1 John 5

Núra Mwe'ake Asivajina

Ea irara Jesuho Keriso nimaa ronujaho hu Godoni vaji nahejara. 'Ene ea irara Amo oja mahujaho hu Huni hariha ka'ene Huni rena roaji 'u'o oja mahu. Nú Godoni harihija oja mihujihuna'e nú nihena kavu nú Godi oja mahe 'ee Huni tamana 'ararihae vejura. Ikaho Godoni oja 'ekaravujina nú Huni tamanijaho hami 'ajohuna. Ijihuni maijaho Huni tamanijaho mai'o kisina pana. Ijihuni maijaho ea ka'ene Godoni vaji nahenaajipo mwe'akaho asivara. Núni nimaa roijara vejume nú mwe'a ikaho asivara. Ea irara mwe'akaho asimune? Ea irara Jesuho Godoni Harihiji nimaa ronujarana.

Ikaho Jara Hehunijihuna'e Vejara

Ikaho Ea ka'ene toa 'ee 'aa vaji roajina. Hu Jesu Kerisona toaru pana kaivo toa 'ee 'aiji'i roajina. 'Avenijara Huni vu'a nimaa venana. Ijihuni maijaho 'Avenijaho nimaijina. Ijihuni maijaho ike no'opisu ikipo Huni vu'akaho nimaa vejara. 'Avenijine toijine 'ee 'aijina. 'Ee ike no'opisu ikipo ahume avacharavara. Nú emaapuni vu'iji nimaa ve'avajaho Godira kime 'waramujara maho'o asitaha paranu. Godoni kima 'warumujaho ikena. Ijaho Hu Hariahoni vu'a nimaa vene 'waramana. 10 'Ene ea irara Godoni Harihiji nimaa ronujaho hu ori'ini hena kamuna. Ea irara Godi panimaa ronujaho hu Hua veju'e ira'asina'e renu. Ijihuni maijaho raka ka'ene Godira Huni Harihiji rone 'waramajaho panimaa ronu. 11 Iraka ka'ene 'warumajaho ikena. Godi majama hihuna múhana 'ee ike majama hihunakaho Huni Harihi jihuni vajina. 12 Ea irara Huni Harihiji apenujaho hu majama hihuna kaivo ea irara Godoni Harihiji papenujaho hu majama hihunijaho papenu.

Majama Hihuna

13 Ike raka ka'ene na vejukaho ja ea irahipo Godoni Harihi jihuni ihiji nimaa rojujihi puna'e veju. 'Ejakame ja majama hihuna ka'ene apejaji hena ka'avarono veju. 14 Ikaho nú Huni una'i nimaa rojujihuna'e uneunecha raka'e Huni ura ija'ina'e jarime 'waravujaho Hu henuna. 15 Hu henuhuna'e nú hena kavu. Ijihuna'e núra uneunecha iraka Hu jarivujija nú 'ekura. 16 Ea pini huni vwea ka'eje sisea ka'ene pakwahuniji veje ka'amajaho hu ni'ajahe Godoni siporua 'oje hia huna ma'amana. 'Ene 'u'o Hura ea ka'ene sisea ike pakwamasahuke pavejujija hia puna mihuna kaivo sisea pina venareje kwamasahuna namu. Ijihuna'e na ija'ina pa'iavo hunijihuna'e jarima 'waramama pa'iavu. 17 'Unama ka'ene ariramaa pa'ajija maho'o sisea. Sisea pina vena'e pakwahuna namu. 18 Nú niheju. Ea ka'ene Godoni vaji nahejajaho sisea pavenuna. 'Enakaivo Jesu ka'ene Godoni Harihijara 'ajoahu'e 'avena siseijaho hu ija pa'unamuna. 19 Nú niheju. Nú Godona kaivo mwe'akaho maho'o 'avena sisei jihuni harura hari namu. 20 Nú niheju. Godoni Harihijaho niroana. Hu nimaiji hena kahuni henaka ijaho múhana. 'Eju'e nú Huni hariha Jesu Keriso ka'ene nimai jihuni vaji hiju. Ijaho Godi nimaa ka'ene majama hihunijina. 21 Sesahu nune godi ira'ata ka'ene iji vejujija oja pami'avara.

Copyright information for `MCQ