Acts 27

Porura Sisimai Romu Va'ajina

'Enareja nú vea ka'ene Itari sisima ajima va'iro vejajino Poruho 'ee tipura ea 'aho'a Juriasi ka'ene Aukasitani opuni sorutia ni'inijihuni ija 'ahi irechamiana. Aturamitiami opuni sisima ka'ene Esia va'iro venajino ea pina huni iha Arisitakasi ka'ene Tesaronaika vaji Mesatonia orijaho nú pu'úmo va'ana. 'Ena'omo ijihuni sú'uhijino nú kwaa iha Sairani usevara. 'Ejume Juriasi hu Poruna'i hami venarena hu ranavume napuhwaha ki'i va'ana. Uneunecha ka'ene hu areria pa'ajihi vaja'avarono va'ana. Nú ijí rena va'eme puuri hiravumakame Saiparasi hana'ija'i va'ara. 'Enareja nú va'e Sirisia 'ee Pamipiria puni soha rori va'e Mara Risia vaji usevara. Ijí ara kajino sorutia puni 'ajohi'ina kajara Arekisanituria opuni sisima Itari vai vejume kame hu nú ijihuni toi irechamúana. 'Ejume nú hine masuani vai'i hi'eme na'ia mapoka ijí pa'arejara. 'Enareja nú harura ni'ima'ura vejume va'e Naitusi usevara. 'E'eme puuri hirama rena tanu'u rúhumakame nú kaha pava'ara kaivo nú va'e Kuriti Saramoni hana'i va'ara. Nú vea kisina soha 'aha apeji'i asima roe Rasia ara ni'inijaho Pea Heveni rorina'omo ijí usevara. Vea ni'inijaho manisame pa'are'eme núra sisima 'ahi va'ajaho niho'o varapa piunahuni 'unama renana. Ijihuni maijaho vea ka'ene 'aura arevujaho 'u'o niroe pa'arena jihuna'e Poruho pu nahame pava'avarono 'waramana. 10 'Ejumakavi'i Porura pu rurame ijá 'iama Ea kije na kavujaho nú iviamaa va'ukaho sisea piunahune kukua 'ee sisima 'u'o pa'are'eje 'ee nú 'u'o kwamasahi'i ve'eja 'iamana. 11 'Enakaivo sorutia ijaho sisima anesura 'ee kaputini ijihipuni vu'a nimaa ro'ika'i Porura raka ka'ene 'waramajaho pavejara. 12 Ruha kajaho sisei jihuna'e sisima na'ia mapoka nahunijaho areri parenana. 'Enajihuna'e ea mapokijipo 'wame nimaa vejajaho ijí ruha kaji areme vahuna ura renaara. 'Enakaivo pu ura renajaho mamako va'e Pinikisi Kuriti vajina'omo useme ijino hihuna ura renajihuni maijaho ijí sisimapo namijuri ruhijaho puura karo'ahuni vea 'onuja'i parene 'e'ununa.

