Colossians 3

'Ejume ja Keriso pu'úmo 'urijara'e re'avajaho uneunecha ka'ene akúpi 'ahi Hunijiru sara'avara. Ijihuni maijaho ijino Kerisoho Godoni ija mana'inija'i asuma hinuna. Joni vwiha ijaho uneunecha ka'ene ichutohuneru vwiha'avara. 'E'ika'i mwe'a kehuni uneunechijija pavwiha'avara. Ijihuni maijaho vea ka'ene ja kwamasahajino Godoni vaji joni hiijaho Kerisoi pu'úmo apúrinanamiu'e namu. Vea ka'ene Keriso núni hiijara roe samaahira'amajaho ja 'u'o pu pu'úmo Huni mamaa ijihuni vaji samaahirahuna.

Hia Tamana 'Ee Hia Maiu'ina

Ijihuna'e joni haha pwinana'a vaji 'uasa vehuni 'unama 'ee huricharame 'ee sisea vehuna ura renae ituname 'ee jajaso uneunecha rukina'e rehuna itunavura ka'ene joni vaji navujija 'anie kwamasa'avara. Ijipuhipo joni godi ira'atijaho rejukúne 'ania kwamasaha! Ijihuni maijaho ike uneunecha ikipo reje Godoni sena rohuna. 'Ene kú'o 'unama ikija nimarako ja ijihuni vaji hine 'ee ojara. 'Enakúne 'unama ikija 'u'o are'avara. Ajira 'ee sena 'ee ea sise'i 'ahi'i ura renaura 'ee vu'a ira'atijino ea 'ahopuni hia ruarahura 'ee ira sisea ka'ene joni ira vaji roe usevujija areme are'avara. 'Ene ja ira'ata paapene pisivara'avara. Ijihuni maijaho ja joni kara sahasijaho ni areme 'ee ijihi veji'i hijujija ni arevara. 10 'Enakaivo ja iviamaa kara maiu'ini savara. 'Ena'omo ike kara maiu'inakaho Venina ka'ene ijí venajara Hua'ina re'avarono majaa veju'e maiu'ina rejara'omo roe maho'o Hua'ina'e rehuna. 11 'Ene ike kara maiu'inakaho a ea irakijaho hu patahu. Areri Kurikia ho a Jua ho a sisa 'uhua'ina ho pa'uhua'ina. 'Ene a pahena pakavi'ina ho Sitiani ka'ene ea mají 'anikuvi'ina ho a pwea ho a pwea pana kaivo Kerisoho ea maho'o ikihi puna. 'Ena'omo Hu ea maho'o kehi puni vaji hinu. 12 'Enajihuna'e ja ea ka'ene Godira akuavi'ina 'ee oja mihe iji pijihakije oja ka'ene ea 'aho'a kime temukame 'ee epuna'i mamaa'e vene 'ee epuni hari hijura 'ee ea ajuarasahi'ina rene masuani hijuri ojijino saha. 13 'Ene matausahe ni'ajarame 'ee vwihana arekarame 'ee ea 'ahopo chicha vene sua he'avajaho areri Natohwijara ja vwihanie arema ja'ina'e vwihana are'avara. 14 'Ene oja 'ekaravujara kara ikija asitahana. Ijihuni maijaho ijara venaue ea ahuma hami hijura. 15 'Ene veje Keriso oni matauvi'inijara joni oja 'ajoha'amana. 'Ene ijihuna'e ja haha kwino rene matauma hi'avarono nimaa iji pijihanakúne teamana'eje hiha! 16 'Ene veje Keriso oni irijara joni vajijaho maho'o tinia apenama. 'Eje ja ira kajara vwiha mamaa najahe 'ee ni'aja'aravi'i Samusi vaji javaa vene 'ee Godi ta'arohuni javaa vene 'ee 'Avena huni javaa vene 'ee joni oja vaja temari rarena'eje Godoni javaa vena'avara! 17 'Enajihuna'e ja uneunecha iraka'e 'wa'eja ho ve'avajija maho'o Natohwa Jesuni iha 'ahi veha 'ee Huni vaji Godi ka'ene Amoho teimani 'wa'avara!

Kachi'inapo Hia Maiu'ina Vaji Ichá'ina Hihunijina

18 'Enakúne napahwahe paruhu jopuni hari hiha. Ija'ina'e vejujara Natohwijaho teamamuna. 19 'Ene paruhwahe napahu jona oja miha 'ee pasise'i 'ahie venae temukava. 20 'Ene sesamae uneunecha maho'o ja vejujaho emahu jopuni ira hene ve'avara. Ijihuni maijaho ijara Natohwijaho teamamuna. 21 Omahwahe ja paki'eje veje sesahu jona ajiname oja vaja areri parena'ama. 22 'Ene pwee joni mama'ina ka'ene iki mwe'i hijujihi puni ira hene ve'avara. Ja paki'eje joni mama'inapo kihuni jihuna'e puni nia aharu kaukara ve'ava kaivo joni ojiji'i Natohwiji juhavi'i ve'avara. 23 'Enajihuna'e ja uné raka'e ve'avajaho ojiji'i veha. Areri ja ojiji'i Natohwi jihuna'e vena'ava ja'ina'e emaapuna'e venahu paro'avara. 24 'Enajihuna'e ja nihena kavuja'ina'e Natohwi jihuna'i ja aachijija eha vene 'ekahuna. Ijaho ja Natohwi jihuna'e venahe avaju. 25 Ea ka'ene sisea venujaho hura sisea ka'ene venujihuni eha ijaho apehuna. Ijihuni maijaho Godiho Hu ronu kwino parehuna.

Copyright information for `MCQ