Luke 19

Ku Moni Takis Ti Wu Sakiyas

Wote Jisas ni, Jeriko nila rukᵾr omba, wote ronggᵾt ekit mba, pilpa purum. Wote, kona peng ila ku takis tᵾtmᵾn wu mbᵾ nga wu kuimbal ei, mbi tek, Sakiyas nᵾtmᵾn. Wu ei, kng mel mbᵾ nga kapⱡa etᵾm wu ni, ila murum. Wote, wu ei ndi, Jisas ei, wu nam ti nda, nᵾmp kᵾnimp nimba itim ni, wote kᵾni nᵾkᵾndrᵾm. Ei nambuⱡ emel, elim wu etᵾmp ei nga, wamp minal morung mbᵾ ndi, Jisas rok ngᵾk morung. Ei kᵾn, kanmba pilpa rundpa kᵾn, Jisas wote omba mba, nombuⱡa mam nila, tᵾkrᵾpa kuimp tepa mba, nde Sikamor ila oⱡa mba, Jisas kᵾnimp nimba murum. Wote Jisas ni, int kona nila mba kᵾn, tᵾpa oⱡa ndupa, Sakiyas kandpa, nimba mel, “Sakiyas, nim tᵾkᵾrkᵾn mana wana! Akup na, nim nga mang kona ila mbuⱡ muⱡᵾmbil,” nitim. Wote, wu Sakiyas ni, tᵾkrᵾpa mana omba, Jisas ni, rawe etpa, numan mam ti ngumba, tᵾpa mepa purum. Wote, wamp ila morung nimbᵾ ndi, uⱡ itim ni kandᵾk, popᵾⱡ kulk, kon kon nᵾk mel, “Ya wu ei, uⱡ kit etᵾm wu ni nga manga ila, manga tᵾma punum,” nᵾtᵾng. Wote, wu Sakiyas ni, oⱡa anggilpa, Nuim ei kundpa, nimba mel, “Nuim ei, nim pᵾn ye! Akup ant ila mint, na nga kng mel tep mor mbᵾ, rᵾk ila kᵾmp tᵾp wamp kurpa mbᵾ nguimp. Wote, wamp mat, tᵾp kum ngui randᵾp, mel mat, kol rop nᵾmp tit mbᵾ, wamp mbᵾ, punt rop int ndup, tᵾmbᵾkak mel indimp,” nitim. Jisas ndi, int ndupa wu ni, kundpa nimba mel, “Got nga wamp etpa ti uⱡ ni, ya manga ila akup om. Ei nambuⱡ emel, ya wu ei, unt wu Eiparam nga mondpa pilpa uⱡ itim ei mel ku enim. Wu ei, Eiparam nga pundᵾn kupa ei. 10 Muⱡᵾl Wu Kupa ei, nombuⱡa tiki purmin wamp mbᵾ, kurᵾp kandᵾp etᵾp, rukᵾr timp nimba, mana urum,” nitim.

