Luke 4

Seitan Ndi, Jisas Oⱡa Tᵾpa Kundrum

Wote Jisas ni, Muⱡnga Wingti ndi, rukᵾr orunga peka rurum ila, nu Joran ni, wak ropa kelpa yant urum. Ei kᵾn, Muⱡnga Wingti ndi, Jisas tᵾpa mepa mba, kona kui waka tila mundrum. Kona kui waka nila, Jisas ni, Seitan ndi, oⱡa tᵾpa kandpa mint moⱡnga, rumbᵾⱡ 40 omba purum. Ui ni kᵾn, Jisas ni, rᵾng ti nui nandpa murum ei nga kump kun ndi kurum. Wote Seitan ndi, Jisas kundpa nimba mel, “Nim kupa Got nga kangᵾm ndam, ku ei nana, omba oka rᵾⱡ angga!” nitim. Wote Jisas ndi, punt ropa Seitan kundpa nimba mel, “Got nga rᵾnang ik ei ndi, nimba mel, ‘Oka ndi mendpᵾⱡ, wamp kont mul uⱡ ei, ngui nganggᵾrᵾm mon!’” nitim.

Wote Seitan ndi, Jisas ni tᵾpa mepa wi komnga mong ila oⱡa mba mul, uⱡ tepa purum nimbᵾ, Jisas ni, tᵾkrᵾpa mint ora ndurum. Ni kᵾn, Seitan ndi, Jisas kundpa nimba mel, “Mᵾl kᵾmp ila tetᵾm mel mbᵾ nga ronduⱡ mbᵾ pora, nim nguimp. Ya mel mbᵾ pora, na ngurum ei nga, na nga mint tetᵾm. Ei nga, na ndi, nguimp nᵾmp pᵾnt, wamp ti nguimp mint. Ei nga, akup ila, nim ndi, mura rokᵾn mondkᵾn, na nga mbi paka rundᵾn ndam, ya mel mbᵾ pora, nim nguimp mint,” nitim. Jisas ndi, Seitan nga ik nitim punt ropa nimba mel, “Got nga Rᵾnang Ik ila nimba mel, ‘Nim nga Nuim Got tenda ei nga mint, mbi paka rokᵾn, kindmant indi, nᵾtᵾm ni ka!’” nitim.

Wote Seitan ndi, Jisas ni, tᵾpa mepa mba, Jerusalem kona peng ni nga manga wingti mam im ila mundpa, Jisas kundpa nimba mel, “Kupa nim Got nga kangᵾm ndam, pᵾkᵾ rokᵾn mana pana kᵾnamp. 10 Ei nambuⱡ emel, Got nga Rᵾnang Ik Kai ei ndi nᵾtᵾm, ‘Got elim nga anggelo mbᵾ kundpa nangga, nim rᵾp etmba, nokundᵾk kai munding, nᵾtᵾm. 11 Wote, nim ku ndi, ropa kᵾmp kit mondpa etmba ei nga, anggelo mbᵾ ndi, ki pol ila mondᵾk mek ping nᵾtᵾm ni ka!’” nitim. 12 Wote Jisas ndi, punt ropa nimba mel, “Got nga rᵾnang ik kai ei ndi, nimba mel, ‘Nim nga Nuim Got tenda ei kᵾn, oⱡa tᵾkᵾn kᵾni nᵾkᵾni mon!’ nᵾtᵾm ni ka!” nitim. 13 Seitan ndi, Jisas ni, uⱡ elpa elpa mbila oⱡa tᵾpa kandpa, pora ndupa kᵾn, Jisas wak ropa, wote ui mat ila oⱡa tᵾp kᵾnimp nimba pilpa, kelpa purum.

Galili Kona ila Jisas Puⱡ Mondpa Kongun Itim

14 Wote Jisas ni, Muⱡnga Wingti ei ndi, ronduⱡ nguⱡnga, Galili kona ila int purum. Galili kona ila wamp mbᵾ molk pᵾtᵾng ei, Jisas ni, Galili kona ila omba morum nᵾtᵾng. 15 Rᵾk rᵾk Jisas ndi, atinga manga kel titim mbila, wamp mbᵾ ik mbo enduⱡnga, wamp mbᵾ pora, Jisas nga mbi paka rondrung.

