Ephesians 5

Hanaji'ina Vaji Hine Godira Venuja'ina Ve'avara

Ijihuni hahi areri sesahu nuna ka'ene oja mihi'inakije Godira venuja'ina'e ve'avara. 'Ene Kerisora ja oja mihaja'ina'e oja 'ekaravi'i o'avara. 'Ene Hu Huhusu nú múharena areri swara vene swasa Godona'e amua 'u'amarono venana. 'Enakaivo ja Godoni ehijakúne 'uea vejura 'ee huricharavura 'ee jonaru vwihajura 'ee rarene 'ekura joni vaja parejakame ea ja ronaha pa'wa'avara. 'Ene ira sakaha ka'ene siseijaho pa'wame 'ee sipana ka'ene areri parehunijija paasuhuna kaivo Godi teimani 'wahunijiru 'waha. Ijihuni maijaho ja nimaa hene kavuja'ina'e ea ka'ene 'uasa vene huricharavura. 'Ene ea ka'ene epuni kukua kime ituname ura rena'inijija ea ija'inijija godi ira'atijihi oja mihi'ina. Godi'o Keriso'o Kinia rene hihuni kwaijaho pahihuna. 'Enakúne veje ea vu'a maa pa'ajino ja papisimisava. Ijihuni maijaho Godoni sena ea ka'ene ija'ina'e vu'ataa pahene uneunecha ija'ina'e vejujihi puni toi namu. Ijihuni hahi puni pwinana'a pare'avara. Ijihuni maijaho ja marako nututi hinojara kaivo iviamaa ja Natohwijihuni vaji hanaji'ini hiju. 'Enakúne hanaji'ina puni harihipo 'uraha ojuja'ina'e o'avara. Ijihuni maijaho hanaji'ini jihuni 'inijija ahume maho'o mamaa vene arira maijihi vene 'ee nimaijihi vehunijina. 10 'Ene Natohwijara ura rehunijihi hena ve'irono 'unama savujina. 11 'Ene uneunecha ka'ene nututi hine vejujihi puni pwinana'a pare'avara. 'Enakaivo ijija hina 'warave roe samaumaa re'avara. 12 Ijihuni maijaho pura nesi iraka ka'ene vejujihi 'warahuna juha. 13 'Enakaivo uneunecha mapoka hananujara veju'e roe samaumaa rejura. Ijihuni maijaho uneunecha mapoka ka'ene roe samaahiravujija hanaji'ina. 14 Ikehuni hahi Godi oni ira vaji ija'ina'e 'waramana.

Niima neji'ine ara kwama namujaho 'urina! 'Ejakame Kerisora a hanana'ama 'úmana.
15 Ijihuni hahi jara 'uraha ojujaho hami vwihane paraji'i ea ka'ene hami pavwihaji'inapo ojuja'ina pana kaivo hami vwihaji'inapo ojuja'ina'e o'avara. 16 Ijihuni maijaho vea ikaho siseakúne ja vea iraka apenareje uné raka ve'avajaho hami ve'avara. 17 'Enakúne papuruva reti'avara kaivo Natohwi jihuni ura ijija hena ka'avara. 18 'Ene toa sisea paine nanamie 'unama sisea ani ani ve'avara kaivo 'Avenijara joni vaja tinia apena para'amana. 19 'Ejakame ja Godoni ira vaji vu'ijihi 'wame Samusi vaji javaa vene Godi ta'arohuri javaa ijihi vene 'ee 'Aveni jihuni javaa ijihi vene joni oja vaja mamaa re'eje Natohwi jihuna'e vena'avara. 20 Na'ia mapoka núni Natohwa Jesu Keriso oni ihijihuni vaji Godi Omijaho teimani 'wa'avara.

Paruina 'Ee Napasina Puni Vu'a

21 'Ene Keriso oni hurijihuna'e ea 'aho pu'úmo hura veti'aravi'i hi'avara. 22 Napare paruhu jopuni hahuneru hi'avara. Areri ja Natohwi jihuna'e vena'ava ja'ina'e ve'avara. 23 Ijihuni maijaho paruijaho naparahoni húmata areri Kerisora sosi huni húmati ja'ina. 'Ene Hura Huhusu Haha (sosi) Ni'ajahi'ini jahuna. 24 'Enakaivo sosia Keriso oni hari namuja'ina'e napara 'u'o uneunecha maho'o paruhwa puni hararu hine ve'avara. 25 Parue napahu jona oja mi'avara. Areri Kerisora sosi 'u'o oja maharena Huni haha mahaja'ina'e ve'avara. 26 'Ene sosia veje akuavi'ina'e rene 'ee chiha pa'ana re'amarono toa 'ee Huni irijino somahana. 27 'Ene Hu sosia chiha maka pa'ana kaivo akuavi'ine 'ee panamahi'ina mavarasa'ina'e reje Hu Huhusu ape'irono avanana. 28 Ijihuna'e parua puni haha oja mihuja'ina'e napahwahijija 'u'o oja mi'avara. Areri puni haha oja mihuja'ina'e mi'avara. Ea irara huni napara oja mahujaho hu areri huni haha oja mahi'ina. 29 Ijihuni maijaho ei pini huni haha kame sehuna pana kaivo hu 'iruma vajahe 'ee hami 'ajohuna. Areri Kerisora sosia'e 'ahauja'ina. 30 Ijihuni maijaho nú Huni haha pwinana'a. 31 Ijihuni hahi parua huni oha oma irechami'i kaivo va'e huni napara samuna. 'Eju'e no'o ijaho roe kwinu renuna. 32 Ike hema ikaho ni'ima'ura kaivo na Kerisoho 'ee sosi ijí rone 'waravu. 33 'Enavo veje ea kwinu kwino joni vaji hijujija naparaha oja ma'amana. Areri hura huni haha oja mahuja'ina'e. 'Ene veje naparaha paruahoni hura venahi'ina'e re'amana.

Copyright information for `MCQ