Mark 8

Jisas Ndi, Wamp 4000 Rᵾng Itim

Rumbᵾⱡ mat omba puⱡnga, aldpa wamp minal orung. Wote wamp nimbᵾ, rᵾng nuing mat mon elinga, Jisas ndi, elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ, wi ropa rukᵾr tᵾpa kundpa nimba mel, “Na wamp kᵾⱡ nga kont enim. Ei nambuⱡ emel, wamp kᵾⱡ na kᵾn rumbᵾⱡ raldika muⱡmᵾn ni nga, wote rᵾng nuing mat ti natᵾtᵾm. Wote na ndi, rᵾng ngui nganggᵾp, wamp kᵾⱡ wak rop mundunt ndam, wamp mat kona ruⱡ mbila ong mbᵾ, nombuⱡa rᵾk ting ila pangina, kump kun ndi, kump ambuⱡpa ropa mundᵾmba,” nitim.

Elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ ndi, elim waldᵾk nᵾk mel, “Kona waka wei ila, wamp nam ti ndi, rᵾng kandpa tᵾpa, wamp mbᵾ ngumba kapⱡa endᵾmba nda?” nᵾtᵾng.

Jisas ndi, waldpa nimba mel, “Enim bret namba iti tek mormun?” nitim. Wu ni kᵾⱡ ndi, punt rok nᵾk mel, “Bret 7 tep mormun,” nᵾtᵾng.

Jisas ndi, wamp minal morung nimbᵾ, nimba mel, “Mana muⱡᵾi!” nitim. Wote, bret 7 ni kᵾⱡ tᵾpa, Got kᵾn angge nimba, ambuⱡpa pok ropa, elim nga kitip kᵾni wu nimbᵾ ngumba. “Wamp mbᵾ tᵾk ngᵾi!” nitim. Wote, kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ ndi, wamp nimbᵾ mok rok ngurung. Wote, wu ni kᵾⱡ, oma onunga kᵾralt kunda ku tek morung. Ni kᵾn, Jisas ndi tᵾpa, Got kᵾn oma kᵾⱡ nga angge nimba, elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ kundpa nimba mel, “Oma kᵾn, kunda ngᵾi!” nitim. Wamp 4000 mel morung nimbᵾ pᵾkᵾ, rᵾng nok kapⱡa endᵾtᵾng. Wote, kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ ndi, wamp rᵾng noⱡina, mana titim nimba, tᵾk kowᵾ wal 7 mel rok peka rondrung. Jisas ndi, wamp minal nimbᵾ pᵾi nimba mundpa, elim nu kanu nila omba oⱡa mba, elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ kᵾn, Dalmanuta kona ila purung.

11 Perisi wu mat ndi, Jisas kᵾn ok, puⱡ mondᵾk, ik ou nduk nᵾtᵾng. Wu kᵾⱡ ndi, Jisas oⱡa tᵾp kᵾnmin nᵾk pilik, Jisas waldᵾk uⱡ rᵾpndi mat itangga kandpᵾn kᵾn, Got elim ndi, tᵾpa mundrum wu ti, nimp pilmin nᵾtᵾng. 12 Wote Jisas ndi, elim nga numan orunga, mbun tᵾpa nimba mel, “Nambuⱡ emel, wamp kᵾⱡ ndi, akup ant ila, uⱡ rᵾpndi mat nga waldᵾnmᵾn? Mon! Na enim ik kupa ei kundᵾp nᵾnt, ‘Na ndi uⱡ rᵾpndi ti akup ant ila tᵾp ora ndui nᵾndimp mon!’” nitim.

13 Wote Jisas ndi, wamp nimbᵾ, wak ropa kelpa mba, nu kanu nila oⱡa mba, num ni puⱡa ropa mba, nu ᵾldᵾ noi orunga purum.

Perisi Wu Mbᵾ Erot Kᵾn, Uⱡ Etᵾng Mbᵾ, Yis Mel

14 Kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ ndi, tᵾk apra nduk, bret mat wote, nuing ei nga pendᵾk, mek ui nawᵾrᵾng. Bret tenda ti mint, nu kanu nila titim. 15 Wote Jisas ndi, elim nga wu ni kᵾⱡ, ronduⱡ mundpa, kundpa nimba mel, “Kandᵾk kun etᵾk muⱡᵾi! Enim ya Perisi wu kᵾⱡ nga yis mel, uⱡ etmin kᵾⱡ kᵾn, wote Erot nga yis mel, enim kᵾⱡ kᵾn, enim kᵾn rukᵾr omba ei nga tᵾk mendᵾk muⱡᵾi!” nitim.

