Romans 15

Jonaru Pave'avara Vo Ea 'Aho'a Teamanahunaru Ve'avara

Nú ea ka'ene haruriji'i hijujipo ea ka'ene ajuasinijija ni'ajihuna kaivo nú núni haharu pavwihahuna. Roe nú ja pu'úmo ea ka'ene núni rori hijujija veje teamanamava 'ee pu maranihuni jihuna'e ni'ajihe pu Godoni ira ija kisi apene puni una'i saname ve'avara. Ijihuna'e Kerisoho Hu ori'ina'e teamahuni ja'ina pavenuna vo Godoni ira vaji vene ika'ina 'warumana Ea ka'ene ira sisea a 'waravajaho Na 'warima avajara 'úmana. Uneunecha kija nitama vejajihuni maijaho nú najuhakame nú masuani matauma hi'avari vajijino Godoni irijara ni'ajúhe núra nimaa rojujaho ija kisi 'unahuna. Godi ka'ene matauvi'inaka ni'ajúhi'inijara venae ja vwiha kwinu'wi rene Jesu Kerisora ura renuja'ina'e vehuna. 'Enajihuna'e ja ea mapokakija vwiha 'ee ira ni'aha kwinu Godi Amo ka'ene Jesu Keriso núni Natohwi jihuni Omiji ta'aro'avara.

Jenitaru Puni Vu'a Maiu'ina

Ijihuni hahi ea 'aho'a hami 'eka'avara areri Kerisora nú 'u'o 'ekua ja'ina'e 'eka'e Godoni pinana 'uri'amana. Ijihuna'e na ja 'waravu. Kerisoho roe ea ka'ene sisa 'uhuahajihi puni pwea re'i roana. Nitama Godira nahame Jua puni emahwaha 'wamajarahara nimaa re'amarono roana. 'Enajihuna'e Jenitarua Godira pu numirama jihuna'e pu Hu 'u'o ta'arohuna. Godoni ira ika'ina 'warumana

Ijihuna'e na A Jenitaru puni javaa vaji Oni iha 'urahe venahuna 'úmana.
10 Godoni ira vaji pini 'u'o ika'ina 'warumana

Jenitaru kihije Huni ehijajihi pu'úmo temarasaha 'úmana.
11 Godoni ira vaji pini 'u'o ika'ina 'warumana

Jenitaru maho'o Natohwiji ta'aroha 'ee veje ea maho'o Hua ta'aroha 'úmana.
12 Godoni ira vaji Aiseara ika'ina 'warumana

Jesi oni amujijara Jenitaru puni Natohwa rejakame pu Hu nimaa rohuna 'úmana.
13 Jara Godia ka'ene nimaa rojujara temara 'ee matauvi'ini samahakame jara nimaa rojajaho Godoni 'Aveni jihuni harura vajijino itusahe ameurahe ariha.

Porura Paju'i Kaivo Asura Venajihuni Maijina

14 'Ejume vwehu nune na nimaa vejujaho ja 'u'o mamaijara itu'ona'e 'ee henaka'i maho'o ituona'e parajara 'ee ja areri ea 'aho'a pu'úmo ni'aja'arahuna. 15 'Enakaivo vu'a mama'ina 'aho'a pasia vajakino na paju'ika'i vejuta. Ja Godoni maiji vwihanúana ka'ene Godira na mihaji ja runami'amarono kú'o 'waravuta. 16 Na Jesu Keriso oni vu'a Jenitaru najahu. Na Godoni vu'a maiu'iniji najahi'ina'omo na Jenitaru puni swasa Godira pu kime teama'amarono veju. Ijihuni maijaho Godoni 'Avenijara Hunijihuna'e venaume ariramaa rejara. 17 'Enajihuna'e na Jesu Keriso oni vaji Godoni kaukara ka'ene vejujihuna'e na temaraji'i hiju. 18 Na vu'a 'aho'a pa'warahuna kaivo Kerisora nuni vaji vejume Jenitaru raka ka'ene nara 'warame vejujara venaume hene nimaa rojajiru 'warahuna. 19 Godoni 'Aveni jihuni harura vajijino aacha ani ani ea areri pavehunijija vejuta. 'Enajihuna'e Jerusaremi rena va'e Iririkami na Keriso oni vu'a maa maiu'ina maho'o najahuta. 20 Nuni ura ka'ene natohwijaho na kwaa ka'ene Keriso oni ira panajahi'inijino najahuna. Ijihuni maijaho na ura ea 'ahopo ni aneja vejajihuni 'ahi vehuna senimu. 21 'Enakaivo Godoni ira vaji ika'ina 'warumana

Ea ka'ene Huni vu'a mai'o pa'waravume pahena pakavajija niho'o hena kahuna. 'Ene ea ka'ene pahejajija hehuna 'úmana.
Na ijí hejujaho 'unama kajaho vejura.

Porura Romu Vahuna Vwihanajina

22 'Enajihuna'e na marako paroe ja kivujihuni maijaho na ea ka'ene Godoni vu'a mai pahena pakavi'inijihi najahe ojura. 23 'Enakaivo ikiano nuni kaukara ijaho niparanana. 'Ena'omo juara mapoka na ja kihuna'e ura rena paranuna. 24 Na Sipeni va'iro vu'ujino vu'e ja kihuna. 'Enareje ijiano ma'uaku'wi ja pu'úmo hami hinareja'e iji'a ja na ni'ajihe na vahuna. 25 'Enakaivo na iviamaja Jerusaremi va'e Godoni ea 'aho'a ka'ene ijí hijujihi naja'irono va'u. 26 Godoni ehija 'aho'a ka'ene Masatonia hine 'ee Akea hijujipo teamanavumakame Godoni ea 'aho'a ka'ene Jerusaremi hami pahijujihi puna'e swara nianae irechamihaji na 'eka va'e vajihe ijí monia kajara pu ni'ajihuna. 27 Pu niho'o teamanavume vajihara. Ijihuni maijaho pu puni chimua 'ejara. 'Ejume pu Jenitarua 'Avena huni 'unamijino ni'ajiha jihuna'e vu Jenitarua puni chimua 'ene haha huni kukuijino vajihara. 28 Na monia kakaho 'eka va'e ijí vajihe pura rakaka na 'warivajaho venareje ijí Sipeni va'iro vu'areje ja kihuna. 29 'Ene na nimaa rojujaho vea ka'ene nara routi veijaho Keriso oni merajihi'inaka itu'o'uji'iniji apene joni vuhuna. 30 Vwehu nune na nimai ja jariravu. Nuni Natohwa ka'ene Jesu Kerisoho 'ee 'Avena ka'ene oja 'ekaravuri vajijino na hu'úmo joni siporua vaji namine Godoni siporua 'oni'avara. 31 Siporua 'onihakame ea ka'ene panimaa roji'ina ka'ene Jutia hijujija nununa'a unenu'u pina pave'avara. Nara kaukara ka'ene Jerusaremi ve'i va'ukaho Godoni ehija hami apeni'avara. 32 'Ene siporua 'ojakame Godira na iji pijihajaho na teamanima para'eje na roe ja kiuta. 'Enareje na ja ni'ajiuta. 33 'Ena'omo Godi ka'ene matauvi'inijara ja ea maho'o merajiha. Ameni.

Copyright information for `MCQ