1 Peter 3

Wu Amp Mbᵾ Nga Man Ik

Ei mel ku, enim amp mbᵾ, en enim nga wanᵾmᵾl mbᵾ nga mana orunga muⱡᵾi! Wu mat, Got nga ik ei, pili napiling mbᵾ, enim amp mbᵾ nga uⱡ kun kai eng ei ndi, wu mbᵾ etᵾk numan ropᵾl runding. Enim ndi, ik ti ning mel mon. Nambuⱡ emel, enim numan kun kai pendᵾk, Nuim ei nga mundmong endᵾk, eng uⱡ ei ndi, wu ei numan ropᵾl romba. En enim nga kᵾng orunga mon pangga nᵾk, peng kom etᵾk, nde mong rumbulk, wal pᵾki kai mat pakuk iti nᵾtᵾi! Ei kelik, en enim nga numan rukrᵾng orunga ou ndᵾi! Pora ni nandᵾtᵾm uⱡ kai ei, numan kundil ni kandᵾk tᵾk, muⱡnga koma ti, ti tek moⱡung ndam, Got nga mong waⱡ ila, uⱡ kai ronduⱡ ti enmin nimba kandrum. Ei nga, unt kor nga mondpa pili amp kai wingti morung mbᵾ, en enim nga numan ei, Got kᵾn tek, wamᵾl nga mana orunga morung. Uⱡ ei ndi, en enim nga numan orunga, etᵾk kai mondrᵾng. Sara ni amp ei, uⱡ ei mel itim. Aparam nga ik teng ndupa, wam kundpa, nimba mel, “Na nga wu nuim ei,” nitim. Enim akup, amp ei nga mbuⱡmᵾl kᵾⱡ mel, ti nga mundmong iti natᵾk, uⱡ kun mbᵾ mint itᵾi!

Enim amp tᵾtmin wu kᵾⱡ uⱡ ei mel ku, en enim nga moⱡpa kundi orunga, amp ei nga ronduⱡ ti mon. Ei pilik kᵾn, rᵾp kai etᵾk, eng nduk tek muⱡᵾi! I eng uⱡ ei ndi, amp ei, nim wu kᵾn, kup etpa moⱡpa, wote Got nga wamp kaⱡpa ti, uⱡ ronduⱡ ei tinggil. Uⱡ ei mel eng ndam, enim nga atinga rong ila mel ti ndi, imp muⱡi nambᵾⱡᵾmba.

Tᵾn Numan Tenda Pangga Muⱡamin

Ik nᵾmp pora nduimp etᵾp ei mel nᵾnt. Enim pora numan tenda pilik, wamp kᵾn pora, uⱡ kai mbᵾ etᵾk, angmᵾn wung orunga mormin mbᵾ, kont kulk, numan nguk, numan meka rui mbᵾ kandᵾk ti nᵾtᵾi! Enim etᵾk kit mondung ndam, punt rui nᵾrᵾi! Ik mura ngung ndam, punt rui narᵾk memp ik kai mbila mint, punt rᵾi! Nambuⱡ emel, memp ik kai ei, Got ndi, enim kᵾn unt mi tepa nguimp nimba, enim wi ropa rukᵾr titim. 10 Ei nga, unt nga Buk Wingti ila, nimba mel,

“Wamp nam ti ndi, elim moⱡᵾp, kai mondᵾp, wote ui kai mat mbuldung orunga, kandᵾp timp nimba pilim ndam, ik kit mat ni nandpa, wote ik kol ropa iti nᵾtangga! Uⱡ kit mbᵾ, tᵾpa mbuⱡ ngumba, uⱡ kai mbᵾ etangga! Wamp ei, moⱡpa kundi uⱡ kai ei, kurpa kandpa tᵾpa pep rangga. Nuim ei nga mong raⱡ, wamp kun kai ei kᵾn purum. Wote atinga rormin mbᵾ, kum tepa rᵾk rᵾk pᵾtᵾm. Wote, Nuim ei ndi, uⱡ kit etmin wamp mbᵾ kᵾn, tᵾpa mbuⱡ ngorum,” nᵾtᵾm.
13 Nim uⱡ kai ti itimp nᵾk pin ndam, nam ndi, nim romba? 14 Wote, nim uⱡ kai ti etkᵾn mindil nun ndam, nim memp kai tin wamp ei morᵾn! Wamp mbᵾ nga mundmong iti natᵾk, kᵾⱡ kel numan pili nᵾpᵾlᵾi! 15 Ei kelik, enim ndi, Kraist tᵾk mundmong orunga mondᵾk, wote etᵾk enim nga numan ila Wu Nuim rundᵾi! Nim nga numan ila, nokundkᵾn morᵾn uⱡ ei, wamp ti ndi, nim kᵾn omba, waldpa em ndam, ik puⱡ petᵾm ei mel nᵾkᵾn, kai etkᵾn nguin ei nga rᵾk rᵾk ui mbila, tᵾkᵾn kun etkᵾn muⱡi! 16 Wote, enim nga numan orunga piral nangga, koma pou raⱡ tek, wote tᵾpa ou ndui uⱡ ei, etᵾk molk ik nᵾi! Ei mel tanggina, wote enim Kraist pep rok, uⱡ kai mbᵾ etangina, wamp mat ndi, ik kit nᵾk etmin wamp mbᵾ, en enim pipil kuⱡing. 17 Got nga numan ila pep ropᵾn, uⱡ kai mbᵾ etpᵾn, mindil timin ndam, ei kapⱡa. Muna tᵾn mbun ⱡawa etpᵾn mindil timᵾn nda, ei kapⱡa mon! 18 Ui tᵾngᵾnda mint, Kraist ndi, wamp pora nga uⱡ ⱡawa nit mbᵾ nga kurum. Wu kun kai ti, tᵾn wamp kit mbᵾ nga koⱡpa, wote tᵾn mepa, Got kᵾn nondpa purum. Elim nga kᵾng orunga rok kondrung, wote elim nga min orunga, ⱡoporpa oⱡa omba, akup kont morum. 19 Muⱡnga ila, ⱡoporpa oⱡa omba kun mba, kan ila petᵾng muⱡnga mbᵾ kᵾn, ik puⱡ nimba ngurum. 20 Unt kor nga, Nowa nga nu sip rukrᵾm ui ila, muⱡnga mbo kᵾⱡ ndi, Got nga ik ei, tᵾk roi ndurᵾng. Uⱡ ei, Got ndi, punt rui narᵾpa puⱡnga mba, nu kui urum ei kᵾn, wamp enggika mint, nu ei ndi, mepa oⱡa mba, etpa peng kont titim. 21 Nu pᵾnmᵾn ei, enim akup nu tilmina, etpa ti uⱡ ila nga to ropa petᵾm. Uⱡ ei, kᵾng ⱡar kil ngui uⱡ ei nga mon! Numan kai muⱡangga nimbun Got kᵾn mi tetmᵾn. Jisas Kraist koⱡpa tikil rurum uⱡ ila, enim etpa peng kont titim. 22 Elim muⱡ kona kor purum, Got nga ki mbo orunga moⱡpa, muⱡ kona anggelo mbᵾ kᵾn, wote uⱡ ronduⱡ elpa elpa tetᵾm mbᵾ pora, tᵾpa mana ndupa, oⱡa orunga morum.

Copyright information for `MED