Hebrews 2

Maranúani Nimaa Nimaijaho Ija Kisi 'Unahunijina

Ijihuni hahi nú iraka ka'ene hejajaho hami hami hena vwiha'avara. Vejuro'ika'i nú 'unama ani rova'ejakúna. 'Enavo 'ona oji'inapo vu'a ka'ene 'waravajija ani'ina parehuna. 'Ene ea sisesa ijija 'ee vupahevura ijá eha areri vajihuna. 'Ena'omo nú marania parahuniji pataaro'avajaho nú eha sisea ka'ene apehunijaho ichá'ina asina'eja? Ijihuni maijaho Natohwijara 'waramana'omo ea ka'ene hejajipo ijaho nimaa 'wavara. 'Ejumakame Godira ijí nimaa 'iamarena najahajaho aacha 'ee uneunecha ani ani vejuma rene 'ee ea areri pavehuniji vejume ea oja hwa'usahara. 'Ene Godoni 'Aveni jihuni swara ea irá vaja'iro ura renajaho Hu vajahuna.

Ea Ka'ene Nú Aheruma Roume Maranúajina

Ijihuni hahi mwe'a pini ka'ene rohunaka 'waravujaho 'ona oji'ina mwe'a kajaho pa'ajohuna. 'Enakaivo ea pini Godoni ira vaji vena ika'ina 'waramana.

Emaijaho iraka'omo A hine hu vwihano? Emaa Puni Harihijaho iraka'omo A hina Hu vwihananamo?
A emaa venajaho Godoni 'ona oji'ini jihipuni hari ma'uako hihuna venana. 'Enavo A Huni pinana vejuma 'urine 'ee Huni iha ahasirimana. Ara Hu iji pijaharena Ara Oni iji raka ka'ene venajaho Hura 'ajoahuna vajahana. Ara uneunecha maho'o Huni mumora hari irechamana 'wamana.
Nú uneunecha maho'o 'wavujaho pina paasinavara rona 'wavura. 'Enakaivo nú mai'o uneunecha 'aho'a ka'ene Huni hara panavujija pakivura.
'Enakaivo nú Jesu kavara. Vea ma'uako Hu 'ona oji'ina puni hari hinana. Ijihuni maijaho Hura núnijihuna'e kwamana'omo Godira vejume Huni pinana 'urine 'ee Huni iha ni'ima'ura renana. Godira maiji vwihanúajara rejume Jesuho ea mapoka ka'ene mwe'akaki hiju jihipuna'e kwamana. 10 Godira uneunecha mapokakaho Hunijihuna'e venana'omo Hu areri Huni harihija mapokijihi puni pinana veje 'urihuna. Ijihuni maijaho Hura ahija ka'ene apena jihuna'e pu maraniajaho nimaa nimaa renana. 11 'Ena'omo Jesuho 'ee ea ka'ene Hura venaume ariramaa rejajija pu pu'úmo ahuma Oma kwinuna. Ijihuni hahi Hu nú 'u'uhu Nuna 'ee ma'ipu Nuna 'ú'iro venujaho pajumuna. 12 Hu ika'ina 'waramana

Na Nuni vwehijija Oni iha rone pu 'warahuna. Na sosi epuni vaji A rone javaa vene ta'arorahuna 'wamana.
13 'Ene Hu kú'o ika'ina 'waramana.

Nuni nimairoa Huni vaji nahuna 'wamana.
'Ene Hu kú'o ika'ina 'waramana

Ike kaha! Na 'ee harihija ka'ene Godira vajihajihi kiha! 'wamana.
14 Ijihuni maijaho Godoni harihijijija emaijihuna'e pu haha 'ee 'aa rukina. 'Ejume Jesu 'u'o roe haha rukina rene 'ee 'aa rukina rejume emaapuni 'unamiji nahejara. Hu Emaa renajihuna'e Hu areri kwahuna. Setanira kwamasahuri harura ka'ene 'unanamuji Jesura kwavakame harura kajaho tira'usaha para'amarono ijihuna'e Emaa renana. 15 Ike 'unama nikwisu'inakino ea ka'ene kwahuna juvi'ini jihipuni pwea rena hijuji ni'ajiha kwamana. 16 Nú niheju. Jesura roajaho Hu Eparahami oni amuhija ni'aji'ahauma roana kaivo Hu 'ona oji'ina pani'aji'iro roana. 17 Ijihuni hahi Jesuho emaa ichá'ini ja'ina'e Hu 'u'o ija'ina'e renana. Ijihuni maijaho Hu areri hami 'ahúe 'ee núni Ni'ajúhi'ina rena Godoni una'i majama 'ajouhuna. 'Ene Hu areri emaapuni swasa vejakame puni sisea pa'arehuna. 18 'Enajihuna'e Hu ori'ini va'e ahija apene 'ee venaka vaji va'ana. 'E'ira'omo nú ahija ape'eja ho venakúa vaji va'avajaho Hu areri ni'ajúhuni jihuna'e avanana.

Copyright information for `MCQ