1 John 1

Ira Ka'ene Majama Hihunijina

Nitama anejijaho ijí Ira kajaho ijí hinana'omo nú Hura iraka ka'ene 'warumajaho hene 'ee nú núni nii kame 'ee Hura raka ka'ene venajaho nú kame 'ee nú núni iji Hu 'unavaji rone veju. Ikaho Ira ka'ene majama hihunijina. Majama hihunijaho nú haha pakavara kaivo nú kahuna'e rejume kavara. 'Enajihuna'e nú ikaho ja 'warame 'ee najahu. 'Enare'e ja 'waravu. Ijaho majama Amo ahuma hinana'omo Hu rouma nú kavara. Iraka kame hejajaho nú ja 'u'o 'waravu. 'Ejakame ja nú pu'úmo hami vehuna. 'Ejume nú nimaa Amoho 'ee Huni Hariha Jesu Keriso pu'úmo hami veju. Nú uneunecha ikihija vejujihuna'e nú ja pu'úmo teamanuma parahuna.

Godiho Hanaji'ina

Ikaho Huni vu'a ka'ene núra hejaji ja 'waravu Godiho niho'o hanaji'ina kaivo Huni vajijaho niho'o panutuvi'ina. Nú Hu Hu'úmo hami vejura 'i'i kaivo nú nutuvi'ini 'urahojujaho nú nimaa ira'ata vene 'ee nimaijaho pavejura. 'Enakaivo nú hanaji'ini hina 'urahojujaho areri Hura hanaji'ini hinuja'ina'e nú ea 'aho pu'úmo hami hami veju. 'Ene Jesu ka'ene Huni Harihi jihuni 'aijara núni sisea maho'o sovu'e pa'arenu. Nú niho'o sisea pa'ana 'wavujaho nú onuno pisivaravu. 'Eju'e nimaijaho núni oja vaja panamu. 'Enakaivo nú núni sisea Hu nahama 'wara'avajaho Hu pauchavi'ine 'ee ariri jihuna'e Hu núni sisea vwihana areme 'ee núni sisea maho'o somuhe pa'arehuna. 10 Nú ijá 'wavujaho nú sisea pavejura 'wavujaho nú veju'e ira'asina'e rejukame Huni ira núni vaja panamu.

Copyright information for `MCQ