Hebrews 13

Ichá'ina Veje Godi Teamame 'Ee Kerisoho Ura Ani Ani'ina Parenuna

Vwehu jo pu'úmo oja ma'ara'avajaho majama nama va'amana. Apiopo ro'avajaho ni'ajihuna pasena'avara. Ija'ina vejajihuna'e ea 'aho'a Godoni 'ona oji'ina pakivi'i ni'ajihara. 'Enakaivo ea ka'ene tipurai hijujija parunamie 'ee ja areri pu pu'úmo hiji'i vwihava ja'ina'e vwihani'avara. 'Ene ea ka'ene ahija sisea apejujihija areri pu pu'úmo hiji'i vwihava ja'ina'e vwihani'avara. Ijihuni maijaho ja 'u'o haha rukina. 'Ene ja napasi nene 'ee parui nejajihuni hura vene 'ee ijaho paruarahareje napara paturame 'ee parua patura'avara. 'Asúra kivasi 'uasa paveje 'ee napasina paruina pura parui nene 'ee napasi nejajaho paruarahe patura'avara. Ea ija'ina veji'inijija Godira eha sisea mihuna. Monia oja mihuri 'unami jihuni vaja pahi'avara. Raka ka'ene icharo jonuna'i navujaho teamana'avara. Ijihuni maijaho Godira ori'ini ika'ina 'waramana. Na a paranamae Na a patúchahahuna 'úmana. Nú raka ka'ene hena kavaji ja 'waravu.

Natohwijaho nuni Ni'ajihi'ini jihuna'e na pajuvu. 'Ena'omo ea pu raka na veti'eja? 'iamana.
'Enavo Godoni vu'a 'waravi'inijipo 'waravaji vwiha'avara. 'Ene pura ichá'ina mamaa ka'ene hijuja'ina hine 'ee puni nimairoi ja'ina'e mati'avara. Ijihuni maijaho Jesu Kerisoho niara iviasa 'ee nitua majama nikwisu'ina. 'Enakúne vu'a ani'ina 'ee vu'a ira'atiji 'eka 'warave nimaasa reje ja paki'eje usema va'ava. 'Enajihuna'e maijaho mavwihani'inijara veje núni oja harura rehuna. Ijí harura kajaho 'iruma ichá'inijihi ijurepuni varapi ja'ina pana. 'Ena'omo varapa kajija ea pina pani'ajahuna. 10 Núni swasa vejuri 'aiju ijaho mwe'a kehuni harai ara ni'ajihi'inijija pu areri paihuna. 11 Juapuni tamana 'unamijaho sosi ni'ajihi'ina mama'inijara hanuha puni 'aa apena va'e Ariramaa Nimaa Nimai jihuni ruhiji sisea huni swara 'eke va'e aruvura. 'Enakaivo hanuha maijija samaumaa jaura. 12 Ijihuna'e Jesuho Huni ehijijipo ariramaa re'avarono ara natohwa huni samai 'anaume haha hiame 'aa ari'eme kwamana. 13 Ijihuni hahi roe nú Huni va'e ara huni samai Hura juha ka'ene apena ja'ina'e nú 'u'o apeja. 14 Ike mwe'akaho núra majama hina vahuni ara pana. 'Enavo nú ara natohwa ka'ene mai'o rohuniji 'ajaha hiju. 15 'Enajihuna'e Jesuni vaji núni swara 'ee swasa na'iaka mapokakaho vene Godi ta'arohi'i hina apena vahuna. Núra Godi ta'arohe Huni iha 'unama ahasirivujaho Hu teimani 'wavuri 'inijara núni irititi usemujina. 16 'Enakúne ea 'aho'a ka'ene kukua pa'aji vajihuna pasena'avara. 'Ene mamaa vehunijaho parunami'avara. 'Unama ija'inijija Godi teamama paranuna. 17 Joni sosi 'ajohi'ini jihipuni ira hena vene 'ee puni hura ve'avara. Ijihuni maijaho pu joni 'avena 'ajohe 'ee pura raka ka'ene vejujija Godi 'waravi'i vejura. 'Enakúne ja puni ira heji'ina rejakame pu patemuka'eje puni kaukara hami veji'ina re'avara. Pu temuka'eje ve'avajaho hami pani'ajihuna. 18 'Enavo nú joni vaji hina roujaho nú unenu pina venareje nú junuhuna pana. Nú raka ka'ene vejujaho ja kúvi'i núni hura vehuniji vwihaji'i vejura. Ijihuna'e núni siporua 'onu'avara. 19 Na ja 'ejahiujaho ja iviamaa nuni siporua 'ojakame na kú'o marako 'uname joni vu'uma.

Tanuhuni Siporua

20 'Ene veje Godi matauvi'ina ka'ene núni Natohwa Jesu vejume 'urinajaho Hu sipia 'Ajohi'ina Natohwa ka'ene vu'a maiu'ina majama nahuniji Huni 'aiji nimaa venajina. 21 'Ene Godira veje uneunecha mapoka ka'ene ja Huni ura ijí vehunijaho vajihama. Hu joni vaji veje uneunecha raka ka'ene Hu teamahunijaho Jesu Keriso oni harura vaji renama. 'Ene Jesu ta'arohujaho majama nama apena va'ama. Ameni.

Vu'a Túchamaijina

22 Vwehu nune Na ja 'ejahiare'e na asura ma'uako vejukúne raka ka'ene 'waravukaho hami ve'avara. 23 Na ja hehuna ka'ene 'waravujaho núni vwea Timotiho tipura ni'e'una roana. 'Ena'omo hu marako iki ru'e'u'amajaho na aheme nú hu'úmo vu'e ja kihuna. 24 Joni sosi 'ajohi'ina 'ee ea 'aho'a nimaa roji'ina ka'ene ijí hijujija na 'ajoravu'e 'ee ea ka'ene Itari hijujipo ja 'ajoravu. 25 Godoni maiji vwihani'inijaho ja pu'úmuna.

Copyright information for `MCQ