Romans 1

Vu'a Anejijihina

Na Poru Jesu Keriso oni pwea 'ee apasorua re'urono iji pijihe 'ee Godoni vu'a maiu'ina 'warahuna'e ranamiana. Ijaho Hu nimarako Huni ira ka'ene akuavi'ina vajijino Huni poropetia nahame 'waramana. Huni Harihiji Huni 'unamiji rone 'waramana ka'ene haha huni 'unamijino Teviti oni amuhipo roe nahejara. 'Avena ka'ene arimaijara 'warumajaho Hu Godoni Hariha ka'ene haruriji'i kwama 'urinajine 'ee Hu Jesu Keriso ka'ene núni Natohwijina. Huni vaji nú maiji vwihanúajaho apene 'ee apasorua'e rejajihuna'e nú Huni ihijihuni hahi Jenitaru maho'o 'warave roe hene nimaa rone vehuna. 'Ene puni vaja kajino ja 'u'o Jesu Keriso una'i 'umenaana. Ja ea ka'ene Godira oja mihe 'ee Huni ea ariramaa'e rehuna'e iji pijihana ka'ene Romu hijujije Godi ka'ene núni Omijine 'ee Natohwa Jesu Keriso ja maijí vwihanie 'ee matauvi'ina mihu.

Teimani 'Wame Siporu 'Ojujina

Na nimaraku ijaho Keriso oni vaji jonijihuna'e núni Godiji teimani 'wavu. Ijihuni maijaho jara nimaa rojuji kwaa ara mapokakaho maho'o ijí 'wama apene oju. Ijihuna'e Godi ka'ene nuni oja 'aveniji'i mahujara ki'eju'e vu'a maa maiu'ina ka'ene Huni Harihiji rone najahujaho na'iaka mapokakaho na ja rone 'waravura. 10 Na na'ia mapoka'e siporua 'ojura'omo Godoni ura'e re'amajaho 'unama samaa'e reje na vu'a ja kihuna. 11 Na ja ki'irono ura renia paranu jihuni maijaho na ura 'Avena Huni swara 'aho'a joni vaji irechavakame ja Huni ira ija kisi apene joni una'i saname vehuna. 12 Nuni nimaa roijara ja ni'ajihe 'ee joni nimaa roijara na ni'ajihuna. 'Ejakame nú ja pu'úmo ni'ajarahuna. 13 Ehu nune na nimarako ura roe ja ki'iro 'ahiana kaivo unenu'u pini rejumakame na parou kajaho ja nihena kavu. Ijihuni maijaho na Jenitaru 'aho'a kajihi puni vaji 'ina 'aho'a 'ekuja'ina'e 'aho'a joni vaji 'ina rukina'e rehuna ura reniu. 14 Na ura Kuriki 'ee ea ka'ene Godi pahena pakavi'ina 'ee ea ka'ene kama heji'ina 'ee ea ka'ene pahena pakavi'ina 'u'o ni'ajihe najahuna. 15 Nuni vajaki na ura renia paranujaho na ijino Romu joni vu'areje Godoni vu'a maa maiu'inake ja 'u'o najahuna.

Vu'a Maiu'ini jihuni Harura

16 Na niho'o vu'a maa maiu'inakake 'warahunijaho pajunimu. Ijihuni maijaho vu'a kakaho Godoni harura ka'ene emaapo nimaa rojakame maranihunijina. Ike vu'a kakaho maraku'a Juaru najahareja iji'a Kurikia najahara. 17 Ijihuni maijaho Godoni vu'a maiu'ina vajijino Godoni 'unama ariramaijaho nimaaroa vajijino totari najaha apene roara. Godoni ira vajijino ika'ina vejara Ea ka'ene ariramaijaho nimaaroa 'ahi hihuna 'úmana.

Emai Panimaa Ronujihuni Ehijina

18 Godoni sena kahi akúpa 'ahi rena samai najuhujaho ea ka'ene arira pahine 'ee sisearu vene 'ee Huni 'unama nimaiji panajuhujija Godiho pununa'i sena venu. 19 Ijihuni maijaho Godi hena kahunijaho Godi pu nisamai najahana. 20 Nitama aneja mwe'ake renaji roe iviamaa 'e'unakino eaka mapokakija uneunecha mapokaka iki mwe'i navuji kime 'ee mwe'ake kame 'ee akúpa kahe kamare'e Hura Huni majama namuni harurijine 'ee Hu icha'inijaho nikavu jihuna'e pu 'unama pa'ana'e rehuna. 21 Pu nimaa Godi nihena kavu kaivo pu Hua Godia ronareje Huni hura vene 'ee ta'arohuna pana 'ee pateimani 'wavura. 'Enakaivo puni vwiha ijija niho'o unenu pina maa pana 'ee puni oja sisei nutuma parane navu. 22 Pu niarerina 'wa'ika'i nanamie ojura. 23 'Ene pu Godi ka'ene pakwahunijaho oja pama'ika'i pu ichina ho muni raki 'eka veju'e tapara uka emaa hanuhasa reju'ukivi'i oja mihura. 24 Ijihuni hahi Godi pu ruha aremahume pu 'unama sisemaa ka'ene puni ojijipo itunavuji vejara 'ee pu puni hahijihipuni hura pavejura ka'i puni haha majikari 'eke vajúsaravura. 25 'Ene pu Godoni 'unama ka'ene ariraka nimaa nimaijaho pataaro'ika'i ira'atiji nimaa rojura. Ijihuna'e pu uneunecha ka'ene Godira venajihi oja mi'ika'i Godi Venina ka'ene majama merajahi'inijaho oja pamahura. Ameni. 26 Ijihuna'e Godira pu ruha aremahu'e 'unama ka'ene juname itunavuji vejura. 'Eju'e 'unama arira ka'ene parua napara 'wa'aravujaho are'ika'i 'unama ka'ene emaa pavejuji vene napapo napara ihanie ojura. 27 'Unama nikwinu'ina kajino parua 'u'o 'unama arira ka'ene parupo napara ihaniu jakajaho are'ika'i 'unama ka'ene emaa pavejuji vene parupo parua 'aho'a kivujaho niho'o itunama parajura. 'Eju'e paruapo parua aherame 'unama ka'ene ea pavejujaho vejura. 'Enajihuna'e pura sisea ka'ene vejujihuni eha ijaho pu apejura. 28 Pu Godi hena kahuna areri parejumakame Godira pu ruha aremahume vwiha sisearu vwihane 'ee uneunecha ka'ene areri parehuniji vejura. 29 Ijihuna'e pu niho'o sisea mapoka ni'ima'ura ani ani'ina veji'i hijura. Pu niho'o sisea vene nisa'arame senapo rarene ea 'aniu'e kwamasahe roarame pisivarame ea 'aho'a sise'i 'ahi'i vwihane 'ee ea 'aho'a hana'i irechamiura. 30 'Ene ea sisea ronahe Godi sename ea veju'e juname kivasuame kehi kehi one sisea vehuni 'unama saravi'ine 'ee emahwa puni ira pahejura. 31 'Ene pu ea 'aho'a puni temuka pakime 'ee ea 'aho'a panimaa vetie 'ee ea oja pamihe 'ee ea 'aho'a panumiravura. 32 Pu Godoni varapijaho nihejura. Ea ka'ene uneunecha ijakaji vejujaho areri kwamasahuna kaivo ijiru pana vo ea 'aho'a ka'ene ijihi vejujija puni ojiji'i nimaa veti'eju'e pu vejura.

Copyright information for `MCQ