Romans 10

Vwehu nune nuni ojijara ura rena paranujaho Isureri opo Godoni ea re'avarono na Godoni siporua 'ojura. Na nihena kivu. Pu Godina'i maa reju ronare'e hina harura veju kaivo pu Godi nimaa pahena pakavura. Ijihuni maijaho pu Godoni arimaijaho pakama paheju jihuna'e pu opuipu puni 'unama arimai vejujihuna'e pu Godoni 'unamaka aririjaho pataarohura. Mosisi oni tamana kajihuni urijaho Kerisora roana. 'Enajihuna'e ea ka'ene Hu nimaa ro'avajija pu arimaa'e rehuna.

Ea Maho'o Maranihunijija Nikwino Nimaa Ro'avajina

Mosisira ika'ina venana Ei pini nuni tamana ve'amaji ariramaa re'i ve'amajaho hu maaru ve'ika'i sisea ma'uaku'wi pavena'amajara ariramaa rehuna venana. 'Enakaivo arimaa rejujaho nimaa rojujihuna'e reju. Joni oja vaja ika'ina paro'avara. Ea irara akúpa 'aha va'e Keriso ahema ariha ro'ena? 'Eje ea irara ariha va'e mwe'a vaja kamaho Kerisoho ahema ape ajiru 'e'u'ena? Niho'o pa'amaa kaivo Godoni ira vajiji 'waramajaho ika'ina 'warumana. Godoni vu'ijaho oni ira rora 'ee oni oja vaja ijiano namu. Ijí ara vu'a ka'ene nimaa ronujaho nú ika'ina a 'waravu. Ara oni iri Jesuho oni Natohwa 'wa'ika'i Hura kwavume Godira vejume 'urinaji oni oja vaji nimaa ro'amajaho a Godoni ea ariramaa rehuna. 10 Ijihuni maijaho ea oja vaji nimaa ronujaho hu ea ariramaa renuna. 'Ene huni irijino nahame 'waramajaho hu Godoni ea renana. 11 'Enajihuna'e Godoni ira vaji ija'ina 'warumana.

Ea irara Hu nimaa ronujaho hu niho'o oja hehuna 'úmana.
12 Ijihuni hahi Jua 'ee Kuriki ani'ina pana. Ijihuni maijaho Natohwa nikwisu'ina kajaho ea maho'o kehipuni Natohwa 'ee ea irara Hu 'uraha 'umenujaho swara vajihuna. 13 'Ena'omo ea irara Natohwi jihuni iha 'urahe 'umenujaho hu Huni ea renuna. 14 'Enakaivo ea ka'ene panimaa roji'inijija ichá'ina'e Hu 'urahe 'ume'eja? 'Ene Hu pahena pakavi'inijija ichá'ina'e pu Hu nimaa ro'eja? 'Ene erapo Hua'e parone naja'avajaho pu ichá'ina'e Hu hena ka'eja? 15 'Ene ea 'ahopo pu pairechamie va'ipisa pu ichá'ina'e najaha'e? Godoni ira vajakiano ija'ina 'warumana.

Ea ka'ene Godoni vu'a maa maiu'ina mataume apena roajiva jihipuni mumorijija mavarasa'imaa 'úmana.
16 'Enakaivo pu ea mapoka ka'ene Godoni ira hejujija panimaa rojura. 'Enakaivo nitama Aisea 'warama ja'ina'e iviamaa renu. Hu ija'ina 'warumana

Natohwiji núra raka ka'ene 'waravajaho ea irara nimaa ronane? 'wamana.
17 'Enajihuna'e Keriso oni vu'a hejuri vajijino nimaaroijaho rouna. 18 'Enakaivo pu nimai ira kaho pahejare?

Pu nihena kavara. Ijihuni maijaho puni ira uhoa kwaaka mapokakino va'ara 'ee puni vu'a kwaa ara maho'o kino va'ara.
19 Isureri ora pahena pakavare? Maku'ijaho Mosisira ijá 'waramana

Pu nihena kavara. Na Nuni majama hiji'inijaho kwaa 'ahosura mi'ujihuna'e ja senama parahuna. 'Ene Na ea 'aho'a ka'ene niho'o pavwihaji'inijihi 'u'o mi'ujihuna'e ja niho'o ajinama parahuna 'wamana.
20 'Enakaivo Aisea 'u'o ika'ina 'waramana

Ea ka'ene maraku'a Na pasarivajija iviamaa pu Na piunivara. 'Ene ea ka'ene Na pasarime aporavajihi Na pununa'i samaahiravuta 'úmana.
21 'Enakaivo Hu Isureri ora ronarena ika'ina 'waramana

Na na'iaka mapokakino ija jorananame hijura kaivo ja Nuni ira pahene pataarorihe 'ee Nú pu'úmo pitena vejura 'wamana.
Copyright information for `MCQ