Soha 'Ahi Puuri Hiramajina

13 'Enajihuna'e hwasisia kama'i ikikahi masuani ninavume pu vwihajajaho sisima vahuni 'unama maranu ro'ika'i sisima anika tajahene apena va'e Kuriti soha romai ijikari va'ara. 14 'E'eme 'aha josu pare'eme ni'aha kwinu puura ni'ima'ura ka'ene Urakwiro 'wavujara hiramana. 15 'Ejume nú puura vaja kajino va'ajaho areri parejume nú ijá are'eme maiji soha rira kajino va'ana. 16 'Enareja sisima ninuma va'e mutumutua iha Karota rori va'ana. 'Enareja nú niho'o harura ni'ima'ura vene eaha ma'u'ua ka'ene sisima 'ahi namajaho vevahanavara. 17 Pu niho'o jumareja sisima ni'aja'amarono aja ni'ima'ura apene sisima 'aha mu'oa kaji vevahavara. Pura juvajihuni maijaho Seritisi ajataki ajimareje kirana nahuniji vwihanareja avajara. 'Enareja pu sisima kajihuni aja ka'ene ateha vevahivajaho rasa'i sisima kajaho mapirana 'o'ojume mají va'ana. 18 Ijihuni sú'uhijino puura kajara majama hiramarena apena karohi kahi vejumakame pu 'iruma ka'ene ijino sisima vaji navajaho 'eka ato'aruvara. 19 'Ejara'omo na'ia no'opisu paare'eme ijihuni sú'uhijino sisima kajihuni aja 'ee ateha pu puni iji 'eke ato'aruvara. 20 Na'ia mapoka nú vea pakame 'ee china pakivara. 'E'eju'e puurijara natohwa majama hine hiravume nú vwihajajaho núni iha nipa'arehuna 'wavara. 21 'E'eme ea mapoka 'iruma pai'i kaivo hi'eme na'ia mapoka pa'arenana. 'Ejume Porura 'urine puni rira kajino nami'i kaivo ijá 'iama Eakije nuni irake heha. Nitama nú Kuriti hijaji ja nuni ira hene ve'ipisa uneunecha mapoka pasiserasaha'a. 22 'Enakaivo na iviamaa ja 'waravukaho ja niho'o teamana'avara. Ja ea pina pakwahuna vo sisima ijara huhusu parahuna. 23 Iviasi na'iakino Godi ka'ene na Huni kaukara vene 'ee na Huni ea rejujihuni 'ona oji'ini roe nuni 'una'i naminana. 24 'Enarena ijá 'wima Poru jumujaho arema. 'Enakaivo va'e Sisa oni una'i namine 'otua ve'amana. 'Ene hena! Ea mapoka ka'ene ike sisima vaji hiju kakihija Godira a vajaha jihuna'e pu pakwamasahuna 'wimana. 25 'Enakúne ea kije ja teamana'avara. Na Godi nimaa roju. Ijihuni maijaho Hura raka ka'ene rehuna 'warimajaho ija'ina rehuna. 26 'Ena'omo nú va'e mutumutua pina 'ahi ninama sisima sisera'ena. 27 Na'ia iropu ropu no'ona no'o ijino nú aherume Eturiatiki soha 'ahi va'ara. 'E'eme na'ia riri sisima kaukara veji'inijipo vwihajajaho pu niroe amari 'ahi rou rojara. 28 'Enareja pu mina vene kavajaho toa jopatu'uma'ura (40 mita) kavara. 'Enareja pu ma'uako vanamareja iji'a kú'o mina vene kavajaho toa ma'uako arii roe (30 mita) rejume kavara. 29 'Enareja pu veju ro'i kaivo va'u va'o muna 'aha reha ninama ve'ena ronareja juvara. Pu ni'aha kwinu anika no'ona no'o ijá sa'i kaivo pu hine vei nitu'amarono ura rena parajara. 30 'Enareja ijí sisima kaukara veji'inijija sisima kajaho rana'ika'i va'i 'ahiumakame pu hine 'unama savara. 'Enareja pu eaha kajaho ma'uako ape karokaru ranavumakame ea 'aho'a ka'ene hija kajipo kivajaho pu anika apúsavu rojara kaivo pu nesi apena va'i 'ahiumakame avajara. 31 'Ejume Porura sorutia 'ee sorutia puni natohwijihi pu'úmo ijá 'iama Ea karipo sisima vajaki pahi'avajaho ea pina niho'o pahihuna 'iamana. 32 'Ejume sorutia kajipo eaha ka'ene sisima 'aha kajino vevahavajija aja 'uhusavume 'ona toa vaji va'ana. 33 Sú'o vea ajiru 'e'u'i ve'eme Poru ea maho'o 'ejahie ijá 'iama Jara 'iruma pai'i kaivo hi'eme vea iropu ropu no'ona no'o ijá pa'arenanakúne 'urine 'iruma 'ekaha! 'iamana. 34 Ijihuni hahi na ja 'waravukúne ja areme 'iruma 'eka iha. 'Ejakame 'iruma kajara reje joni harura namama. Ijihuni maijaho ja ea kwinu niho'o joni húmata sapasa kwinu patausiuhuna 'iamana. 35 Hu ijá 'waravume pa'are'eme puretia apene puni una'i Godi teimani 'wa'ika'i tuachame aneja vene inana. 36 'Ejumakame ea mapoka kajija niho'o teamana'eme pu 'iruma 'aho'a 'eka ijara. 37 Nú ea ka'ene sisima vaji hijajaho ea mapoka mapoka (276) hijara. 38 'Enareja pu ijume eaka mapoka kajija tú'ama parajara. 'Ejume 'witia ka'ene ijí sisima vaji navajaho ni'aha kwinu ato'aruvume sohi va'ara. Ijihuni maijaho sisima kajara nasina re'amarono avajara.

Sisima Siseranajina

39 'E'eme vea ajiru 'e'u'ejume pu kwaa kaji kavajaho puruva renaana. 'Enakaivo pu tohwira ora sama kamareja pu ura va'e ijihunijino va'i 'ahiara. 40 'Ejumakame pu puni anika sirirame 'ee aja ka'ene sisima vevahavajaho rasavara. 'Ejume sisima kajaho 'urina va'e asiasia roe sisima vaji ariha vejume sisima kajaho iji'a va'e kari ora rori va'iro va'ana. 41 'Enuva'o va'e toa kaha'a roe tohwira rejume kama'a sohi amena roe piunaravajaho muna navara'omo ijihuni toi ajimarena kirana namana. 'E'eme soha ka'ene ajira amena roajara vipuna'ija'i ninamarena niho'o mutuusaha paranana. 42 'Ejume sorutia tipuraepo ariha isume juhaha va'aji'eja ronareja 'ania kwamasahuna'e kosarame 'wavara. 43 'Enakaivo sorutia puni ea natohwijara Poru ni'aja'i 'ahaume ruravume pu are'eme ea ka'ene areri isuavi'inijija ijá 'iava Ja marako mwama ato'arume isuama va'a 'iavara. 44 'E'eme ea 'aho'a ka'ene ijí hijajija 'urimarame sisima ka'ene ijí mutu'usaha jihuni hasijaho 'ekume ea 'ahopo icha hasa 'eke ijihuni toi isuama va'ara. 'Enareja ea pina niho'o unenu'u pina parenana kaivo nijaa ihena va'e kari amari va'ara.

Copyright information for `MCQ