1 Peter 4

Hia Ani'ina Reju

Ijihuna'e Kerisoho haha hiama ja'ina ja 'u'o 'unama ija'ina vehunijaho amairiara'avara. Ijihuni maijaho ea irara haha hiamujaho hu sisea venujaho aremuna. 'Ene joni hia pwinana ijaho hahijihuni 'unamijaho kú'o pahi'avara 'ee emaapo itunavuri 'unamiji 'u'o pahi'avara kaivo Godoni urija'ina'e hi'avara. Ijihuni maijaho joni vea ni'ima'ura ja nisame Jenitarupo ura renae 'ee hahijara ura renaujiru vejara. 'Ene 'uasa vene hahijara itunavaji vene 'ee toa sisea ine nanamie 'ee 'unama sisea vene temarasahe 'ee toa sisea ine 'unama ani ani vene 'ee godia ira'ata siseijihi oja mihura. Ijihuna'e ea kajija pu maho'o tatavujaho ja kú'o puni pwinana'a pareju'e pu jonuna'i sisea vwihane ira sisea 'waravura. 'Enakaivo pura ichá'ina ka'ene vejujaho Hu 'warave eha mihuna. Ijihuni maijaho Hu ea ka'ene kwamasahi'ina 'ee mai'o hijujihi 'otua veti'irono amairiaramu. Ikehuni hahi ea ka'ene kwamasahajija Godoni vu'a maiu'ina najahara. Godoni ura ijihuna'e pu haha rukina'omo pu eha apejara vo puni 'avena mai'o hiju.

Godoni Swara Hami 'Ajohi'ina

'Ene uneunecha maho'o ikihi puni ura ijaho ni roe turana paranu. 'Enakúne jara siporua ka'ene 'ohuni jihuni hahi joni oja vwiha hami piuhihe masuani ajuarasahe hi'avara. 'Enakúne maho'o oja vamaa kamino rena roe oja 'ekara'avara. Ijihuni maijaho oja 'ekaravujara sisea mapoka vahamauna. Ja ura muka pahwenami'avara kaivo ea 'aho pu'úmo hami ni'ajarame 'ajoara'avara. 10 Ea kwinu kwino swara ani ani'ina ea 'aho'a ni'ajihuna'e 'ekajihuna'e Godoni maiji vwihanúajaho 'unama ani ani'inijino naja'avara. 11 Ea irara vu'a 'wara'amajaho maka'eje hu Godira 'waramu ja'ina'e 'wara'amana 'ee ea irara ea 'aho'a ni'aji'amajaho Godira harura ka'ene mahajino ni'aji'amana. 'Ejakame uneunecha mapoka vajakino Godiho Jesu Keriso oni vaji ta'arohuna. Ijihuni maijaho pinana 'ee uneunecha mapoka Huni harura hari aneja púsa pa'ana'e navu. Ameni.

Kerisora Ahia Sisea Apenaja'ina'e Ja 'U'o Apehunijina

12 Ehu nune na ja oja mihi'ina ja paki'eje tata'ava. Venaka ka'ene joni roe vena puna'i renaue ja sisei hijujaho areri unenu'u pini ani'ini renau ro'ava. 13 'Enakaivo temarasa'avara. Ijihuni maijaho Kerisora siseisei hinajihuni pwinana'a rene avaju. 'Ena'omo Hura ro'amajino ja Huni pinana vaji temarasaha parahuna. 14 'Enajihuna'e Jesuni ihijihuna'e sise'i 'ahie 'wara'avajaho ja teamana'avara. Ijihuni maijaho 'Avena ka'ene pinana rukinijaho 'ee Godoni 'Avena ja pu'úmo hinu. 15 'Enakaivo ja paki'eje ea 'anie kwamasahe 'ee nesa apene 'ee sisea vene 'ee varapa ani ani'ina vene 'ee epuni ura ijí ruara hi'ava jihuna'e eha sisea ape'ava. 16 'Ena'omo ea irara hu Keriso oni eijihuna'e siseisei hi'amajaho hu paju'amana kaivo ijí Iha kajino Godi ta'aro'amana. 17 'Enajihuna'e iviamaa aneja vene Godoni ehiji jihipuni vaja piuhiha kihuni veijina. 'Ena'omo núni vaji mako aneja ve'amajaho vi ea ka'ene Godoni ira pahene vejujija eha ichá'ina'e apeja'e?

18 'Ejume ea ka'ene aririjija 'unama niho'o kisinijino mamaa rejara'e re'amajaho vu ea ka'ene Godi pa'ajija 'ee ea sisemaijija ichá'ina'e roe re'eja? 'úmana.
19 'Enajihuna'e ea ka'ene Godoni ura ija'ina'e sisei hijujija puni ojijaho ariramaiji venareje Venina ka'ene pauchavi'ini jihuni ija tahi irechavara.

Copyright information for `MCQ