Ku Mong 10 Kat Nga Ik Ek

Ei Mel

11 Wote wamp nimbᵾ, ya ik kᵾⱡ pilik moⱡina, Jisas ndi, ik ek kat, aldpa rurum ku. Ei nambuⱡ emel, Jisas Jerusalem kona ila nondpa urum. Ei nga wote, wamp mbᵾ ndi pilik, Got nga wamp tᵾpa mumuk rui uⱡ ni, akup ila tᵾngᵾnda mint ekit omba, enim nᵾk pᵾtᵾng. 12 Ei kᵾn, Jisas ndi, nimba mel, “Tᵾnggᵾt kᵾn, wu nuim ti, mᵾi kᵾmp ronggᵾt mba, elim ni etᵾk, wu king mundangina, wote yant omp, elim nga mᵾi mang kona ila king muⱡimp nimba purum. 13 Ei nga, mba etpa kᵾn, elim nga kindmant wu 10 kat, wi ropa tᵾpa, ku moni K200 nimba elpa elpa ngumba kᵾn, kundpa nimba mel, “Ya ku moni kᵾⱡ ndi, kongun etᵾk muⱡᵾi!” nitim. 14 Ei kᵾn, elim nga, mᵾi puⱡ wamp nimbᵾ ndi, elim numan ngui nganggᵾk, nombuⱡa rung wu kat, akil tek tᵾk mundᵾk, nᵾk mel “Wu ei, tᵾn nga wu king muⱡi nᵾmbᵾⱡangga mon!” nᵾtᵾng. 15 Ni wote, wu ni, etᵾk wu king monduⱡina, wote yant urum. Omba moⱡpa kᵾn, elim nga kindmant wu nimbᵾ, elim nga ku moni ngurum nimbᵾ nga kongun etᵾk, mat pendᵾk kandᵾk tᵾtᵾng, muna mon nda, nimba kᵾnimp nimba orung. 16 Wu kuimp tepa ni ndi, omba nimba mel, “Nuim ye! Nim na ku moni ngurum ni kᵾⱡ ndi, kongun etᵾp ku K2000 pendᵾp ngᵾnt,” nitim. 17 Elim nga wu king ni ndi, int ndupa, nimba mel, “Na nga kindmant wu kai ei, nim mel kel mbᵾ nga rup etkᵾn, kai mundᵾn. Ei nga, akup ya kona peng 10 kat nim rᵾp itᵾn!” nitim. 18 Wote, wu merᵾng orunga ni ndi omba, nimba mel, “Wu Nuim ye! Nim nga ku moni ni kᵾⱡ ndi, kongun etᵾp ku moni K1000 kat pendᵾp ngont,” nitim. 19 Wote, elim nga wu ou ni ndi, punt ropa nimba mel, “Nim ya kona peng 5 kat rᵾp iti!” nitim. 20 Wote, kindmant wu ti ndi omba, nimba mel, “Wu nuim ye! Nim nga ku moni ni kᵾⱡ na ndi, mep mbᵾ muⱡ mbal ila kom rop tit tetᵾm. 21 Na nim nga mundmong indᵾt. Ei nambuⱡ emel, nim wu pundma rorun ei nga. Nim mel rukᵾr ndukᵾn, ti natᵾtᵾn mel mbᵾ kᵾn, polkᵾn tetᵾn omba, nim mel rᵾⱡi narᵾrᵾn mbᵾ, akᵾkᵾn tᵾkᵾn, etᵾn ni nga pilip it,” nitim. 22 Elim nga wu nuim ni ndi, punt ropa, nimba mel, “Nim nga ik mong nᵾn kᵾⱡ ndi, ninim kᵾmp timp, nim kindmant wu kit ye! Nim pᵾtᵾn ei, na wu pundma rop, mel na rukᵾr ndup, ti natᵾt mbᵾ, ekit tᵾp omba, wote mel na rᵾⱡi narᵾr mbᵾ, akup tᵾp et, nim pᵾtᵾn ei ka! 23 Wote, nambuⱡ emel, na nga ku moni kᵾⱡ nim ndi, mek pukᵾn, ku moni manga ila ti nᵾtᵾn? Telina ndam, wote na nanim yant omp ku moni mbuⱡ ila, mat pendᵾp tilmba ni ka!” nitim. 24 Wote, wamp mat anggilik morung nimbᵾ, kundpa nimba mel, “Ya wu ei nga ku moni mbᵾ, tᵾk mek puk, ku K2000 pendpa ngum wu ni, ngᵾi!” nitim. 25 Wote, wamp nimbᵾ ndi, nᵾk mel, “Wu nuim ye! Wu ei, ku moni K2000 unt tepa moⱡum ni ka!” nᵾtᵾng. 26 Wote Jisas ndi, wamp morung nimbᵾ, kundpa nimba mel, “Wamp ti mel mat tepa moⱡum ndam, na ndi, wamp ei, mel mat ou ndup nguimp. Wote wamp ti, mel mat tepa muⱡi nambᵾⱡᵾm ndam, mel on nga etpa tepa moⱡum mbᵾ, nanᵾm rukᵾr timp. 27 Wote, na nga el puⱡa wamp mbᵾ ndi, na en enim nga wu king muⱡi nᵾmbᵾⱡeimp nᵾk pᵾtᵾng wamp mbᵾ, enim ndi, tᵾk mek ok, na nga kuimp keta ila rok kundᵾi!” nitim.

Wu Nuim Jisas Ni, Jerusa-lem Kona Peng Ou Ila Rukᵾr Purum

28 Jisas ni, ik nimba pora ndupa kᵾn, wote omba kuimp tepa, Jerusalem nombuⱡa mam nila, pep ropa oⱡa purum. 29 Wote omba, Betpeis kᵾn, Betani kona raⱡ nga Olip Komnga ila nondpa omba kᵾn, elim nga kitip kᵾni wu raⱡ tᵾpa, kuimp tepa mundpa, nimba mel, “Enmbil pukᵾⱡ, kona ila nga kᵾnanggila kᵾn, kng donggi pela ti, mbuⱡ ila molk ᵾndi nandᵾrmin ti, kan kulk pinding ei, ei kan potᵾkᵾⱡ mekᵾⱡ ya wᵾl! 31 Kan pᵾtanggila kᵾn, wamp mat ndi, enmbil waldᵾng ndam, enmbil ndi, int ndukᵾⱡ, nᵾkᵾⱡ mel, ‘Wu Nuim ei ndi, kongun mat itimp nilinga, ombᵾⱡ tin mbᵾⱡ nᵾl,’” nitim. 32 Wote, wu ni raⱡ pukᵾⱡ kandrᵾnggil mel, Jisas ndi, nitim uⱡ ni mel itim. 33 Wu ni raⱡ pukᵾⱡ, kng donggi ni, kan potᵾkᵾⱡ moⱡᵾnggila kᵾn, kng puⱡ wu ni ndi, wu raⱡ, waldpa nimba mel, “Kng donggi ei, nambuⱡ emel, kan potᵾnmbil?” nitim. 34 Wu raⱡ ndi, int ndukᵾⱡ, nᵾkᵾⱡ mel, “Wu Nuim ei, kongun mat itimp nilinga, ombuⱡ tᵾnmbᵾⱡ,” nᵾtᵾnggil. 35 Kng donggi ni, mek okᵾⱡ Jisas ngukᵾⱡ kᵾn, en enmbilinga wal pᵾki mbᵾ, potᵾkᵾⱡ kng donggi mbuⱡ ila tekᵾⱡ kᵾn, wote Jisas ni, tᵾkᵾⱡ kng donggi mbuⱡ ila mondrᵾnggil. 36 Wote Jisas ni, kng donggi mbuⱡ ila moⱡpa, oⱡnga kᵾn, wamp mbᵾ ndi, Jisas ni, tᵾk Wu Nuim mondᵾk, en enim nga wal pᵾki mbᵾ, potᵾk nombuⱡa mam ila kumbᵾlᵾk tetᵾng. 37 Wote Jisas ni, Olip Komnga ei nga nombuⱡa tepa mana ndurum kona nila oⱡnga kᵾn, kitip kᵾni wamp puⱡi orung nimbᵾ ndi, puⱡ mondᵾk ambulk palk, Got nga mbi ronduⱡ paka rondrung. Ei nambuⱡ emel, uⱡ rᵾpᵾndi minal itim kandrᵾng ei nga etᵾng.

