Revelation of John 7

Isureri Ora Mapoka Mapoka (144,000) Maraniana

Ija'ina renani túna'iji na kavume 'ona oji'ina no'ona no'o mwe'a kehuni kúra no'ona no'o ijí namijara. Pu mwe'a kehuni hwasisia no'ona no'o ijí 'uninamie namijara. 'Ejakame hwasisia ike mwe'a soha 'ee icha 'aha paro'amarono 'uninamiara. Na ka'eme vea ajimuni tinijino 'ona oji'ina pina ariha roana. Hu Godi ka'ene majama hiji'ini jihuni 'ahaavi'ina apena roana. Ona'oji'ina no'ona no'o ka'ene ike mwe'a 'ee soha ruara'avarono harura miha jihipuni roe ira ajira ika'ina 'waramana. Ja mwe'a soha 'ee icha paruara'avara. 'Enavo are'eje nú Godoni kaukara veji'ini jihipuni varipata aacha irecha'avara. Isureri oni harihiji jihipuni amuhija icharo 'oi'oi aha'avajaho na nihejuta. Ea ka'ene ahaavajaho niho'o mapoka mapoka (144,000) tahuma hejuta.

Juta ona mapoka mapoka (12,000)
Rupeni ona mapoka mapoka (12,000)
Kati ona mapoka mapoka (12,000)
Aseri ona mapoka mapoka (12,000)
Napitarai ona mapoka mapoka (12,000)
Manasa ona mapoka mapoka (12,000)
Simiani ona mapoka mapoka (12,000)
Rivai ona mapoka mapoka (12,000)
Isaka ona mapoka mapoka (12,000)
Sepurani ona mapoka mapoka (12,000)
Josapi ona mapoka mapoka (12,000)
Penijimani ona mapoka mapoka (12,000) ahaavara.

Ea Mapoka Ka'ene Siserana Paranaji Rena Roajina

Ija'ina renani túna'i na kavujaho ea mapoka mapoka areri patahuna kivuta. Ea ka'ene ijí hijajaho kwaa ani ani'ine ara ani ani'ine ea ani ani'ine 'ee ira ani ani'inijija toronu 'ee Remui jihipuni una'i ateha sajasa'ina same haraja'a 'uninamie namijara. 10 'Eji'i pu ira ajira ijá 'wava Núni Ni'ajúhi'inijaho Godi ka'ene toronu 'ahi hinuji'o Remui jihipuna'i rena roana 'wavara. 11 Toronu eruta 'ee unenu 'aho'a mai'o hiji'ina no'ona no'o ijihipuni rora kaji 'ona oji'ina maho'o tautiha namijara. 'Ena'omo ijipo toronu kajihuni una'i mwe'i arihe Godi oja mahi'i ijá 'wava

12 Nimaa! Merajihi'ina ta'arohi'ina henaka nimaijina temaravi'ina iha ta'arohi'ina harura 'ee ajira ijaho majamano núni Godijihuna. Ameni! 'wavara.
13 'Ene eruta kwinu na aporima ijá 'wima Ea ka'ene ike ateha sajasa'ina savi'inakija irahije 'ee pu ichihi rena roare? 'wimana. 14 'Ejume na ijá 'wavo Nuni natohwe! Na pana vo a heji'ina 'wavuta. Hu ijá 'wima Ea ikijahija sisea ni'ima'ura vajijino roe usevara. Pu Remui jihuni 'aijino puni ateha sovume sajasa'ina rejara. 15 Ijihuni hahi pu Godoni toronu una'ina. 'Enajihuna'e pu vea rira na'ia Huni Temiporu kaukara vejura. 'Ejukame toronu 'ahi hinujara Huni harai ari pu raurihe raajihuna. 16 'Ejakame pu kú'o pamatunahuna. 'Ene toa kú'o pahuaname vea kú'o pa'anie 'ee vea kú'o paraturihuna. 17 Ijihuni maijaho Remuijara toronu huni rira mu'oa rene puni 'Ajoha'ina rehuna. 'Ene aherame majama hihuni toúji vahuna. 'Ejakame Godira puni niatoa maho'o ukunihuna.

Copyright information for `MCQ