1 Thessalonians 4

Kara Ka'ene Godi Teamahunijina

Vwehu núne Vu'a túchamaa pina ikena. Nú Natohwa Jesuni vaji ja jarirame 'waravu núra vu'a ka'ene 'waravume ja hene oju kaja'ina'e nija'ina oje Godiho teama'amana. 'Eje ja maranie ajime va'amana. 'Ejume nú Natohwa Jesuni harura vaji varapa raka ka'ene vajihajaho ja nihena kivu. Ijihunihahi ikaho Godoni uraijina ja niho'o ea ariramaa rehuna'e ura renukúne 'uasa pave'avara. 'Ene ja ea kwinu kwino joni hahi jihipuni hura vene hami 'ajo'eje arira'e nava. 'Enakúne ja Jenitaru ka'ene Godi pahene pakavujipo puni hahapo napara itunama parajukame 'unama ka'ene vejuja'ina paveha. 'Ejume ja 'unama ikehunakino sisea vene vweuna panama'amana. Ijihuni maijaho Natohwijara ike uneunecha ikihipuni eha ijaho venuna. 'Ene nú nimarako 'waravaji kú'o nahama 'waravu. Ijihuni maijaho Godira nú 'umenuajaho nú 'unama sisea ka'ene 'uasa ve'avarono ija pijúhuna pana kaivo nú ariramaa rehuni jihuna'e iji pijúhana. 'Enajihuna'e ea irara ike hene pataarohujaho hu emaa papataarohu kaivo Godi ka'ene Huni 'Avena mahaji pataaroha avanu. Jara vwehu jona ichá'ina'e oja mihunijaho ea pina mai'o pavene 'warahuna. Ijihuni maijaho 'unama ka'ene vwehu jona'e ichá'ina oja 'ekarahunijaho Godira ja najahana. 10 Nú niheju. Ja 'unama kajaho vwehu jona ka'ene Masatonia hijujihi pu'úmo vejura kaivo vwehu núne nú ja jarirame 'waravujaho ja maji vene ihajinanama apene vaha. 11 Nú ja ni'waravu ja'ina'e masuani hine jomaaru vene 'ee joni iji kaukara veji'i hihunijaho joni ura nimaa rena'ama. 12 'Ejakame ja ea ka'ene samaa hiju jihipuni una'a hami hine 'ee uneunecha 'aho'a papivusahuna.

Keriso Oni Vaji Kwamasahajihi Aherama Rohunijina

13 'Enakaivo vwehu núne jara ea ka'ene kwamasahu jihipuni vu'ijí pa'warave he'ava jihuna'e hine ea ka'ene panimaa rojujipo vejuja'ina temuka apehuna nú ura parenu. 14 Nú Jesura kwame kú'o 'urinaji nimaa ro'avajaho Godira ija'ina'e ea ka'ene Jesuni vaji kwamasahajija Hu hu'úmo aherame rohuna. 15 Na ikaho Natohwi jihuni iri vaji rena roaji ja 'waravu. Nú ea ka'ene mai'o hijukija Natohwijara ro'amajaho nú urasahe pavahuna kaivo nú mahi'eje ea ka'ene kwamasahajipo 'urihuna. 16 Ijihuni maijaho Natohwijara Huhusu 'ona oji'ina puni natohwiji'i mwasirivi'i ariha Godoni viti'iniji'i ro'eje ea ka'ene Keriso oni vaji kwamasahajipo urasahe 'urihuna. 17 'Ejakame nú ea ka'ene mai'o hi'avajija 'urina va'e kahi 'imitia vaji pu piunime ahuma ajima va'e ichutoi Natohwijaho piunahuna 'ee nú Natohwijihi pu'úmo majama hihuna. 18 'Enakúne ike vu'a ikino ea kwinu kwino 'wame ni'ajarave oja sonahi'eje hiha.

Copyright information for `MCQ