong a tokokoere nge, tova ve o panes i, kene i teltun rinong a tho nge, eneke tho pavurvur nge ipanesnga avele. 11 Na i vene aken, eneke vothung kerenga ile apaltet tho, i ela God ile torong sivenga ma i ria tho nge, aveto i pun opok nge. Na nge ile omaing aken, vothung kerenga i teltun rinong a tho nge. 12 Maken aro te ri ol vava nge patorong aken, e? God ile torong aken i riri, eneke i es a i nge me, na ur areko God ile torong i ri nge, i riri mun, eneke i es mun a i nge na i vengveng na i senunga.

13 Naro te ri vava? Aro te ri ve, “Ur ako i sivenga i teltun rinong a tho nge?” Avele, aro te ri venen aken avele. Ini lek vothung kerenga ako i teltun rinong a tho nge, i el ur ako i sivenga na i pavurpol vothung kerenga a lemik nge, na nge ile omaing aken, vothung kerenga i ngopatat inga. Mako God ile torong aken i pathengal tho ve, vothung kerenga i kerenga selele rintet.

Vothung sivenga na vothung kerenga o pun pel a lemir.

14 Na lemir mire ako ve, God ile torong i es vengveng a i nge me. Aveto tho, tho ini toko ulue anga ako vothung ulue anga i voth a tho nge. Na i ranga ve ako tho ini vothung kerenga ile toko um polpolonga. 15 Lemik mire avele nge vothung tepun ako tho oma i, eneke vothung ako tho sis ve aro tho panes i, kene tho panes i avele. Aveto vothung ako nik plong nge omanga, aken kene tho oma i. 16 Na aro ve tho oma vothung kerenga ako nik plong ve aro tho oma i, aken i pathengal ako ve, lemik ve God ile torong i vengveng. 17 Na i vene ake, ini sivengek ako tho oma i avele, aveto ini vothung kerenga ako i ngo a lemik ako i oma i. 18 Eneke lemik mire ako ve, ur sivenga e avele i voth a lemik, ako nge lek mimiong nomenganga ako rongan i voth a tho nge, eneke tho sis ve aro tho oma vothung sivenga, aveto tho pavurvur nge omanga avele. 19 Eneke ur sivenga ako tho sis ve aro tho oma i, kene tho oma i avele, aveto ur kerenga ako nik plong ve aro tho oma i, kene tho kis inga nge omanga. 20 Na aro ve tho oma ur ako nik plong ve aro tho oma i, aken ini sivengek ako tho oma i avele, aveto ini vothung kerenga ako i ngo a lemik ako i oma i.

21 Maken tho thopol vothung ake i voth a lemik ma i paketun tho vene ake: Aro ve tho sis ve aro tho oma vothung sivenga e, vothung kerenga i voth mun a lemik. 22 I nunganga ako lemik nunganga i ngo senu rintet nge a God ile torong, 23 aveto tho thopol torong relnga e ako i voth mun a lemik ako nik peti epipeere o panes i, na i pun tomo nge a God ile torong ako lemik i engeng nge panesnga, ini vothung kerenga a patorong ako i voth mun a lemik ako nik peti epipeere o panes i, na ile mong tho mo tho velpol ini ile toko um polpolonga. 24 O, wain a thoo, tho ini toko polpolnga ol inga. Na anga aro i pavthopot tho nge lek matheong ake, ako vothung kerenga rongan ile mong nik peti na i teltun rinong a tho nge, e? 25 Tho ri sivengaing a God nge ako i pavthopot it nge matheong aken, ako nge ar Pomnga a Jisas Krais ile omaing! Maken tho voth vene: Na nge sivengek lek lemi rumong, tho sis ve aro tho panes a God ile torong, aveto vothung kerenga a torong rongan i voth mun a lemik ako nge lek mimiong nomenganga, ma rongan tho panes i.

Copyright information for `MBH