Luke 5

Jesura Tisaiporua Amura 'Umenajina

(Matiu 4:18-22; Maka 1:16-20)

Na'ia pini Hu Jenesareti soha rorijino namine vu'a 'wara'eme ea mapoka Godoni vu'a kaji he'i 'ahiume ijí kahi piijaravi'i roajivara. Hu kivume sisima no'ohe'i soha rori na'eme ea ka'ene úa vesavi'inijija puni namea 'eke arihe sovi'i hijara. 'Ejume Hu Saimani oni sisima pini vaji aji'ika'i 'waravume piijahume ma'uako karokaro soha riri va namana. Hu ijihuni vaji hiji'i ea mapoka kajija najahana. Hu vu'a 'wara para'ika'i Hu Saimani ijá 'wama Oni sisima piijahe úa riri va'e joni namea same kija siriraha 'wamana. 'Ejume Saimani eha vene ijá 'wama Natohwe nú iviasi na'iakaho hine ojuta pahwe'i nú úa kaji vesavara vo niho'o kija pina pa'ejara kaivo A 'warimu jihuna'e na namea sahuna 'wamana. Pu puni namea samareja kija niho'o mapoka mapoka siriravume namea aneja vene turamana. 'Ejume pu napuhwaha ka'ene sisima pina 'ahi hijajija 'umenaume pu roe ni'ajihara. Pu roajime puni sisima no'ohe'i vejume itusahe sisima kajija aneja vene tusa'i vejara. Saimani Pitaho ijí hura uneka ka'ene vena kaji kamarena Jesuni una'i nitupari sa'ika'i ijá 'wama Natohwe na ea sisea veji'inakúne nuni rori roujaho are'i kaivo ani va'a 'wamana. Ijihuni maijaho Hua 'ee ea 'aho'a ka'ene pu pu'úmo hijajipo ijí kija mapoka kaji kivajaho niho'o oja hwa'usahara. 10 Saimani oni napuhija Joni'o Jemisi ka'ene Jepati oni harihija no'o 'u'o oja hwa'usahara. 'Ejume Jesura Saimani ijá 'wama Tea junamujaho arema. Iviamaikano rene a emaa sirirahuna 'wamana. 11 'Ejumakame pu puni sisima 'eka roe amari irechame 'ee puni uneunecha mapoka are'ika'i Hu 'ararihaa va'ajivara.

Jesura Ea Vejume Maranajina

(Matiu 8:1-4; Maka 1:40-45)

12 Na'ii pini Hu ara pini va'eme ea pina reporosia rukina Jesu kamarena Huni una'i mwe'i 'oji'i jarima ijá 'wama Natohwe A ura rena'amajaho veje na maraniama 'wamana. 13 Jesura ija jorane 'unavi'i ijá 'wama Na ura reniukúne marana'ama 'wavume ni'aha kwino ea kajihuni reporosia pa'arenana. 14 Jesura ijá 'wama Ikaho ea 'aho'a pa'wara'amana kaivo va'e pirisiti nahareje iji'a va'e Mosisira 'warama ja'ina'e Godoni swasa ve'amana. 'Ejakame ea mapoka oni reporosia ka'ene pa'arenajaho hena ka'avara 'wamana. 15 'Enakaivo Huni pinanijaho ara mapoka henareja ea mapoka'e Huni vu'a hene 'ee atama puna veje pa'are'amaro roajivara. 16 'Enakaivo Hu na'ia 'aho'a va'e ea pahijuri kwai siporua 'onuna.

Jesura Ea Ija Ajuaravi'ina Vejume Maranajina

(Matiu 9:1-8; Maka 2:1-12)