16 Wu ni kᵾⱡ en enim ndi, ik palk, int yant etᵾk nᵾk mel, “Jisas ndi, ik i etpa ninim ei, nambuⱡ emel, tᵾn bret mat mon. Ei nga ninim nda?” nᵾtᵾng.

17 Jisas ndi wu kᵾⱡ nga ik nᵾtᵾng ni pilpa kᵾn, wu kᵾⱡ waldpa nimba mel, “Nambuⱡ emel, enim na palk nimin. Enim bret mon ei nga nimin nda? Enim pilik kun iti natᵾk, kandᵾk kai iti natᵾnmᵾn ei? Enim numan ti kep, mon ei ka!” nitim. 18 Enim mong anggᵾtᵾm ant ko, wote enim kᵾni nakᵾnmin ei? Wote, enim kum anggᵾtᵾm ant ko, wote enim pili napᵾnmᵾn ei? Enim na ndi, bret 5 pok rop tᵾp wamp 5000 ngur ni, tᵾk mindi namᵾndᵾnmᵾn ei? Wote, rᵾng mana titim mbᵾ nga kowᵾ wal, namba iti enim rakᵾlᵾngina peka rurum?” nitim. Wote, wu ni kᵾⱡ ndi, punt rok nᵾk mel, “Kona wal 12,” nᵾtᵾng.

20 Wote Jisas ndi, nimba mel, “Na ndi bret 7 pok rop tᵾp, wamp 4000 ngur ei kᵾn, rᵾng mana titim mbᵾ nga kowᵾ wal, namba iti tᵾk rakᵾtᵾng?” nitim. Wu ni kᵾⱡ ndi, punt rok nᵾk mel, “Wal 7,” nᵾtᵾng. 21 Wote Jisas ndi, waldpa nimba mel, “Akup ei kᵾn, enim pilik kai iti natᵾnmᵾn ei?” nitim.

Jisas Ndi, Betseita Kona Ila Mong Ti Wu Ti Etpa Titim

22 Wu ni kᵾⱡ, Betseita kona nila oⱡungina, wamp mat ndi, wu mong titim ti mek, Jisas kᵾn orung. Jisas ndi, wu ei ki ei ndi, minda ndangga nᵾk, kont it ik ranggᵾk waldᵾtᵾng. 23 Jisas ndi, mong ti wu ni, manga rᵾⱡaip ei, wak ropa, ki ambuⱡpa mepa ekit purum. Wote, ol ropa tᵾpa, wu ni nga mong nila mondpa, elim nga ki ni raⱡ tᵾpa, wu ni nga mong raⱡ ila ambuⱡpa, wu ni waldpa nimba mel, “Nim mel mat kan ei?” nitim.

24 Wote wu ni, tᵾpa oⱡa ndupa kandpa kᵾn nimba mel, “Wote, na wamp mbᵾ kant ei, nde mel nombuⱡa andᵾk, pok pok enmin ei ka!” nitim.

25 Jisas aldpa elim nga ki ni raⱡ tᵾpa, wu ei nga mong pol ila oⱡa titim. Wote ei kᵾn, wu ni ronduⱡ mondpa, kᵾndrᵾm ei kᵾn, mong ni raⱡ omba kapⱡa elinga, mel nimbᵾ, kandpa mbi ndurum. 26 Wote Jisas ndi, wu ni ronduⱡ mundpa, kundpa nimba mel, “Nim mang kona int pi! Wote, manga rᵾⱡaip moⱡᵾp, onmbᵾⱡ kona nila, pi nᵾpi mon!” nitim.

Pita Ndi, Jisas Nga Nimba Mot Ndurum

27 Wote, Jisas kᵾn elim nga kitip kᵾni wu kᵾⱡ kᵾn puk, Sesariya Pilipai manga rᵾⱡaip ila nondpa purung. Nombuⱡa mam rᵾk ting ila puⱡᵾngina, Jisas ndi, wu ni kᵾⱡ waldpa nimba mel, “Wamp mbᵾ ndi, na kundᵾk, wu nam ei nᵾtmᵾn?” nitim.

