Hebrews 5

Nitama sosi puni ni'ajihi'ina natohwa emaa'e iji pijahu'e hura emaa 'aho'ijihi punijihuna'e Godoni una'i ni'ajihuna. 'Ejukame pura puni swara ka'ene 'eka roe vajahujaho hura 'eke punijihuna'e Godoni swasa venana. 'Ene kú'o puni sisei jihuni swara ka'ene 'eka roe vajahujaho hura 'eke puni sisei jihuna'e swasa venana. 'Ene hu emaa'omo hu areri kivi'i ea ka'ene pivusahi'ina 'ee ani ani ro vai'iniji ni'ajihuna. Ijihuni maijaho hu ija'ini jihuni hahi hu areri ni'ajihuna. Ijihuni hahi hu ea 'ahopuni sisei jihuni swasa vene 'ee huni sisei jihuni swasa 'u'o venuna. Ei pini hu maori'ini urareje ni'ajihi'ina natohwa rejakame ea na ta'aroriha ro'amajaho hu parehuna. 'Enakaivo Godira Eroni iji pijaha ja'ina'e pija'amaji rehuna. Ijihuni hahi Kerisoho Hu ori'ini ta'arosaravakame ijihuna'e Ni'ajihi'ina Natohwa rehuna pana. 'Enavo Godi ka'ene ika'ina 'waramajara

A Nuni Hariha 'ee Na iviasi Oni Oma 'wamajara iji pijahana 'wamana.
'Enakaivo ea pina Godoni ira vaji vena ika'ina Hu rona 'waramana.

A Merakisiteka oni amuja'omo Ni'ajihi'ina Natohwa ka'ene majama hina apena vahunijina 'wamana.
Vea ka'ene Hu iki mwe'i hinajino Hu pakwahuniji ni'aja'amarono Godoni siporua 'onarena ira ajira 'ee niravi'i jarimana. Hu Godoni siporua 'onajihuni maijaho Hura Huhusu ni'ajahuni jihuna'e 'onana. 'Ejumakame Godi Huni siporua henajihuni maijaho Hu Godoni hura venana. Jesu Godoni Hariha vo ahija ka'ene Hu apena jihuna'e Omahoni ira hene veji'ina renana. Ijihuni hahi Godira vejume Hu Ni'ajúhi'ina Natohwa ariramaa renana. 'Ena'omo Jesuho majama hihuni Anesura'omo ea irara Huni ira hena ve'amajaho hu majama hihuna. 10 Jesu Merakisiteka oni amuja'omo Godira Hu iji pijahume Hu Ni'ajúhi'ina Natohwa renana.

Nimairoa Patúchahahuni Jujuvua

11 Nú Huni vu'a 'aho'a mapoka 'warahuna vo ja pahehuna kivu. Ijihuna'e nú ichá'ina vu'a ja 'warave he'eja? 12 Ja Godoni ea nitama ora. 'Ena'omo ja areri ea 'aho'a najahune sa'ina. 'Enavo ea 'ahopo roe ja ni'ajihe Godoni ea mai'o rejare puni vu'ijaho ja kú'o 'warahuna. Ja areri musia sa'ina'omo ja musaru iju kaivo 'iruma kaisina ja paijura. 13 'Ena'omo ea irara musaru iji'i hinujaho hu mai'o Godoni ira ariramaijaho areri pahenu jihuna'e hu musia. 14 Godoni ea emaakina rejajija puni 'irumijaho kisina. Pu opuipo rakijara maa 'ee rakijara siseijaho nasarama hena kavi'i maijiru vejura.

Copyright information for `MCQ