17 Na'ia pini Hu hine naja'eme ijihuni vaja kajino Parasia 'ee ea ka'ene tamana najahi'inijija ijí hijara. Pu ara kwinu kwino Karari vaja 'ee Jutia vaja 'ee Jerusaremi vaji rena roe ijí hijara. 'Ejume Natohwi jihuni harurijaho ijí vea kajaho Jesura ea'e veje marani'amarono namana. 18 'E'eme ea 'ahopo ea pina haha ajuaravi'ina apene kime Jesuni una'i rana'i 'ahiume apene sei roajivara. 19 'Enakaivo ea mapoka'e itu'ona namajihuna pura hua'e apena vahuna 'unama pa'arenana. 'Enajihuna'e pu ea kajaho apene atahuri va'e tita napame ea kajaho huni kicha 'ahi na'eme apúsavume 'onu va'o Jesuni una'i ea rira kajino namana. 20 Hu ichá'ina'e pu nimaa rojuji kimarena ema kaji ijá 'wama Napura nunakera Oni sisea Na vwihana arevu 'wamana. 21 Parasia 'ee Sikuraipia pu aposarame ijá 'wava Ikaho ea irana'omo Hu Godi matahare'e avano? Ea irara sisea vwihane arehune? Godira Huhusuna 'wavara. 22 Jesuho pura iraka ka'ene aposaravajaho nikimarena ijá 'iama 'Ú ja iraka vene joni oja vaja aposaravo? 23 Na ichá'ina'e 'wara'ejo? Na huni sisea vwihana are'eju ho Na 'wave 'urina va'ena? 'iamana. 24 'Enakaivo jara Ema Puni Harihijihuni harura ka'ene iki mwe'i ea vwihanie arevuji hena ka'avarono Hu haha ajuaraji'inijaho ijá 'wama Na a 'waravukúne 'urine oni suha apene ari va'a 'wamana. 25 'Ejume ni'aha kwino ea kajaho puni una kajino 'urine iraka ka'ene hura ijihuni toi namajaho apene ari Godiho ta'arohi'i va'ana. 26 Pu niho'o oja hwa'usahaume Godi ta'arohe tea juna'eme ijá 'wava Nú iviasi uneunecha mavarasa'ina kivara 'wavara.

Jesura Rivai 'Umenajina

(Matiu 9:9-13; Maka 2:13-17)

27 Ijihuni túna'ijino Hu vai'i kavu'e ea ka'ene takisia apeji'ina iha Rivaiho takisia apejuri seijino asuma hinana. 'Ejume Hu ijá 'wama 'Ararihie roa 'wamana. 28 Hu huni uneunecha mapoka maki'ika'i 'urine Hu 'ararihaa va'ana. 29 'Enarena Rivaira huni sei 'iruma natohwa Jesuna'e vejume ea ka'ene takisia apeji'inijija 'ee ea 'aho'a mapoka'e pu pu'úmo 'iruma ijara. 30 Parasia 'ee Sikuraipia ijipo aneja vene Huni tisaiporu 'uraraha ijá 'iava Ja iraka vene ea ka'ene takisia apeji'ina 'ee ea sisea pu'úmo 'iruma ijo? 'iavara. 31 Jesura eha vene ijá 'iama Ea ka'ene atama pa'ajija juketaija ura parenaura kaivo ea atakinijipo juketaija ura renaura. 32 Na ea arira maa veji'inijihipuni parouta vo Na ea sisea ka'ene puni sisea vwihane temukavi'ini jihipuni routa 'iamana.

'Aura Arevuji Rone Apovajina

(Matiu 9:14-17; Maka 2:8-22)

33 Ea 'ahopo Jesuho ijá 'wava Joni oni tisaiporujija na'ia kwinu kwino 'aura areme 'ee siporua 'oju'e Parasi puni tisaiporu ijija 'u'o ija'ina'e vejura kaivo Oni tisaiporu ijija 'iruma toa ma ijí ijura 'wavara. 34 Jesura ijá 'iama Ja vwihajujaho ea ka'ene napasi nejujihipuni 'iruma vejujaho huni napuhija ka'ene ijí ki'iro roajivujijahija 'aura arevura araka? 35 'Enakaivo vea ka'ene napasi neji'ina kajara ijí pu pu'úmo pahi'i kaivo ani va'akama'e pu iji'a 'aura arehuna 'iamana. 36 Hu haa 'waramarena ijá 'iama Ea mai'o ateha maiu'ina isome sahasiji'i pasuhura. 'Enakaivo ija'ina'e ve'avajaho ateha kajija isome ani'ina rehuna. 37 'Ene vukú'o 'wainia maiu'ina 'eke hanuha sisa sahasa vaji veri'avajaho hanuha sisa sahasa kajaho napame 'wainia arihuna. 38 'Enakaivo 'wainia maiu'ina hanuha sisa maiu'ina vaji verivura. 39 Ea 'wainia sahasa ijujaho 'wainia maiu'ina ura parenaura. Pu ijá 'warahuna Sahasijaho arerina 'wahuna 'iamana.

Copyright information for `MCQ