28 Elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ ndi, punt rok nᵾk mel, “Wamp mat ndi, nimba nᵾk mel, ‘Nim wamp nu tindi wu Jon ei,’ nᵾtmᵾn. Wamp mat ndi, ‘Nim wu Elaija,’ nᵾtmᵾn. Wamp mat ndi, ‘Nim painui wu mbᵾ nga ti,’ nᵾtmᵾn,” nᵾtᵾng.

29 “Wote, enim wu kᵾⱡ ndi, na nam nᵾk pᵾnmᵾn?” Jisas ndi, wu nimbᵾ waldpa. Ni kᵾn, Pita ndi, punt ropa nimba mel, “Nim Got nga ngurum wu Kraist ei ka!” nitim.

30 Wote Jisas ndi, wu ni kᵾⱡ kundpa nimba mel, “Wamp ti, na Kraist nᵾk kundᵾk ni nᵾnᵾi mon!” nitim.

Jisas Elim Mindil Nomba Koⱡmba Ei Nga Nitim

31 Wote Jisas ndi, puⱡ mondpa, elim nga kitip kᵾni wu kᵾⱡ ik mbo endpa, nimba mel, “Muⱡᵾⱡ Wu Kupa oⱡa mana urum ei, mindil ou ndupa nomba. Wote, manga wingti rᵾp wu kᵾn, Pris kᵾⱡ nga wu kuimbal mbᵾ kᵾn, mi ik mbo wu mbᵾ kᵾn, wu ei tᵾk mbuⱡ ngangina, rok kundangina koⱡmba. Wote, rumbᵾⱡ raldika omba pangga, wu ei, ⱡoporpa kont moⱡmba,” nitim.

32 Jisas ndi, ik kᵾⱡ nimba piral ndupa, wu kᵾⱡ ngurum. Wote Pita ndi, Jisas tᵾpa mepa kona ᵾldᵾ tila mba, ik ronduⱡ mundpa nitim. 33 Wote Jisas ndi, tᵾpa ropᵾl ropa, elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ kandpa kᵾn, Pita ik ronduⱡ mundpa nimba mel, “Na pa, kur Seitan ye!” nitim. Jisas ndi, nimba mel, “Nim nga numan ei, Got kᵾn ui nawᵾnᵾm mon! Ya mᵾi ila wamp mbᵾ nga numan ila pilkᵾn nᵾn!” nitim.

34 Wote Jisas ndi, wi ropa wamp nimbᵾ kᵾn, elim nga kitip kᵾni wu ni kᵾⱡ kᵾn, kundpa nimba mel, “Wamp nam ti, na kᵾn uimp nimba pilim ndam, elim nga nimba pili napilpa, elim nga nde peta ei, koma ropa mepa, na kᵾn pep ropa wangga! 35 Wote, wamp nam ti, elim nga kᵾng ei nga mint nimba pilim ndam, wamp ei kont mba muⱡ uⱡ ei, wak romba. Wote, wamp nam ti, elim nga kᵾng ei kᵾn, na nga rᵾnang ik kai kᵾⱡ kᵾn, na nga nimba wak rom ndam, elim nga kont mba mul uⱡ ei, wak rui narᵾmba mon. 36 Wamp nam ti ndi, mᵾi kona ila mel mbᵾ numan ngumba. Elim nga kont mba mul uⱡ ei, wak rom ndam, mᵾi kona mel mbᵾ ndi, elim tᵾpa rapᵾndᵾmba mel nant? 37 Wote, namba mel ti ndi, ya wu ei nga kont mba mul uⱡ ei, rop ropa yant tᵾmba nda? 38 Wote, wamp nam ti ndi, uⱡ kit mbᵾ eng kona mbila kep, Got numan ngui nganggᵾrmᵾn kona mbila kep, na nga ik mong ei, nimba ngumba ei nga pipil kuⱡum ndam, Muⱡᵾⱡ Wu Kupa oⱡa mana urum wu ei, Got nga uⱡ eng nui mbila moⱡpa, anggelo wingti mbᵾ kᵾn, yant om ei kᵾn, wamp ei pipil kuⱡmba,” nitim.

Copyright information for `MED