Revelation of John 2

Epasasi Opuni 'Ona

Ike vu'a kakaho Epasasi sosi 'ajohuni 'ona oji'ina ika'ina venareje 'wara'amana. Ike vu'akaho Ea ka'ene china iropu no'ohe'i Huni ija mana'ini 'uninamie 'ee Hu naheha korutia veji'ini vaji 'urahonujara ika'ina 'waramana. Jara raka ka'ene vejajijahija Na nihena kivu. Jara Nuni kaukara'e harura vena ve'eju'e erapo jaa'e sise'i 'ahiu'ukamare'e ja matauvujaho Na nihena kivu. 'Ee ea sisesa kivujaho senavura. Ea irahipo apasorua 'iavujija ja pu vena kivura. 'Ene ja pu vena kivajaho pu apasorua pana vo pu ira'ata kivara. 'Enakaivo ja Nuni ihijihuna'e sisea vaji hijara vo ja Na parana'o'uniara kaivo ja harura vene hijara. 'Enakaivo joni vaja unenu'u pina kwinu senimu. Ijaho ja nitama aneji Na oja mihaja'ina ja Na oja pamihu. Ike vwiaha! Ja ichihachane rene arihaji vwihane joni sisea túchahae 'unama ro'avara. 'Ene jara amura'e vejaja'ina'e Na oja mi'avara. Vejuro'i Nara roe joni naheha veje 'utahuna. Joni mamaijaho ikena. Jara ea ka'ene Nikoretani 'wavu jihipuni 'unama sisea senamu ja'ina'e Na 'u'o puni 'unama sisea kivujaho senimu. Ea irara ataa rukinijaho Godoni 'Avenijara sosijihi vu'a 'waramujihi he'avara. 'Ene ei pini sisea'e piunamareje harura ni'ima'ura ijí vene asita'amajaho Na hu 'warave hu icha'ina ka'ene majama hihunijaho ihuna. Ichakaho Godoni ari Parataisi naminu. Na hu ika'ina 'wara'eju.

Simúna Opuni 'Ona

'Ene ike vu'a kakaho Simúna sosi 'ajohuni 'ona oji'ina ika'ina venareje 'wara'amana. Eakaho Hu anejijina 'ee púsijina. Hu kwamarena kú'o 'urina hinujara ijá 'waramana. Jara ichá'ina'e sisei hijajaho Na nihena kivu. 'Ene jara uneunecha pa'amai ijihuna'e sisei hijujaho Na nihena kivu. 'Enakaivo ja uneunecha mapoka rukina. Ea ka'ene pu Jua 'i'i kaivo pu ja sise'i 'ahiujija pu nimaa Jua pana kaivo pu Setani oni sinakoku. 10 'Enakúne jara sisea ka'ene piunihunijija niho'o pajuha'avara. Ike heha! Setaniho ja ea 'aho'a vena kime tipura samahuna 'ee na'ia iropu ropu ja ruarahe sise'i 'ahihuna. 'Ene hu ja sise'i 'ahie 'ania kwamasa'i ve'avajaho ja Na niho'o patúchahi'avara. 'Eje Nara ja majama hihuni koraunu vajihuna. 11 Ea irara ataa rukinijaho Godoni 'Avenijara sosijihi vu'a 'waramuji he'avara. 'Ene ea irara sisea'e piunamareje harura ni'ima'ura vene ijí asita'amajaho hu 'u'o kwamareje haha hianahuna pa'arehuna.