38 Wu Nuim ei nga mbi ila om wu king ei, Got ndi memp pindangga! Muⱡ kona ila moⱡpa kundi uⱡ mbᵾ, kupᵾn mba tiyangga. Wote, Got nga mbi ou ei, tepa mint pangga!” nᵾtᵾng.
39 Ni kᵾn, Perisi wu mat ndi, wamp morung nimbila, anggilik molk, Jisas kundᵾk nᵾk mel, ”Ik mbo wu ye! Nim nga kitip kᵾni wamp mbᵾ, raka nᵾk muⱡeing nin ka!” nᵾtᵾng. 40 Jisas ndi, punt ropa, nimba mel, “Na enim kundᵾp nᵾnt. Wamp mbᵾ, raka nᵾk moⱡᵾng ndam, wote ya ku mbᵾ ndi, kapⱡa ke nᵾk, na nga mbi paka runding mint,” nitim.

Jisas Ni, Jerusalem Kona Ni Kandpa Kai Itim.

41 Wote Jisas ni, Jerusa-lem nondpa omba kᵾn, kona peng ou ni kandpa, kont kuⱡpa ka itim. 42 Wote Jisas ndi, nimba mel, “Omba nim ndi, ya akup ant ila, moⱡpa kundi uⱡ ei nga puⱡ ei, kanduⱡina ndam, kapⱡa elinga. Wote, akup nim mong ti, wamp mel kapⱡa morᵾn ei ka! 43 Wote, ui mat nim kᵾn omba. Ei kᵾn el rui wamp mbᵾ ndi, nim nga ku paⱡa petᵾm ila, mᵾi mbo rok, mek oⱡa ok ni, tᵾk rᵾk nduk, el kilanda muⱡangina, nim ekit pukᵾn itin, nombuⱡa mam ti, ama ti natᵾmba. 44 Wamp mbᵾ ndi, nim kᵾn nim nga ku paⱡa rukᵾr mormin wamp mbᵾ, pᵾkᵾ rok pora nduing. Ku paⱡa ei nga, na mel ni ti, ama muⱡi nambᵾⱡᵾmba. Ei nambuⱡ emel, Got ndi, nim etpa tᵾmba urum ui ni, kandkᵾn poⱡ ndui nᵾndrᵾn!” nitim.

Jisas Manga Wingti Ou Ila Purum

45 Wote Jisas ni, manga wingti ou ila mukᵾr mba, mukᵾr kng sipsip na mel mbᵾ nga rarᵾp rok morung wamp mbᵾ, ropa makrᵾpa, pena ndupa nimba mel, “Buk Wingti ila, Got ndi, nimba mel,

‘Na nga manga ei, atinga manga! Wote enim ndi, kandᵾk kelik tᵾk mel rarᵾp manga randᵾnmin ei ka!’” nitim.
47 Ui mbila rᵾk rᵾk, Jisas manga wingti ou ila moⱡpa, wamp ik mbo inditim. Ni kᵾn, wu pris kuimbal morung, mi ik mbo wu na, wu nuim na mat morung nimbᵾ ndi, Jisas rop kundmin nᵾk pilik, nombuⱡa mat kurᵾrᵾng. 48 Wote, wamp mbᵾ ndi, Jisas nga ik nitim mbᵾ nga ti, wak rui narᵾpᵾn pilmin mint nᵾk pᵾtᵾng. Wote, wu nuim mbᵾ ndi, Jisas ruing ei nga ⱡawa mat kandᵾk ti natᵾtᵾng.

Copyright information for `MED