Revelation of John 14

Remuijine 'Ee Huni Ea 144,000 Ijina

Ike heha! Na kavume Remuijaho Saiani huri'i naminana. 'E'ejume ea mapoka mapoka (144,000) ka'ene Hu hu'úmo namija jihipuni varira 'ahi Huni Iha 'ee Huni Omijihuni Iha navara. 'Ejume na ira kahi akúpa 'ahi rene roume hejuta. Ijí ira kajaho toa mapoka rouja'ine 'ee akúpi ajira 'umenu ja'ina. 'Ene ira kaji nahejujaho ea mapoka hurisia hwasihue hejuja'ina renana. 'Ene pu javaa maiu'ina toronu una'i 'ee unenu 'aho'a no'ona no'o ka'ene mai'o hiji'ini jihuni una'a 'ee eruta ijihipuni una'i vejara. 'Enakaivo ea 'ahopo javaa kaji hena vehuna areri pana kaivo ea mapoka mapoka (144,000) ka'ene iki mwe'i 'imene kú'o 'ekahajihipo pupuso javaijaho hena vejara. Ea kajijahija ea 'ahopo napara pu'úmo ruasaravu ja'ina pu pavejara kaivo pu mota rena hijara. Ea ikehipo Remuijaho 'ararihae ojura. Ea kajijahija Godi kaivo Remui jihipuni 'ina amura ka'ene emaapuni riri 'imene 'ekahajina. 'Ene ira'ata puni ira vaja panavume ea pu areri panamahura.

'Ona Oji'ina No'opisu Godoni Vu'a Maiu'iniji'ina

'Ejume vukú'o na ka'eme 'ona oji'ina pina ichutoi jaivi'i Godoni majama hihuni vu'a maiu'ina apene ea ka'ene mwe'i hijuji kwakwa maho'one 'ee arara 'ee ira ani ani'ina 'ee amuja mapoka 'waramana. 'Ene hu ira ajira ika'ina 'waramana Godi juhame Hu ta'aroha! Ijihuni maijaho Huni 'otui namihuni vea apenana. 'Enakúne Godi ka'ene akúpa mwe'a soha 'ee toa 'úja venajaho oja ma'avara. 'Ene 'ona oji'ina amuri jihuni rorijara túna'i 'ararihai'i ika'ina 'waramana. Papirani ka'ene natohwijaho ni'onana. Ni'onana! 'Ene hu vejume kwaa ara mapoka huni 'unama ka'ene 'uasa vehuna ituanamujaho pu 'waini inare'e nanamiu ja'ina'e rejara. 'Ene 'ona oji'ina no'opisu ijara túna'i 'ararihii'i ira ajira ika'ina 'waramana. Ea irara hanuhijina ho hu vare'ina ka'ene iji vejaji oja mahe 'ee huni aacha huni varira 'ahina ho huni ija 'ahi ape'amajaho 10 hu Godoni senijaho 'waini puna'i ihuna. Ijí Huni ajira kajaho haruriji'i rohuna. 'Ene 'ona oji'ina arira maijija 'ee Remuiji'o puni una'i hu vena 'ee vena marekiji'i ruarahuna. 11 Ea ka'ene hanuhijina ho hu vare'ina ka'ene iji vejaji oja mahe 'ee huni ihijihuni aacha ape'amajaho vena ka'ene pua ruarahu jihuni u'ijaho majama ajivi'i nahuna. 'Eje pu na'ia 'ee veiri'a 'ojuta pahwehuna. 12 Ea ka'ene Godoni varapa hena vene 'ee Jesuni vaji nimai rojujihija ata kisina namine sisea piunivuri veijaho mataume hihuna. 13 'Ejume na ira kahi akúpa 'ahi he'eme ika'ina 'waramana. Asura vena! Ea ka'ene iviasi rene iki kahino Natohwi jihuni vaji kwamasahujaho teamanama parahuna. Godoni 'Avenijara ijá 'iamu I'a. Pu teamanahuna. Ijihuni maijaho pura kaukara ka'ene vejajihuni ojuta hweju. 'Ene pura raka ka'ene vejajihuni ehijaho pu túna'i 'ararihie vahuna 'iamana.

Mwe'aki Ea Nianae Ahuhunijina

14 Ike heha! Na kavume 'imitia sajasa'ina 'ahijino Ea pina Emaa Puni Harihiji vare'inijaho hinana. 'Ene Huni húmata 'ahijaho koraunu ka'ene korutia vejajaho navume Huni ija vaji so'wa echima'uri namana. 15 'Ejume 'ona oji'ina pini Temiporu vaji rena ro 'e'unana. Hu ea ka'ene 'imitia 'ahi hinaji ira ajira 'umena ijá 'wama Oni so'wa apena va'e 'uhusame 'eka roa. Ijihuni maijaho juara sahuni vea niroukúne 'ee mwe'a kehuni juara nituma jihuna'e va'e sahuna 'umenana. 16 'Enarena ea ka'ene 'imiti 'ahi hinajara huni so'wa apena mwe'a huri 'aha kwinu achihi'i mwe'akaho nimarana jihuna'e nianaana. 17 'Ejume 'ona oji'ina pini Temiporu ka'ene akúpa 'ahi namuji huni vaji rena ro 'e'unana. 'Enarena hu so'wa echima'ura 'unanamana. 18 'Ene 'ona oji'ina pina mwe'ake veje veni rehuni harura navi'inijara swasa vejuri 'aijua vaji rene ro 'e'unana. 'E'eme hu 'ona oji'ina ka'ene so'wa echima'ura apenarena ira ajira 'umenaji ijá 'wama Oni so'wa apena va'e iki mwe'i aja 'ina mapoka ahesiji'i 'uhue 'eka'amana. Ijihuni maijaho 'ina kajija nipava jihuna'e 'uhue 'eka'amana 'wamana. 19 'E'eme 'ona oji'ina kajara huni so'wa apena mwe'a huri 'aha kwinu achihume mwe'a kehuni aja 'ina ahesiji'i 'uhusahume 'ekana. Godoni sena namuni tinia ka'ene aja 'ina musavuri tinia sa'inijino irechavara. 20 Aja 'ina musavuri tini ijaho ara natohwa vaja panavo samai tautiara. 'Ejumakame aja 'ina tinia kajino 'aa roe usema rena saa puna'i hirama va'e nahúna ajima roe hosi puni sanoa hari 'e'unana. 'Ene kwaa jora nahúna apena va'ana.

Copyright information for `MCQ