Púkamamu Opuni 'Ona

12 'Ene ike vu'a kakaho Púkamamu sosi 'ajohuni 'ona oji'ina ika'ina venareje 'wara'amana. Ea ka'ene so'wa 'ena ropu ropu reji'inijara ijá 'waramana. 13 Ja ichá hijujaho Na niheju. Ijaho Setani oni toronu namujina kaivo ja Na papataarorihara. Ja Nuni iha ija kisi 'unaname hiji'i Naa'e nimaa rojujaho ja patúchahiara. Etipasi oni vea kajino hu Nuni vua'e Setanira hinuni tiniji 'waravumakame 'anauma kwamana. 14 'Enakaivo Na uneunecha kwinu kwino jara vejujaho Na pateamanimu. Ja ea 'aho'a Perami oni vu'a sisea nimaa vejara. 'Ee ja ea 'aho'a Peraki oni vu'a sisea 'ararihau'e Isureri oni harihija ijí amaaresume arihu. Ijara reju'e pu godi ira'ati jihuni 'iruma swasa vena ine 'ee 'uasa vejura. 15 Ijihuna'e ja ea 'aho'a majamano Nikoretani opuni 'unama sisea 'ararihau. 16 Ijihuna'e ja 'unama siseiji patúchahae 'unama ro'avajaho Na ijí vu'areje ja pu'úmo 'arasaravuri so'wa ka'ene Nuni ira titi namujino 'anihuna. 17 Ea irara ataa rukinijaho Godoni 'Avenijara sosijihi vu'a ka'ene 'waramuji he'avara. 'Ene ei pini sisea'e piunamareje harura ni'ima'ura vene ijí asita'amajaho Nara puretia pakivi'ina ka'ene Godoni rena roujaho mahuna. 'Ene Nara muna sajasa'ina 'ahi huni iha maiu'ina veji'ina mahuna. Iha kajihuni maijaho ea pahehuna kaivo anesurijara hehuna.

Tairataira Opuni 'Ona

18 'Ene ike vu'a kakaho Taiataira sosi 'ajohuni 'ona oji'ina ika'ina venareje 'wara'amana. Ike vu'a kakaho Godoni Hariha ka'ene nia tita vena puna'i reji'inijina. Huni mumora muna maa ka'ene Parasia 'wavuji vare'ina hanaji'ini jihuni vu'a. 19 Na joni kaukara 'ee jara ea oja vajihe 'ee joni nimairoa 'ee jara Godoni kaukara vejura 'ee jara 'ojuta anasame harura vene vena apena va'ujaho Na nihena kivu. Joni kaukara ka'ene iviamai vejajara mako vejajaho asimana. 20 'Enakaivo Na unenu kwinu jara vejuji Na kivujaho patea manimu. Ja napara Jesaperi ka'ene hu poropeti 'iamuji tinia aremahu'e hu Nuni ehija ka'ene Nuni iraru hena veji'ina najahi'i pisimie aherame ani ruva'una. 'Ejume pu 'uasa vene 'ee godi ira'ati jihuni 'iruma swasa vena ijura. 21 Na hura 'uasa venuji hu vwihane túchaha'amarono Na hu vea nimahuta kaivo hu ura parenana. 22 Ike heha! Na hu atakipuni tini pi'onahuna. 'Ene ea irahipo hu hu'úmo 'uasa vejujaho Na pu ahija sisea ni'ima'ura vajihuna. 'Enakaivo pu huni sisea kame túchaha'avajaho Na pu ahija sisea pamihuna. 23 'Eje Nara sesahwaha kwamasahunijine 'anihuna. 'Ejakame sosia maho'o hena ki'avajaho Na Godi ka'ene epuni vwiha 'ee oja tine kivi'iniji kihuna. 'Enareje jara iraka ka'ene vejajaho Na eha ija'ina'e areri vajihuna. 24 'Enakaivo ja ea 'aho'a ka'ene Taiataira hijujija Na ja ika'ina 'waravu. Vu'a ira'ata hema nimaa nimaa 'wavujaho Setani oni rena roujaho ja pahejura vo Na nimaa ja ahija 'aho'a pavajihuna. 25 'Enakaivo iraka ka'ene jara niapejajaho ija kisi 'unama hi'eje Na 'unama vu'uta. 26 'Ene ea ka'ene sisea'e piunamareje harura ni'ima'ura ijí vene asitahe 'ee Nuni ira hene vena va'u va'u uri 'e'umajaho Na hu Jenitaru 'ajoahuni harura mahuna.

27 Hu pu hajaa ajani veji'ini 'ajoahe 'ee Hu pu si'ura puna'i 'anie mutua'e túa rehuna.
Ija'ina'e Nuni Oma harura nikwisu'ina kaji Na mihana.
28 'Eje Nara hu china ka'ene Moroa 'wavuji mahuna. 29 Ea irara ataa rukinijaho Godoni 'Avenijara sosijihi vu'a 'waramuji he'avara.

Copyright information for `MCQ