Hebrews 7

Merakisiteka Ni'ajihi'ina

Merakisiteka Serami opuni kinia 'ee Godi Ichutoi Maa ka'ene ni'ima'uri jihuni ni'ajahi'ina natohwa. Vea ka'ene Eparahami va'e kinia mapokijihi pu'úmo ajira vene hura rarene 'anie parana roumakame Merakisitekara 'unamutoi piuname Eparahamiho merajahana. 'Enarena Eparahamira ajira vene kinia 'anii rana'ika'i puni kukua mapoka 'eka roana. 'Ena'omo kukua kajihuni taisijaho Godona'e pwinana'a Merakisiteka vajahana. Merakisiteka 'wavujihuni maijaho Kinia Ariramaa 'ee hu Seramiopuni kinia. Serami 'wavujihuni maijaho Matauvi'ina. Merakisiteka oha oma pa'ane 'ee hu amuja ichihi rena roajaho paheji'ina. 'Ene hu nahejajaho pahena pakame 'ee huni hia aneja púsa paheji'ina. 'Enakaivo hu majama ni'ajihi'ina rena apena va'ana. Hu Godoni Harihiji vare'ina. Merakisitekara hu ichá'ina ni'ina renaji vwihaha. Eparahami Isureri opuni ea tamanijara huni kukua taisi pwinana'a vajahaji vwihaha. 'Ene Rivai oni amuhija ka'ene ni'ajihi'ina rejajipo Mosisi oni tamanijara 'warama ja'ina'e taisi emaapuni vaji nianae 'ee puni kachi'ina vaja 'u'o nianaara. 'Enakaivo Merakisitekaho hu amuja ichihi rena roajaho pahene 'ee Rivai oni amuja vaja parena roana vo Eparahamira Merakisiteka taisi vajahana. 'Ene Godira Eparahamiho nahama 'waravi'ina vo Merakisitekara merajahana. 'Enavo ea mapoka paninakaravu vo nihena kavu. Ea ka'ene ea pina merajahujaho hura hu asimajihuna'e avanu. Jua puni sosi 'ajohi'inijija ea pununa'i taisi vejura vo pu kwamasahura. 'Enakaivo Merakisitekaho 'u'o ea hununa'i taisi vejura vo hu majama hina apena va'ena. Rivaiho Eparahami oni 'aa rena na'eme Eparahamira taisi ka'ene Merakisiteka vajahajaho Rivai 'u'o huni taisi vajahu ja'ina renana. 10 Rivaiho panaheji'ini veijino Merakisitekara Eparahamiho piunamana. 11 Rivai epo kaukara ka'ene vejujara reje nú Godoni ea re'ipisa rakijihuna'e Godi núni ni'ajúhi'ina Eroni oni vaji paranavume ro'eme Hu Merakisiteka oni vaji ranavume roane? 12 'Ena'omo sosi ni'ajihi'ini jihipuni 'unamijaho ani'ina rene 'ee varapiji 'u'o ani'ina renana. 13 Ijihuni hahi núra Ea ka'ene rona 'waravujaho amuja ani'ina rona 'waravu. 'Ene Huni amuhija ea pina swasa vejuri tini kaukara paveji'ina rona 'waravu. 14 'Ene na 'waravujihuni maijaho nuni Natohwa ka'ene Juta oni amuja vaji rena roaji rona 'waravu. 'Enavo Mosisira Juta oni amuja vaji ea pina sosi ni'ajihi'ina parehuna 'wamana.

Ea Pina Ni'ajúhi'ina Merakisiteka Vare'ina

15 Ni'ajihi'ina pina Merakisiteka vare'ina ka'ene roajaho samaumaa renana. 16 Hu roe Ni'ajihi'ina renajaho Rivai opuni tamana vejakame Hu Ni'ajihi'ina rehuna pana. 'Enakaivo Huni hiijihuni harura majama namajihuna'e Hu ni'ajihi'ina renana. 17 'Ene Hu rone ika'ina 'waramana

A majama Ni'ajihi'ina Merakisiteka vare'ina rena apena vai'i nahuna 'wamana.
18 Ni'ajihi'ina rehuni varapa mapokijija maho'o 'eka ani irechavume paranana. Ijihuni maijaho varapa kajija ajuarasahe harura parajara. 19 Ijihuni maijaho varapijara rejume ariramaa parejara. 'Ene iviamai ijihuni tinijaho unenu pina mavarasa'ina apejara. Ijihuna'e ijaho Godoni nini roajina. 20 Godira Huni iha 'urahi'i A majama Ni'ajihi'ina rena apena vahuna 'wamana. 21 Pu ichutoa pikivi'i 'warave ni'ajihi'ina rehuna pana kaivo Godira Huni ihi 'urahi'i Jesuru ika'ina 'waramana.

Natohwijara Huni iha 'urahi'i raka ka'ene 'waramajaho ani pavehuna. A majama Ni'ajihi'ina rena apena vahuna 'wamana.
22 'Enajihuni hahi Jesu Huhusu ike nahama 'waramakaho veje marana parahuna. 23 Nitama sosi ni'ajihi'ini jihipuni ani'inijaho ikena pu sosi ni'ajihi'ina ea mapoka rejura'omo ea kwinu kwamujaho ea pini huni tinia apena apenuna. 24 'Enakaivo Jesura ea Ni'ajihi'ina renajaho Hu majama hiji'ini jihuna'e Hu Ni'ajihi'ina rena apena vahuna. 25 Ijihuni hahi ea irara Jesuni vaji Godoni nini ro'amajaho Jesu areri venae majama marania apena vahuna. Ijihuni maijaho Hu punijihuna'e majama hine pu vahaname puamu vena apene vahuna. 26 Núni Ni'ajúhi'ina Natohwa ija'inijaho mavarasa'ina. Ijihuni maijaho Hu ariramaa'e 'ee sisea pane 'ee sisea pavwenavi'ina. Hu ea siseijihi pu'úmo nikwisu'ina pana. 'Enajihuna'e Hu 'unama ahasirime ta'arohunijaho uneunecha asitaha paranana. 27 'Enavo Hu veku veko swasa pavenuna. Areri sosi ni'ajihi'ina natohwepo vejuja'ina pavenuna. Ijihuni maijaho pu maraku'a puni sisei jihuna'e vene 'ee iji'a ea 'ahopuni sisei jihuna'e venare'e avajura. 'Enakaivo Jesura ija'ina ka'ene venajaho Hu 'aha kwinu ea mapoki jihipuna'e korosi 'ahi swasa venana. 28 'Enajihuna'e ea ka'ene Mosisi oni varapa tamana ijihuni hari ni'ajihi'ina mama'inijija rejara vo pu emaijihuna'e areri pana. 'Enavo varapa tamanijaho vajihuma para'eme Godira Huni ihi 'urahi'i Hariaha iji pijahana. Ijihuna'e Hariaha vejume majama ariramaa renana.

Copyright information for `MCQ