Romans 6

Sisei Rejume Kwamasahara Vo Keriso Oni Vaji Mai'o Hiju

'Ú nú ichá 'wa'eja? 'Ú nú hine sisea majaa veje maijí vwihanúajaho emare'ena? Niho'o pana. Nú ichá vene sisea ni arevajaho kú'o hine ve'eja? Jesu Keriso oni vaji samue 'ee Hura kwamajino nú 'u'o pu pu'úmo kwamasahajaho ja vi hena kavo? 'Enajihuna'e Hura kwamajino nú 'u'o pu pu'úmo kwamasahara'omo Amo oni haruri vejume Kerisoho 'urina ja'ina'e nú 'u'o ija'ina'e 'urine 'unama maiu'ini 'urahe ohuna. Nú Hura kwamaja'ina'e kwamasa'avajaho Hura 'urina ja'ina'e nú 'u'o nimaa nimaa 'urihuna. Núni 'unama sahasijaho pu pu'úmo 'aniara. 'Ene núni haha ka'ene sisea rukinijaho vejume pa'arenana'omo nú iviamaakaho kú'o sisei jihuni pwea parehuna. Ea irara kwamujaho sisea vehuni harurijaho niranamana. 'Ene nú Keriso pu'úmo kwamasahara'e re'amajaho nú nimaa rojujaho nú kú'o pu pu'úmo 'urina hihuna. Kerisoho nikwama 'urinana'omo niho'o kú'o pakwahuna. Kwamasahuni harurijaho Hununa'a niho'o panamu. 10 'Enajihuna'e Hura kwamajaho Hu sisei jihuna'e ni'aha kwino kwamana kaivo Hu iviamaa 'urine hia ka'ene hinujaho Hu Godona'e hinu. 11 'Enajihuna'e ja vwihaha ja sisei jihuni 'unamijaho nikwamasahara kaivo Jesu Keriso oni vaji 'urine Godi pu'úmo hiju. 12 'Enakúne ja paveje siseijara joni haha kehuni 'unamijaho natohwa'e rejakame ja joni haha kehuni ituniji hene ve'ava. 13 'Enakaivo ja paki'eje joni haha pwinana kehi 'eke 'unama ka'ene sisea vejuri kukuijihi re'ava kaivo kwamasahara'e 'urina hijuja'ina'e joni hahakaho maho'o Godi vajahe Godoni 'unama arira vejuri kukua'e reha. 14 'Enajihuna'e siseijaho mai'o joni natohwa parehuni maijaho ja iviamaa varapa huni hara pahiju kaivo ja maijí vwihania jihuni hari hiju.

Ariramaa Huni Pwehija

15 Nú ichá'ina ve'eja? Nú varapa hara pahiju kaivo maiji vwihanúani harijino hijujihuna'e nú majaa hine sisea ve'eja? Niho'o ija'ina pave'avara. 16 'Ú ja paheju? Vea ka'ene ja ea 'ahopuni ira hene vejujaho ijí ea ka'ene ja huni ira hene vejujihuni pwehija rejura. Areri ja sisei jihuni ira hene vejujihuni eha ijaho kwamasahuna. 'Ene mamai jihuni ira hene vejujihuni eha ijaho arimaa'e rehune? 17 'Enakaivo Godi teimani 'waha. Ijihuni maijaho ja sisei jihuni pwehija rejara kaivo ja joni oja vaji 'unama ka'ene najahuke hene vejara. 18 'Ejume siseijaho ja irechami'ejume ja ariramai jihuni pwehija rejara. 19 Na ema puni 'unamijino ikaho 'waravu jihuni maijaho joni hahijaho majano ajuasina'e rena namu. Ja maraku sisei jihuni pwehija rene 'ee joni haha pwina sisei jihuni pwehija rene 'ee hine hura hara sisea vena apene roarakúne iviamaa joni haha pwinakaho vajahe arimai jihuni pwehija'e rejakame ja Hua'ina'e rena apene va'i hi'avara. 20 Ijihuni maijaho ja vea ka'ene sisei jihuni pwea rejajaho arimaijaho ja irechamiana. 21 'Ú vea ka'ene ja uneunecha ka'ene iviamai kivu'e junavuji ja nitama veji'i hijajihuni maijaho iraka mamaa'e apejare? Ijí uneunecha ka'ene jara veji'i hijajihuni eha ijaho kwamasahuna. 22 'Enakaivo iviamaa siseijaho ja ni irechamiu'e ja Godoni pwehija rejajihuna'e ja eha ijaho ariramaa ani'ina. Hua'ina'e rene 'ee majama hihuna rejara. 23 Sisei jihuni 'ehijaho kwamasahuna kaivo Godira swara ka'ene mamúhajaho Jesu Keriso ka'ene Natohwi jihuni vaji majama hihuna.

Copyright information for `MCQ