Romans 2

Godoni 'Otuijaho Hu Ronukwinu'ina Pana

'Enavo ijihuna'e joni 'unama pina panamu. Ja ea irahipo ea 'aho'a namahujaho joni 'unama pina panamu. Ijihuni maijaho a ea irara ea 'aho'a namahujaho a orono oni ahija'e vene avanu. Ja ea irahipo ea 'aho'a namahujaho iraka ka'ene pura vejujaho ja 'u'o ija'ina vejura. Nú niheju Godiho ea ija'ina veji'inijija 'otua arimaa vetiuna. 'Ú ea ikije vea ka'ene ea ija'ina'e vejujihi namahi'i ja 'u'o ijí 'unama nikwinu'ina kaji vejujaho ja vwihajujaho Godoni 'otua asúka asina'eja? 'Ú Godira ja hami 'ahi'i kaivo Hu eha marako pamihe 'ee makivi'i hinujaho ja senavo? Godi ja hami 'ahiu jihuni maijaho ja joni sisea are'i kaivo ta'arohe ro'avarono avanujaho ja vi hena kavo? 'Enakaivo ja joni oja kisima'ura reju'e ja pataaroha roujihuna ja Godoni sena jona'e nianaura'omo Godoni sena vea ka'ene Hura 'otua arimaa'e ve'amajino roe samaahirave kahuna. Hu ea kwinu kwino pura raka ka'ene vejaja'ina'e eha areri ija'ina vajihuna. 'Enakaivo ea ka'ene na'ia mapoka'e masuani hine mamaa vene 'ee pinana maiji sarame 'ee hura vene 'ee uneunecha ka'ene majama nahuniji saravujija Hu majama hihunijaho pu mihuna. 'Enakaivo ea ka'ene pu pusumano vwiha'ika'i nimaiji pata'arohujaho 'ee uneunecha sisearu vejujija Godoni sena 'ee ajira pu mihuna. Ea ka'ene sisea veji'i hijujija pu haha hianame 'ee sisei hihuna. Amura Jua renareje iji'a Kuriki 'u'o renahuna. 10 'Enakaivo ea ka'ene mamaa'e vejujija pu pinana 'ee hura 'ee matauvi'ina mihuna. Amura Jua mihareje iji'a Kuriki mihuna. 11 Ijihuni hahi Godiho ronu kwino reji'ina pana. 12 Ea ka'ene Godoni varapa paheji'i sisea venujaho hu varapa pa'a eha sisea apehuna kaivo ea ka'ene Godoni varapa nihe'i kaivo sisea vejujaho pu varapijara eha sisea mihuna. 13 Ea ka'ene Godoni tamaneru hejujija niho'o Godoni una'ijaho ariramaa pana. 'Enavo ea ka'ene Huni tamana hena vejujija Godoni una'a ariramaa rehuna. 14 Jenitarua Godoni tamana pahejura vo puni oja vaji rakijara maa'e rakijara siseijaho nihena kavu. Godoni tamana pu pahejura kaivo puni tamanijaho puni varapa 'wavi'i vejura. 15 'Unama ka'ene pu vejujipo najuhujaho pu Godoni tamana kima heju. Godoni tamana 'aho'a puni oja vaji navu. 'Ena'omo pu sisea vejujaho pu niho'o junavura. Ijihuni maijaho Godoni tamana 'aho'a puni oja vaji navu. 'Ene puni oja vaji vwihane henare'e rakijara sisee rakijara maa ijaho vwihajura. 16 Ijí vea kajino Godira emaapuni hema Jesu Keriso oni vaji namahuna. Ikaho nuni vu'a.

Jua Varapijara Namahajina

17 'Enakaivo a Jua 'i'eme 'ee tamana venuna 'iavi'i Godoni arovua 'warame 'ee 18 Huni ura ijí hene 'ee uneunecha mamaiji kime avavu jihuni maijaho varapijara najuhana. 19 'Ejume ja vwihajujaho ja ea ka'ene nia supavi'iniji 'ajoha'ina rone 'ee ea ka'ene nututi ojujihi puni hanaji'ina roju. 20 Ja vwihajujaho ja tamana nimaijaho hena kavi'ini jihuna'e ja sesamaa najahe 'ee ea ka'ene puruva reti'inijija najahuna roju. 21 Ijihuna'e ja ea 'aho'a najahu ja'ina'e ja vi ojono nasaravure? Ja ea 'ahopo nesa paape'avarono 'waravujaho 'ú ja nesa apejure? 22 Ja ea pipuni napara paturaha 'iavujaho 'ú ja napara turamaure? Ja godi ira'ata senavujija 'ú ja Temiporua paninamaure? 23 Ja Godoni tamana kajara jonuna'i namujihuna'e sa'aii 'urahoju kaivo ja varapa kaji 'ejujaho ja vi Godoni hura vejure? 24 Godoni ira vaji vejaja'ina'e ja ija'ina vejujihuna'e Jenitarua puni vajijaho Godoni ihijaho matahura 'úmana.

25 Ja varapiji hene veji'ina re'avajaho sisa 'uhuujaho nimaa unenu pina ni'ina'e rehuna kaivo ja varapa kaji tuavi'ina'e re'avajaho joni sisa ka'ene 'uhuajaho sisa pa'uhuaha repuna'i rehuna. 26 'Enavo vu ea ka'ene sisa pahuahi'inijara varapijara 'warama ja'ina'e ve'amajaho 'ú sisa pa'uhua'inijaho sisa 'uhuahare puna'i re'eja? 27 Ea ka'ene puni haha sisa pa'uhui'inijipo varapa hene veji'ina re'eje ja ea ka'ene sisa 'uhue 'ee varapa he paraji'inijipo e'avajaho 'ú pu ja panama'eja? 28 Hu hahijaho Jua sa'ina'e kavu kaivo hu nimaa Jua pana. 'Ene ea 'aho'a Jua puni tamana kaji maiji vene sisa 'uhu'i kaivo nimaa nimaa Jua pana. 29 Ea ka'ene Jua nimaa nimaijaho 'Avenijara huni oja vaji sisa 'uhuahajina kaivo varapa 'ararihau jihuna'e Jua rehuna pana. 'Enajihuna'e emaapo hu aromahuna pana kaivo huni arovu ijaho Godina'i rene rouna.

Copyright information for `MCQ