Romans 12

Godoni Kaukara Vaji Hia Ka'ene Hijujina

Vwehu nune na ja jariravi'i 'waravukúne. Godira ja numiramani vajijino joni hahijaho mai'o hine akuavi'ine 'ee swasa ka'ene Godi teamahuni ja'ina'e vene ma'avara. Ijaho raka mamaa ka'ene núra Godi oja mahe venahunijina. Ja ike mwe'a kehuni 'unamijaho pa'ararihaha kaivo ta'arohe joni vwiha veje maiu'ina re'avara. 'Ejakame ja Godoni ura ka'ene mamaa 'ee ariramaa 'ee hu teamahuni ja'ina'e najaha. Ijihuni maijaho Godi na maiji vwihaniarena na Huni pwea re'urono iji pijihana. Ijihuna'e ja eaka mapokakihi ika'ina 'waravu. Ja joni haharu vwihanareje pa'unirame 'eke ichutoi 'ahasiri'avara. Vea ka'ene ja joni haha vwihajuri veijaho ariramaaru vwiha'avara. 'Enakúne veje ea kwinu kwino Godira hu nimairoa ichá'ina'e vajahajaho vwihaji'i hi'amana. Núni haha ikehuni pwina mapoka kaivo ijí pwina kajihija kaukara 'unama kwisu pavejura. Nú ea mapoka kaivo Keriso oni vajijaho haha nikwisuna. 'Enajihuna'e nú ea kwinu kwino ea pipuni pwinana'a. Godira nú ea kwinu kwino maiji vwihanúa swara ani ani'ina vajúhana. Ea pipuni swara vu'a 'waravi'ina'e re'amajaho maka'eje huni nimaaroa 'ahijino 'wara'amana. 'Ene Godira swara ea pina ea 'aho'a'e ni'ajihuna ma'amajaho maka'eje ni'aji'amana. 'Ene Godira ea pina'e swara ea najahuna'e ma'amajaho maka'eje naja'amana. 'Ene Godira ea pina'e vejakame hu ea 'aho'a vu'a ni'ajiha 'wara'amajaho hu ijá ve'amana. 'Ene Godira ea pina'e vejakame ea 'aho'a ni'ajihe vaji'i veja ka'avajaho maka'eje ea vajihi'ina'e re'amana. 'Ene Godira ea pina'e vejakame hu ea 'aho'a 'ajoha'amajaho maka'eje ea hami hami 'ajoha'amana. Godira ea pina'e vejakame hu ea 'aho'a numiravi'ina'e reja ka'avajaho maka'eje teama'eje hu numira'amana. Ja majikari ea oja mihu pa'ia'avara vo nimaa nimaa oja mi'avara. Siseijaho sena'avara kaivo 'unama maijaho ija hami 'unanama hi'avara. 10 Ja vwea vwipu jona'e oja mihujakaji ea 'aho pu'úmo oja ma'ara'avara. 'Enareje teamana'eje ta'arosara'avara. 11 Ja kaukara vejuri veijaho niho'o paucha'asa'avara kaivo Godoni jihuna'e harura vene hami ve'avara. 12 Godira raka ka'ene jonijihuna'e venahunijaho teamanama para'avara. Ja sise'i joni haha 'ahi re'avajaho mataume Godoni siporua majama 'o'avara. 13 Godoni ehija 'aho'apo unenu'u 'aho'a pivusa'avajaho ni'aji'avara. Ea 'ahopo joni ari roajiva ki'avajaho aherame 'eka joni sei va'e 'ajorame 'iruma vajihe ruha ka'ene pura nehunijaho arema'avara. 14 Ja Godoni eijihuna'e ea 'ahopo jonuna'i sisea ve'avajaho niho'o pasiripa'avara kaivo ira maaru 'wara'avara. 15 Ea 'aho'a'e teamanava ki'avajaho ja pu pu'úmo temarasa'avara. Pu temukave niramaruva ki'avajaho ja pu pu'úmo niramaru'avara. 16 Ja ea mapoka oja nikwinu'wi vwiha'avara. Jarika parena o'avara. 'Ene ja ea ka'ene mena iju orijihi pu'úmo teamanahunaru pavwiha'avara kaivo ea sisea maijihi pu'úmo teamana'avara. 'Ene ja hena kavi'ina ronareje ojono ta'arosara'ava. 17 Ea 'ahopo ja sise'i 'ahi'avajaho ja pa'unama arohe pu sise'i 'ahi'avara. 'Ene ea maho'o puni una'a hura vene 'ee nimaaru ve'avara. 18 'Unama onuna areri re'amajaho ea maho'o pu'úmo matauma hi'amana. 19 Ehu núne ea 'ahopo ja sise'i 'ahi'avajaho ja eha pave'avara kaivo Godoni seniji ruha arema'avara. 'Enakaivo ijaho Godira eha ve'enakúne maki'avara. Ijihuni maijaho nitama ika'ina vena 'waravara. Eha vejujaho Nuna. Nara eha vehuna ija'ina'e Natohwijaho 'waramana. 20 'Enajihuna'e joni nakijipo matuna'avajija 'iruma vaji'avara. 'Ene pu toapo huana'avajija toa vaji'avara. Ja ija'ina ve'avajaho ea kajijahija niho'o junama parahuna 'úmana. 21 Ja paveje siseijara ja asita'ama kaivo veje maa kajara siseijaho asi'amana.

Copyright information for `MCQ