2 Corinthians 5

'Ene nú nihena kavu. Ike mwe'i ara ka'ene vejara ka'ene núni sea kara tira'usahe ari'amajaho nú ara Godina'i namuji apehuna. Ijí ara kajaho ija pavejara kaivo ijí majama akúpa 'ahi navu. Ijihuna'e nimaa'e nú arakino hijujaho nú hahuna'e veji'i hiju. 'Ene ara ka'ene akúpi 'ahi namuji hihuna ura renúa paranu. 'Enajihuna'e nú 'avena rene maiso pa'urahohuna kaivo nú haha maiu'ina sahuna. Ijihuna'e nimaa'e nú haha ikehunikino hijuri vajakaho nú hahuna vene 'ee ahija piunivu. Ijihuni maijaho nú haha pa'ana hihuna ura parenúu kaivo nú haha rukina rehuna ura renúu. 'Ejakame ike kwamasahukaho majama hihunijara rarene parahuna. 'Ejume Godira ikehuni maijihuna'e nú venuana. 'Ene Hu Huni 'Avenijaho tatua'e vene múhana. Ijihuni hahi nú na'ia mapoka nimaa vene hena kavujaho nú haha vaji hiju vo Natohwijihi pu'úmo mai'o pahiju. 'Ene nú nii kivi'i hine ojuri 'unamijaho pahiju kaivo nimaa roa 'ahi hina oju. 'Enakaivo nú ikaho nimaa roju. 'Ene na ika 'warahuna'e ura reniu na hahake rana'ujaho Natohwiji'i ari hiju. 'Enajihuna'e núni ura ijaho nú mai'o hi'eja ho kwamasahuna kaivo nú veje Hu teamahuna. 10 Ijihuna'e nú ea maho'o Keriso oni 'otua asúki ijihuni una'i namihuna. 'Ene nú ea kwinu kwinu núra hahiji'i hijari veijino ichá'ina ka'ene mamaa ho sisea vejajaho eha areri ija'ina'e apehuna.

Jesu Keriso Oni Vaji Godi Pu'úmo Napura Vehunijina

11 'Enajihuna'e nú Natohwi jihuni hura vene emaapo nimaa ro'avarono 'ejahiu. 'Ene núni kara ichá'inijaho Godoni una'a samaa'e renu 'ee joni vwiha vajijaho núni kara ijaho samaa'e reju'e ja kivu. 12 Nú kú'o paonuno ta'arosarame 'waravu kaivo ja vea mihe núnijihuna'e temarahuna. 'Ene ea ka'ene haha huhuni jihuna'e jarika'e re'i kaivo oja vaja maa pa'ajija eha 'warahuna amairiarahuna. 13 Nú húmata siseranu'amajaho nú Godoni jihuna'e avahuna. 'Enakaivo núni vwiha arira'e na'avajaho ijaho jonijihuna'e avahuna. 14 Ijihuna'e Keriso oni oja mihujara nú 'ajohujaho ivi'a nú hena kavujaho Ea kwinu ea maho'o puna'e kwamana re'amajaho ea maho'o kwamasahara. 15 Hu ea maho'o punijihuna'e kwamana. 'Ejakame pu ea irahipo hi'avajaho punaru pahihuna kaivo Hunijihuna'e hihuna. Ijihuni maijaho Hu puni hahijihuna'e kwame 'urinana. 16 Ijihuni hahi iviamaa iki rene iki kahi ijaho ea haha huni 'unamijaho paki'avara. Nú haha huni 'unamijino Kerisoho hena kavara kaivo nú kú'o 'unama ija'inijaho pakavu. 17 'Enajihuna'e ea irara Keriso oni vaji hi'amajaho hu ea maiu'ina'e rehuna. 'Ene uneunecha sahasijaho nipa'arenana kaivo heha! Uneunecha maiu'inaru rejara. 18 'Ene iviamaa uneunecha ikija maho'o Godoni rena roara. Hura Keriso oni vaji kú'o aheruma roe napura vetúana. 'Ene kaukara ka'ene ea aherama roe kú'o Huni napura rehunijaho múhana. 19 'Enakaivo Godiho Keriso oni vaji ea ka'ene mwe'i hijukihi pu'úmo kú'o napura venana. Hu puni siseijija kú'o pavwihaniana. 'Ene Hu Ira ka'ene ea aherame roe kú'o Huni napura'e rehunijaho múhana. 20 'Enajihuna'e nú Keriso oni iruhoa apene 'waravi'ina areri Godi núni vaji vu'a 'waramu jihuna'e Keriso oni tinia apene jarirame 'waravujaho Godoni napura kú'o re'avara. 21 'Enajihuna'e Hu vejume Keriso ka'ene sisea pa'ajaho sisea renana. 'Ejakame nú Huni vaji Godoni una'i arimaa'e re'avarono avanana.

Copyright information for `MCQ