Mark 3

Ea Ija Ajuaravi'iniji Vejume Maranajina

(Matiu 12:9-14; Ruku 6:6-11)

Jesu Sinakoku kú'o vai'i kavume ea ka'ene ija ajuaraji'inijaho ijí hinana. 'Ejume pu Jesu Sapati vei iraka veja ka'i 'ahiume Hu ea ija ajuaraji'inijaho veje mara'ena 'aho pamara'ena ronareja hina kanavara. Jesu veje maraja kamareje pu nama 'ahiume avajara. Jesu ea ija ajuaraji'inijaho ijá 'wama A 'urina namina roa 'wamana. Jesu pu ijá 'iama 'Ú nú Sapati uneunecha mamaa vehuna ho sisea vehune? Ea ni'ajihuna ho ea 'anie kwamasa'eja 'iavume pu varirareasahe mahina nii ma kame ira pa'waravara. Jesu pu kimajaho Hu oja ajimana kaivo pu Jesu pata'arohajara Hu temumana. 'Ejume Jesu ea ija ajuaraji'iniji ijá 'wama Oni ija ahasirima 'wavume hu ahasirivume maranana. Parasi ijipo Heroti oni kanisoruepo pu'úmo marako'a ma'ahi va'ajime ahuma hina Pu ichá'ina Jesu 'anaa kwahuna'e 'wavara.

Ea Mapoka Karari Soha Rori Ani Renavajina

Jesu tisaiporuhwa pu'úmo sohi va'eme ea mapoka Karari ora 'ee Jutia ora Hu 'ararihaara. Ea mapoka Jerusaremi ora Itumea ora Jotani ona kara'i hijura 'ee Taia Saitoni orapo Jesura raka ka'ene venaji hejajaho pu ka'iro roara. Jesu tisaiporuhwaha ijá 'iama Va'ajime sisima kame apena roe ranave na'eje emaapo Na mwavahinami'avajaho Na ijí ajime vahuna 'iamana. 10 Hu ea mapoka veju'e marania jihuni hahi ea puni haha siseijipo Jesu iji 'una'i 'ahiume tacharavara. 11 'Avena siseapo vea ka'ene Jesu kavujaho mwe'i arihi'i A Godoni Hariha 'umejura. 12 'Ejume Jesu pu ira kisi 'waravume Hu ea irana parone 'warahuna 'waramana.

Jesura Ea Iropuropu No'o Pijihajina

(Matiu 10:1-4; Ruku 6:12-16)

13 'Ejume Jesu va kahi huri'a 'ahi va'iro vai'i ea ka'ene Hu ura rejajija 'waravume pu 'urine pu pu'úmo va'ara. 14 'Ejume Hu ea iropu ropu no'o iji pijihe pu pu'úmo 'urahojujija Hu irechamie ea najaha apenohuna. 15 'Ene Hu harura mihe pu 'avena sisea siomahuna. 16 Hu ea iropu ropu no'o 'eka irechamia kajihipuni iha Saimani iha pina Pita 'iamarena 17 Jemisi'o Joni'o Sepati oni harihija Jesu pu ea no'ona kaivo iha nikwinu'ina kaji Poanejisi ahuma 'uriha 'waramana. Ihaka Poanejisina 'wavujihuni maijaho Akúpi 'Anúu Harihija 'wavura. 18 Enituru ho Piripu ho Pataramiu ho Matiu ho Tomasi ho Jemisi ho Aripiasi oni hariha'o Tariasi ho Saimani ho Kenani ora 19 Jutasi Isikariati Jesu niho'o nahamahajina.

Jesune 'Ee Pierisiparu

(Matiu 12:22-32; Ruku 11:14-23; 12:10)

20 'Ejume pu va'e sei 'iruma i'iro ve'eme ea mapoka mapoka kú'o ani rejume pu 'iruma paijara. 21 Ea mapoka 'wamapenonu va'ume ijá 'wava Jesu nanamukúne 'wavajihuna'e Huni ehijijipo va'e ahe'iro va'ara. 22 'Ejume Sikuraipijipo Jerusaremi rena roajivi'i ira'atiji ijá 'iava 'Avena sisea Pierisiparu ka'ene 'avena sisea 'ajoha'inijara Jesu ajivi'ina'omo 'avena sisea kajara Jesu ni'ajahu'ukame ea 'avena sisea ajima'inijija siokunia ato'arumauna 'iavara. 23 Jesu pu 'umenaume Huni roume Hu haa 'warama ijá 'iama Ichái'ina'e Setaniho Setani sioku'ena? 24 Ara ahaama hina 'arahi'i hi'ipisa areri pa'areja'a. 25 Kachi'inapo 'urai'i hi'ipisa pu ahaame hija'a. 26 'Eje Setani oni pwehija 'avena sisea'omo pu pu'úmo 'arahi'i hi'ipisa pu ahaama hinareje pa'areja'a. 27 'Ene ea roe ea ajisima'ori jihuni sei ajima kukua 'eka'iro ro'ipisa hu marako ajisina kajaho kamo'i kaivo ijia huni kukua 'etujaha'a. 28 Heha! Na nimaa ja 'waravu. Na emaa puni sisea mapoka'e vwihanie arehuna. 'Ee sisea niho'o mapoka ani ani'ina ea rona'avajaho Godi vwihanie arehuna. 29 'Enakaivo Godi oni 'Aveniji rona'avajaho Hu pavwihana arehuna kaivo majama eha sisei mahuna 'iamana. 30 Hu ija'ina'e 'warama jihuni maijaho pu ijá 'wava Jesuho 'avena sisei ajivi'ina 'wavara.

Jesuni Oha 'Ee 'U'uhwapo Roajina

(Matiu 12:46-50; Ruku 8:19-21)

31 'E'ejume oaha 'u'uhwa pu'úmo roe ma'ahi nami'i kaivo Hu ro'amarono 'umejara. 32 Ea ka'ene Jesuni rori namijajipo Jesu ijá 'wava Hena! Ohona 'u'uhuana roe ma'ahi A saravu 'wavara. 33 Jesu pu ijá 'iama Nuni ohija 'ee 'u'uhija irahije? 'iamana. 34 Hu 'urina ea ka'ene Huni rori hija kaji kimapenoji'i ijá 'iama Ike kiha! Nuni oha 'u'uhija ikena. 35 Ea irahipo Godoni ira hena veji'inijija Nuni 'u'uhije 'ee Nuni ma'ipija 'ee Nuni oha 'iamana.

Copyright information for `MCQ