Romans 14

Ea 'Aho'a Panama'avara

Ea ka'ene Godi nimaa rojara kaivo ija kisi pa'unavi'inijija hami 'ajora'avara. 'Enakaivo ja unenu'u pina ka'ene rakijara maa'e rakijara sisea ijijahija pu pu'úmo panakara'avara. Ea pini nimaa ronujaho hu uneunecha mapoka ma'itu kwino va'una 'ee ea pina ka'ene huni nimaaroa ajuaraji'inijaho 'irumaru inuna. Ea ka'ene uneunecha mapoka iparaji'inijaho ea ka'ene uneunecha mapoka paiji'inijaho pase'amana. 'Ene ea ka'ene uneunecha mapoka paisihi'inijaho ea ka'ene uneunecha mapoka isihi'inijaho pase'amana. Ijihuni maijaho ijijahija no'ohe'i Godira Huni ea 'ekaana. A ea irana'omo ea pipuni pweijaho namaho? Hu 'onu ho naminujaho huni natohwijihuni temuka kaivo Natohwijara veje hu kisina namihuna. Ea pini vwihanujaho vea kwinu kwino mama'ina ronu kaivo ea 'ahopo vwihajujaho vea mapokakija ani'ina pana ka'i nikwisu nija'ina roju. 'Enakúne ea kwinu'wi hu ori'ini ichá'ina'e vwiha'ama ja'ina'e nimaa ronama. Ea ka'ene na'ia kwinu'wi Godoni vea natohua ronujaho huni urijino Godona'e venaha avanu. Ea ka'ene 'iruma mapoka iji'inijaho hu Natohwi jihuna'e venaha avanu. Ijihuni maijaho hu raka ka'ene inu kajaho hu Godi teamani 'wamuna. 'Enakaivo ea ka'ene 'iruma mapoka painujaho hu Natohwi jihuna vene avanu. Ijihuni maijaho hu raka ka'ene painu kajaho hu Godi teamani 'wamuna. 'Enajihuna'e ei pini hunaru hihuna pane 'ee ei pini hunaru kwahuna pana. Nú iki hi'avajaho nú Natohwi jihuna'e hihuna 'ee nú kwamasa'avajaho nú Natohwi jihuna kwamasahuna. Nú hihuna ho kwamasahuna vo nú Natohwi jihuna. Ikehuna'e Kerisoho kwama 'urinana. Ijihuna'e ea ka'ene kwamasahe 'ee mai'o hiju jihipuni Natohwa renana. 10 'Enakaivo a rakijihuna'e vweuna namaho? 'Ene oni vwea hana'i ranamo? Ijihuni maijaho nú ea mapoka'e Godoni una'i 'otua asúki namihuna. 11 Ijihuni maijaho Godoni ira vaji ija'ina 'warumana.

Na hijujihuna'e ea mapoka maho'o ira jajaa Nuni una'i nitupari savi'i Godi ta'arohuna 'úmana.
12 'Enajihuna'e nú ea kwinu kwinu Godoni una'i namine raka raka ka'ene nú vejujija nahama 'warahuna.

Ea 'Aho'a Pavenae 'Ari'avara

13 'Enakúne ja ea 'aho pu'úmo kú'o sisea panakara'avara. 'Ene ja niho'o paveje vwehu jona amaarenamie apúsa'ava. 14 Na Natohwa Jesuni vaji hene nimaa ro paraju. Ea irara vwihaju'e unekakaho sisea ronujaho hununa'ijaho uneka kajaho sisea. 15 'Enakaivo ja 'iruma ka'ene ijujara veje vweuna temu'amajaho a vweuna kajaho oja pamahe avanu. A paka'eje 'iruma huni hahi vweuna ka'ene Kerisora hunijihuna'e kwamajaho ruara'ama. 16 Ja maa ka'ene vejujaho pavejakame ea 'aho'a ja sisea 'wa'avara. 17 'Enakaivo Godoni arijaho toa ine 'ee 'iruma ihuna pana kaivo arira 'ee matauma hine 'ee Godoni 'Avena vajijino mari'uvi'i hihunijina. 18 Ijihuna'e ea irara Kerisona'e venahujaho Godiho teamavu'e 'ee emaa 'u'o nimaa'e vehuna. 19 'Enakúne roe uneunecha ka'ene ja venaakame mataume ahuma ura kwisu rene 'ee ni'ajaravi'i hi'avara. 20 Ja niho'o 'iruma huni hahi ja Godoni kaukara ruara'ava. Uneunecha maho'o kaho mamaa kaivo ea irara ijí sisea ronujaho nimaa ea kajihuna'ijaho sisea. 21 Ja 'iruma ka'ene ine toa sisea ine 'ee unenu'u pina vejakame ehuana sisea ve'eja ro'avajaho niho'o pave'avara. 22 Ja raka ka'ene nimaa ronareje ve'avajaho ja no'o Godi'i jajaso hena ka'avara. Enakaivo ea irara uneunecha ka'ene venujaho mamaa roji'i ve'amajaho ori'ina paninakara'amana. 23 'Enakaivo ei pini unenu'u pina i'iro ve'ika'i ikaho na sisea'e i'iro veju ro'amajaho niho'o pai'amana. Ijihuni maijaho hu sisea'e vena avanu ro'enakúne niho'o pai'amana. Ei pini huni ojijiano vwihane kavi'i hu sisea nivenu roji'i ve'amajaho hu sisea vena avahuna.

Copyright information for `MCQ