Nasaret Wamp Kᵾⱡ Ndi, Jisas Tᵾk Mbuⱡ Ngurung

16 Jisas ni, kang kel kᵾn mba, Nasaret kona peng ila moⱡpa, ou itim kona ila, mowi kor mbᵾ kᵾn, rᵾk rᵾk atinga manga kel mbila, mba itim ei mel ku purum. Kona ila moⱡpa, Got nga rᵾnang ik kai mon mat, kᵾmp ruimp nimba, oⱡa anggilinga. 17 Wamp mbᵾ ndi, Painui wu Aisaiya nga rurum Buk Wingti kᵾⱡ tᵾk ngurung. Buk ila ik mong kᵾⱡ mel murum ila kandpa titim,

18 “Got nga Muⱡnga Wingti ei, na kᵾn omba morum. Uⱡ ei, nambuⱡ emel, Got elim ndi, na Wu Nuim muⱡimp nimba, kopung kandpa, memp pinditim ei ndi, elim nga ik mong kai kᵾⱡ mek pukᵾn, wamp mbᵾ kᵾn kundkᵾn ni nitim. Got elim ndi, na tᵾpa mundpa kᵾn, kan manga ila petmin wamp mbᵾ, kan pilinga ndana kᵾn, wamp mbᵾ wei muⱡeing nitim. Mong rumbina wamp mbᵾ, nana mong makilik kᵾneing. Wamp mat mbun mam tᵾk mormin mbᵾ, etpa piya ndumba.
19 Wote, Got elim nga wamp etpa tᵾmba ui ei, nimba mot nduimp,” nitim.
20 Wote Jisas ni, ik nimba pora ndupa kᵾn, buk ni kᵾⱡ tᵾpa rᵾp etᵾm wu ni, elim ngumba kᵾn, Jisas ni mana murum. Atinga manga kel ila morung wamp nimbᵾ ndi, Jisas mong rᵾk rᵾk etᵾk kandrᵾng. 21 Wote Jisas ndi, wamp mbᵾ kundpa nimba mel, “Got nga ik mong kat buk ila, enim kᵾmp rop ngᵾnt pᵾnmin ni kᵾⱡ akup omba kupa enim,” nitim. 22 Nitim ila, wamp mbᵾ ndi, Jisas nga kaip nᵾndᵾk ik mong kai mat nitim nimbᵾ, pilik min ngᵾn mundᵾk etᵾng. Wote, wamp mbᵾ ndi nᵾk mel, “Tᵾn pᵾtmᵾn ni, wu ei, Josep nga kangᵾm ni ka, ik mong min ngᵾi ninim kᵾⱡ namba etpa ninim nda?” nᵾtᵾng. 23 Jisas ndi, wamp mbᵾ, kundpa nimba mel, “Kupa, enim ndi, na ik ek ti rok, wu dokta ye! ‘Ninim nga kᵾng kᵾⱡ etkᵾn kai iti!’” ning. Wote enim ndi, nᵾk mel, “Jisas nim ndi, Kaperniyum kona ila uⱡ itᵾn pitmin ni mel, akup ya nim nga mᵾi kona ila uⱡ ei mel ku iti!” nᵾtᵾng. 24 Wote Jisas ndi, nimba mel, “Enim ik kupa ei, kundᵾp nᵾnt. Mᵾi puⱡ painui wu ti, elim nga mᵾi kona ila wamp mbᵾ ndi, numan ngui nganggᵾrmᵾn. 25 Enim ik kupa kat kundᵾp nᵾnt, unt wu Ilaija murum ei kᵾn, amp wiya mat ou ndupa, wam ila korung mbᵾ, Isrel mᵾi kona ila morung. Ui ei kᵾn, kona ndamᵾng rui narᵾⱡnga, pana raldika, kalimp tᵾmbᵾkak pᵾmp raⱡ pip omba purum ei kun, Israel nga kona mbila pora, kump kun mam ti titim. 26 Ui ei kᵾn, Got ndi, Ilaija tᵾpa, Isrel kona ila amp wiya ti kᵾn, tᵾpa mundi nᵾmᵾndrᵾm mon! Got ndi, Ilaija tᵾpa, Sairon ni, mᵾi kona ei nga kona peng kel Sarapat ila, amp wiya tenda ti, murum ila tᵾpa mundrum. 27 Uⱡ ei mel ku, painui wu Ilaisa murum ei kᵾn, Isrel mᵾi kona ila kint pombuⱡma wamp ou ndupa morung. Wamp kᵾⱡ nga ti kep, kui pora ni nᵾndᵾtᵾm mon. Wote, Siriya mᵾi kona ila wu, Neiman nga kui ei mint kapⱡa itim,” nitim. 28 Jisas ik nitim ni, atinga manga kel ila morung wamp nimbᵾ, pilik popᵾⱡ ndi korung. 29 Wamp nimbᵾ ndi, Jisas makrᵾk tᵾpᵾn, kona peng ei nga ekit orunga komnga mong kit punt ronggᵾt, mondpᵾn rop mana nduimin nᵾk etᵾng. 30 I etᵾng ni wote, Jisas pilpa kongundpa kiyang nimba, wamp nimbᵾ, tᵾpa ruip ndupa purum.

