Revelation of John 18

Papiranira Tira'usahajina

Ija'ina rejuma pa'are'eme na kavume Godoni 'ona oji'ina pina akúpa 'ahi rene roana. Hu harura ni'ima'ure 'ee huni hanaji'inijara mwe'akaho hanana paranana. Hu ira ni'ima'ura 'umene ika'ina 'waramana. Papirani ka'ene natohwijaho ni'onana! Ni'onana! 'Enajihuna'e hu tinia ka'ene 'avena sisesa 'ee 'avena sisea ka'ene chiha rukini jihipuni tipura tinia rene uka chiha rukina 'ee senavi'ini jihipuni tinia renana. Kwaa ara mapokakija huni 'unama ka'ene 'uasa vehuna ituanamujaho pu 'waini inare'e nanamiu ja'ina'e rejara. 'Ejumakame mwe'a kehuni kinijija hu hu'úmo 'uasa vejara. 'Eju'e mwe'a kehuni 'imeji'inijija hura 'uasa venuni 'unamiji kukua mapoka rukina rejara 'wamana. 'Enarejo na ira pina akúpa 'ahi he'eme ika'ina 'waramana.

Ehu nune! Napara kajaho pataaro'ika'i roe useha! 'Enareje hura sisea ka'ene venajaho pave'avara. 'E'irakúne hu hu'úmo eha sisea paape'avara.
Ijihuni maijaho huni sisea hura hara rena ajima va'e akúpiji'i areri rena namu. 'Ena'omo Godi huni sisemaijaho niho'o paru'ena. Hura raka venaja'ina'e eha ija'ina mahuna. 'Ene hura raka ka'ene venajaho ija'ina hura hara vajahuna. Hu kapusia vaji ea ruarahe vajihu'e ijuja'ina'e hu 'u'o ija'ina hura hara ruaraha vajaha ihuna. Hura ichá'ina mamaa hine 'ee kukua rukima'ura renaja'ina'e ta'arohe sisemaa ka'ene haha hiame niho'o temuka ni'ima'ura apene pivuhuna. Ijihuni maijaho hu ika'ina huni oja vaji ronuna. Na kwinia sa'ina. Na amuna pana'omo na areri temuka papiuna'eju ronuna. Ijihuni hahi na'ia kwinu'wi vajijino eha sisea ro'ena. Ahija ni'ima'ura apene temume nirame matuna vea reje 'ee hu veni aporuve rehuna. Ijihuni maijaho Godi Natohwijara eha ka'ene hu mahunijaho niho'o harusima'ura.

Papiranira Temumajina

'E'eje mwe'a ikehuni kinia ka'ene pu pu'úmo 'uasa vene 'ee pu pu'úmo kukua rukima'ura reji'inijija hura veni re'eje huni 'ua ka'ene tuama aji'amaji kamareje niho'o hura temukave niramarume úchia 'ehuna. 10 Vena ka'ene hu renajihuni haruri raturiume kwaa jori namiji'i ijá 'wava Papirani ka'ene ara ni'ima'ure 'ee harusima'ura eha sisea apeno! Eha sisea apeno! Ijihuni maijaho oni eha sisea vea oma kwinu vajaki roana. 11 'E'eje mwe'a kakehuni 'imeji'inijija hu'amu vene temukave niramaruhuna. Ijihuni maa ea pina puni kukua kú'o pa'imehuni jihuna'e niramaru'eja. 12 Puni kukua ka'ene 'imehunijija ikena. Korutia siruvae muna mavarasa'ine perue ateha mavarasa'ina ka'ene monia ni'ima'ura 'imeji'inijine 'ee ateha amapu'ura ka'ene kiniepo savujine 'ee ateha sasaka 'ee ateha 'aa sa'inijine 'ee icha ani ani'ina ka'ene amua rukinijine 'ee aivori ka'ene uneunecha ani'ina iji vejujine 'ee icha ajania Parasie maporua ka'ene tevua ani ani iji vejura. 13 'Ene sinimoni sipaisi inisenisi pepiumu senisia ka'ene kiniepo 'ojujine 'wainia orivihuni 'werua harava mavarasa'inijine 'witia purumakaua sipia hosi puni kukua charotia pwea rehuna 'imena ijine 'ee ea 'aho'a 'ania kwamasa'avarono moni vajihujina. 14 Icha'ina ka'ene ja ura renaajaho niparanana. 'Ene uneunecha mavarasa'imaa ka'ene mapoka onuna'i navu'e teamanavujaho pa'arenana. 'Ena'omo ea pina niho'o kú'o kukua ija'ina papiunihuna. 15 'Enajihuna'e ea ka'ene hununa'i kukua 'imenare'e kukua rukina rejujija hura veni re'ama jihuna'e tea junave kwaa jori namiji'i temukave niramaruhuna. 16 'Eji'i ijá 'wahuna Ara ni'ima'urijara moni ni'ima'ura huni atehiji apúsame kini puni ateha amapu'ura 'ee avi'ina apúsame 'ee korutia 'ee muna mavarasa'ina 'ee perui unecha vene huni haha ho'o samana'omo eha sisea apeno! Eha sisea apeno! 17 Ijihuni maijaho vea oma kwinu vajijino uneunecha mavarasa'inijija ni'aha kwinu maa pa'ana renana. Sisima puni ea mama'ina puni pasinitia puni pwea 'ee ea ka'ene sohi 'ahi kaukara veji'inijija hura veni renaji kamareje kwaa jori namiji'i kavara. 18 Ea kajipo hura veni renani uiji kavi'i ijá 'ume'eja Ara 'aho'a ni'ima'ura hua'inijaho ichihine? 'umehuna. 19 'Eji'i úchia puni húmata 'aha 'oji'i emaavarame niramaruvi'i ijá 'wava Ara ni'ima'urijara reju'e sisima ka'ene soha 'ahi kaukara vejujija kukua rukina rejara'omo vea oma kwinu vajakino maa pa'ana renana'omo eha sisemaa apeno! Eha sisemaa apeno! 'wavara. 20 Ea ka'ene akúpi 'ahi hijura 'ee Godoni ehija 'ee apasoru 'ee poropetia ijá temarasaha. Ijihuni maijaho Godi joni jihuni hahi hu eha sisea mahana. 21 'E'eme Godoni 'ona oji'ina harusinijara niho'o muna ni'ima'ura apenapi soha vaji 'onavi'i ijá 'waramana. Papirani ka'ene ara natohwa niho'o ni'ima'urijaho huni vaji 'uraa 'ee chicharaa ka'ene namujaho veje pa'arejakame kú'o ara natohwa kajaho pakahuna. 22 Oni vaji kita same javaa vene hurisia hwasihe tauja ka'ene hwasihujaho kú'o pahehuna. 'Ene oni vaji ea ka'ene ichi 'eke unenu'u 'aho'a vejujija kú'o papiunihuna. 'Ene oni vaji kaukara mama'ina veju'e ira hejuja'ina kú'o pahehuna. 23 'Ene oni vaji naheha ka'ene hanamujaho kú'o pahanahuna. 'Ene oni vaji paruinene napasi neju jihipuni ira kú'o pahehuna. 'Ene oni vaji ea ka'ene kukua 'imeji'inijija mwe'a kehuni ea mama'ina rejara. Ijihuni maijaho kwakwa mapokakaho oni masiiji pisimisamuna. 24 Huni vaji poropetia 'ee Godoni ea 'ee eaka mapoka ka'ene mwe'a kaki tiraha jihipuni 'aa piunivara.

Copyright information for `MCQ