1 Peter 2

Muna Mai'o Hiji'inijine 'Ee Ea Ariramaijihina

Ijihuna'e ea 'aho'a túa paveti'avara 'ee ea papisivisa'avara 'ee masapa puna'i aroaroti panami'avara 'ee ea 'ahopuni kukui jihuna'e oja sisea pavwiha'avara 'ee ea 'aho'a parona'avara. 'Enakaivo musiapo musaru ura renau ja'ina'e ja Godoni Iriji ura rena'avara. 'Enareje veje ijara ja ni'ajihe maranie emarene 'uri'avara. Ijihuni maijaho Natohwi jihuni vweijaho ja nihejara. Ja Huni roajaho Hu muna ka'ene mai'u hiji'ina ka'ene emaapo senavajina. 'Enakaivo Godira Huni urijino Hu iji pijaha jihuna'e Godoni una'ijaho mavarasa'ina. Ja 'u'o areri muna ka'ene mai'u hiji'ina ka'ene 'eke 'Avena huni ara vejara ka'ene ariramaa rejuri pirisitijihina. 'Ena'omo 'avena huni swasa ka'ene Godi teamamu ja'ina'e Jesu Keriso oni vaji swasa vejura. 'Enajihuna'e Godoni Ira vaji ija'ina 'waramana.

Heha! Na Muna mamaa mavarasa'ina rira mu'oi naminuji iji pijaharejo Saiani ranavuta. 'Ena'omo ea irara Hu nimaa nimaa ro'amajaho hu niho'o patemuhuna 'úmana.
Ja ea ka'ene nimaa roji'ini jihipuna'i ijaho Hu niho'o mavarasa'ina kaivo ea ka'ene ara veji'inijipo ike munakaho pi'onavara. 'Eju'ukame ijí muna kajara tukeja ka'ene rira mu'oijaho aneanesina rene namu. 'Ene muna ka'ene amaarename 'ee muna ka'ene tanurihujina. Ijihuni maijaho pu Ira pahene vejujihuna'e pu eha sisea apehuna'e iji pijihara. 'Enakaivo ja iji pijihari eijina 'ee pirisitia ka'ene ea nimaa nimaijina 'ee ea ariramaa'omo ja Godoni ea rejara. 'Ena'omo ja Huni mamaiji rone ta'arohuna 'ee Hura nutuvi'ina vajijino iji pijihe 'eka rova'e Huni hanaji'ina maa vajijino irechamiana. 10 Maraku'ijaho ja ea pana kaivo iviamaa ja Godoni ea. Ja maraku'ijaho numiravujaho paapejara kaivo iviamaa numiravujaho apejara.

Kerisora Ahia Apenaja'ina'e Apehuna

11 Ehu nuna ka'ene na ja oja mihi'inakije na 'ejahia 'waravu. Ja iviamaa ara pisuri jihuna'e ja ike mwe'akaho ma'uako hihuna. Ja 'unama ka'ene hahapo itunavura ka'ene joni oja vaji ajira vene ninakaramujaho are'avara. 12 Joni kara ijija Jenitaru puni vajijaho mamaa'e re'amana. Pu ja sisea namahe 'warahuna kaivo jara mamaa ka'ene ve'avaji kimareje vea ka'ene Hura 'aiha vei ro'amajaho Godi ta'aro'avara. 13 Natohwi jihuni hahijihuna'e joni kamatia puni hari hiha areri kinia ea 'ajoha'ini ja'ina. 14 Areri kavana ijija ea ka'ene sisea veji'inijihi eha mihe 'ee ea ka'ene aririji vejujihi ta'arorahuna'e Hura irechamiana. 15 Ja 'unama ika'ina vejujaho Godoni ura. 'Ena'omo ja 'unama ariramaiji ve'avajaho ea ka'ene puruva reti'inijija puni vu'a pa'arehuna. 16 Ja i'ia pa'a 'ojukúne ja paki'eje ijara nuhiakame kú'o sisea ve'ava kaivo ja i'ia pa'anakúne ivi'a Godoni pweapo vejuja'ina'e ve'avara. 17 Ea maho'o puni hura ve'avara 'ee vwehu jona oja mi'avara 'ee Godoni hura vene 'ee kinia huni hura ve'avara. 18 Pwee! Joni mama'ini jihipuni hura vene 'ee puni hararu hi'avara. 'Ene ea ka'ene mamaaru vene 'ee ajuarasahe hijujihi punaru paveha kaivo ea sisei 'ahiu jihipuni hari hine 'ee puni hura 'u'o ve'avara. 19 Ijihuni maijaho ea irara Godona venahuroji'i temuka 'ee siseisei hinuni vaja 'ee sise'i 'ahauri vajijino hura vene 'ee puni hari hinujaho Godi ura renuna. 20 Ja sisea vejakame pu sise'i 'ahi'eje ja kirasahe masuani hi'ava jihuni eha ijaho irake? 'Enakaivo ja mamaiji vejujihuna'e sisei hiji'i masuani kirasahe va'avajaho ijara Godi teama'ena. 21 Ijihuni maijaho ja ija'ina vehuna'e 'umenaana. Kerisoho jonijihuna'e sisei hinana. 'Enarena Hura vena kaja'ina'e ja 'u'o Huni ma'aji 'ahi 'ararihae vehuna'e najahana. 22 Hu sisea pina pavenana 'ee Huni ira vaja ira'ata pina pahejara. 23 Pura ira sisea 'waravajaho Hu eha pavenana 'ee Hu haha hiamani vajijaho Hu eha pavenana. 'Enakaivo Godira 'otua ariramaa mihuniji Huhusu nimaa vetiana. 24 'Enakaivo Hura Huhusu núni sisea Huni haha 'ahi apena va'e korosia 'ahi ajimana. 'Ejakame nú sisei jihuni 'unamijaho kwamasa'ika'i ariramaa hihuna. 'Enajihuna'e Huni haha ka'ene puachamajara rejume ja maraniana. 25 Ja niho'o na'ia mapoka sipiepo 'unama asisame va'uja'ina'e va'ara kaivo iviamaa ja kú'o 'uname Sipia 'Ajoha'ina 'ee joni 'avena 'Ajoha'ini jihuni roara.

Copyright information for `MCQ