Jisas Ndi, Wu Ti Kᵾn Kur Kit Rukᵾr Orunga Murum Ei, Tᵾpa Mundrum

31 Wote Jisas ni, Galili wamp kᵾⱡ nga Kaperniyum kona peng nila mba, mowi kor ui ei kᵾn, wamp mbᵾ ik mbo inditim. 32 Jisas nga ik mbo inditim mbᵾ, ronduⱡ mam ti pendpa nilinga, wamp mbᵾ pilik min ngᵾn mundrᵾng. 33 Atinga manga kel nila, wu ti kur kit rukᵾr orunga murum ti, ila rᵾk murum. Wu ni, ronduⱡ wi ropa ke nimba mel, “Nim Nasaret wu Jisas ye! Nim tᵾn kᵾn, namba uⱡ ti itᵾn on? Tᵾn etkᵾn kit mundun on ei? Nim wu nam ei, na ndi, nim pilip mor. Nim Got nga Wu Wingti ei!” nitim. 35 Ni kᵾn, Jisas ndi, kur kit ni, ik mura ngumba nimba mel, “Nim ik ni nandkᵾn, wu ei, wak rokᵾn kelkᵾn pi,” nitim. Wote, kur kit rukᵾr orunga murum ni ndi, wu ni nga kᵾng ombil kᵾⱡ purpur ropa, wu ni ropa mundrum ila, mana mba wamp morung kona nila mba pitim. Wote, kur kit ni ndi, wu ni wak rurum. Kur kit ni ndi, wu ni, ropa nit pindi nᵾpᵾndᵾtᵾm. 36 Wote, wamp morung nimbᵾ ndi, uⱡ ni kandᵾk, min ngᵾn mundᵾk, en enim rᵾk nᵾk, int yant etᵾk nᵾk mel, “Ik mong mbo endnim ei, namba ik ti nda? Wu ei, ik ronduⱡ mbᵾ ik nilinga, wu ei nga kur kit rukᵾr orunga moⱡᵾng mbᵾ, wak rok ok pᵾnmᵾn,” nᵾtᵾng. 37 Wamp mbᵾ ndi, Jisas nga itim uⱡ ni kandᵾk, int puk kona mbila nᵾk mek puⱡina, uⱡ itim kᵾⱡ, wamp mbᵾ pora, pilik kapⱡa endᵾtᵾng.

Jisas Ndi, Pita Nga Kulpam Amp Ei Etpa Kai Mundrum.

38 Wote, Jisas atinga manga kel ila murum ni, wak ropa mba, Saimon nga manga ila mukᵾr purum. Saimon ambᵾm nga mam amp ei, kᵾng muⱡ moⱡpa, kui kat rurum ila, Jisas ndi omba, amp ei nga kui ei, etpa kapⱡa indangga nᵾk, Jisas wangga nᵾtᵾng. 39 Ni kᵾn, Jisas ni mba, amp ni pitim nila nondpa anggilpa, kui ei, nim amp ei, wak rokᵾn kelkᵾn pi nitim. Wote kui ni, amp ei, wak roⱡnga, amp ni tᵾngᵾnda mint oⱡa moⱡpa, mba wamp rᵾng nuing mbᵾ, kaⱡpa tᵾpa kun inditim.

Jisas Ndi, Wamp Puⱡi Etpa Titim.

40 Ant ei mana puⱡnga, mba pilpa elinga, wamp mbᵾ ndi, en enim nga wamp mat kui elpa elpa pitim nimbᵾ, mek Jisas murum kona nila orung. Jisas ndi, ki oⱡa ndupa, wamp tenda tenda nimba, peng ila ambuⱡnga, kui pitim mbᵾ, pora nitim. 41 Wamp ou ndupa, kur kit rukᵾr orunga murum mbᵾ, nimba tᵾpa mundrum ila, kur kit mbᵾ ndi, wamp mbᵾ wak rok ping etᵾk kᵾn, Jisas wi rok nᵾk mel, “Nim Got kangᵾm ei ka!” nᵾtᵾng. Jisas ndi, kur kit mbᵾ, ik mura ngumba, “Enim ik ni nᵾnᵾi mon!” nitim. Uⱡ ei namba elinga, kur kit kᵾⱡ pᵾtmᵾn ei, Kraist ei, Got nga kangᵾm wu ei.

Jisas Ni Kona Peng Mat Ila Ʉndrᵾm

42 Mᵾkᵾlmᵾ unt, Jisas pepa murum kona peng ni, wak ropa mba, kona waka tila purum. Wamp mbᵾ ndi, Jisas mba murum kona nila, kurᵾk kandᵾk tᵾk kᵾn, pi nᵾpangga nᵾk, imp imp etᵾng. 43 Wote Jisas ndi, wamp mbᵾ, kundpa nimba mel, “Na kona peng mat ila, Got nga wamp tᵾpa mumuk rui uⱡ ei nga, rᵾnang ik kai mbᵾ, wamp mbᵾ kundᵾp nᵾmp ont. Ei nambuⱡ emel, Got ndi, na kongun ei, iteimp nimba tᵾpa mundrum,” nitim. 44 Wote, Juriya kona ila wamp mbᵾ nga atinga manga kel mbila andpa, wamp ik mbo inditim.

Copyright information for `MED