Titus 3

Vothung sivenga ako aro te oma i.

Naro wong palemi rum toko lemioongare ve aro o voth a gavman a mukalingare osa thewo, naro o nongal ole riong. Na evelelnga aro o monsi nge omaing sivenga elonga omanga. Naro o mothong tova o voltet toko e, na o mothong tova o kelelal pel. Aveto aro o nak ole menong, na o oma inga vothung sivenga a toko alavusngare nge.

Eneke nomenga sivenger mun ler vothung i ranga ve ako lemir mire nge a Krais avele, na te nongal riong avele, mako te leklek. Na i ranga ve ako te velpol ini toko um polpolonga nge lemi rumong kerenga kathnga ako i mita a lemir me, tomo mun nge vothung kerenga ako te sis ve aro te oma i. Na ler mimiong aken i vual nge vothung kerenga omanga, na te theseal tokokoere ole ur elonga. Na te oma tokokoere mo oni silal it ma nir silal pel. Aveto God ako ini ler pamimionga, ia sagu rintet it, na i oma vothung sivenga a it nge. Ma nge nang ako ile vothung aken i velpol ol a pen lalanga i pamimi it. Na i pamimi it nge ler vothung vengvenga ako sivenger te oma i, kene avele. Aveto nge isivenga ile themosaling inga, mako i pamimi it nge sovengalo ako i pariri it nge. Na i pakeu Ioni Riringa mo i pavelpol mimiong ponganga a it nge, mo te onol mo te velpol ini ile toko ponganga ol re. Na i odoroktun it nge Ioni Riringa, ako nge a Jisas Krais ako ini ler pamimionga ile omaing, mo i um engeng a lemir. Na God i themosal it venen aken, make te velpol ini toko vengvengare a itheki lale, mo te men tetal ol inga mimiong ako aro ile vusonga avele ako i kin ile riong nge ve aro i sungu i a it nge. Na riong alavusnga areke ru tho ri nge kene i nunganga, na i pavurvur ako aro tokokoere aro o nongal senu i na olemio nge.

Na tho sis ve aro wong pesrou nge ur areke pamirealnga avele, mo tokokoe areko olemio nge a God, evelelnga aro o betet nge vothung sivenga omanga.

Na pamirealing areken i sivenga rintet, naro i opoal tokokoere.
Aveto aro wong voth mela nge areko o pun pel e riong ako imonnga avele, ranga ve ako o pun rum pel nge otiteviere oionre, na o wathalal pel nge riong, na o vol pel nge Judare ole patorongre. Naro wong voth mela nge or, eneke ur areko i venen aken, i pavurvur aro i opoal tokokoere avele, na ini ur polpolnga inga. 10 Na aro ve toko e i oma vothung ako i omreu lotuongare, aro wong tor ile mo i modopu i. Na aro ve i nongal avele, aro wong tor werer mun ile paininga. Na eve i nongal ol avele, aro wong mothonglelu ol i, 11 eneke lomum mire ol ako ve, toko ako i venen aken i leklek lale, na i oma vothung kerenga. Na nge ile avsaing aken, isivenga i pavelpol a God ile paomelaling a i nge.

Pol ile riong patopalalnga.

12 Nge nang ako aro tho pake a Artemas eve Tikikus mo i es a wong nge wot mo i el meum, akennga aro wong um engeng vet mo wong velpol a tho nge ako a Nikopolis, eneke lemik i ngo lale ve aro tho voth nge, i pavurvur nge theu po ile vusong. 13 Na Apolos tomo nge a Senas ako ini toko ako ile mire i aolonga nge patorongre, aro ve o monsi lale, aro wong opoal engeng or paini nge ole esong mo o oror nge ur e avele. 14 Na ler toko lemioongare aro olemi mire mun ako ve, aro o betet nge vothung sivenga omanga ako nge areko o oror rintet nge ur elonga, oopoalnga. Aro vene mo ole mimiong aken imonnga avele.

15 Ine tokokoe areko o voth tomo nge tho o pasungalu ole nang sivenga a wong nge wot. Naro wong ria mun areko olemio nge a Jisas na oa sagu them ve, them pasungalu lemem nang sivenga a or nge.

Na tho nong ve aro God ile themosaling aro i voth tomo nge thomu alavusnga.

Na i re aken. I vus.

Copyright information for `MBH