Matthew 22

Amp Kuima Ngurung Nimba Ik Ek Ti Rurum

Wote Jisas ndi, aldpa wamp mbᵾ kᵾn, ik ek ti ropa nimba mel, “Muⱡ ila tᵾpa mumuk rui uⱡ ei, wu nuim ti ndi, elim nga kangᵾm ei nga, amp kuima ngumba ant ei kᵾn, rᵾng mam ti kuitᵾm. Wote, elim nga kindmant wu kᵾⱡ tᵾpa wamp tᵾma mat rung mundrum mbᵾ, pok tᵾk mek, ‘Wei!’ nitim. Wote wamp nimbᵾ, ‘Ui nawᵾmin,’ nᵾtᵾng. Wote, kindmant wu mat ku tᵾpa mundpa, wamp tᵾma rung mundunt mbᵾ puk nᵾi, ‘Na mbo kng kai men pi kai nimbᵾ mint koip mondᵾp, amp kokila tint ei nga tᵾng mel mbᵾ, tᵾp kun etᵾp pora ndunt, kᵾn wᵾi!’” nitim.

“Wote, rᵾng mundrum wamp tᵾma mbᵾ ndi, rᵾng kᵾnt nitim ik ni, tᵾk pei mundᵾk, en enim ik elpa nᵾk purung. Wu ti kongun kona nila purum, wote wu ti mel rarᵾp romba purum. Wote, runt mundrum wamp mat ndi, kindmant wu nimbᵾ imp molk, tᵾmbᵾⱡ ndi rok kondrung. I etᵾng uⱡ ila, wu nuim ei popᵾⱡ kuⱡpa, elim nga el wu rᵾⱡaip mbᵾ tᵾpa munduⱡnga, kongun wu rok kondrung wu nimbᵾ, rok kondᵾk, puk kona peng ei rok ndip kalk etᵾng. Wote, wu nuim ei ndi, enim mba kindmant wu mbᵾ kundpa nimba mel, ‘Amp tᵾp rᵾng kuip itim mel mbᵾ etᵾp pora ndunt. Wote rᵾng neing nimp kanggᵾp ambᵾⱡᵾp ngur wamp nimbᵾ, ui nawᵾng kant. Ei kᵾn akup, puk nombuⱡa mam mbila wamp roldᵾnga mbᵾ kandᵾk nangina, amp tᵾp rᵾng kunt mbᵾ ok neing!’ nitim. 10 Ni kᵾn, kindmant wu mbᵾ ndi, puk nombuⱡa mam mbila, wamp kit kai mbᵾ roldᵾnga tᵾk mek oⱡina, wu num ei ni nga manga ni moⱡina, ti nitim.

11 “Wote, wu nuim ni ndi, wamp ponᵾng ong mbᵾ mel kᵾnimp nimba omba, kᵾndrᵾm mel, wu ti muⱡ ping kai ti rᵾⱡi naⱡᵾpa, muⱡ mbal ping ti, raⱡpa omba murum. Kandpa kᵾn, ei mel nitim, ‘Wu ang ye! Nim muⱡ mbal kai ei, rᵾⱡi nᵾⱡᵾn kant ei. Wote, ya ila etᵾk mukᵾr un mel nant?’ nitim. Nimba wuldᵾtᵾm ni kᵾn, ik ti punt ropa ni nᵾndᵾtᵾm. 13 Wote, wu nuim ni ndi, kindmant wu ni kᵾⱡ, kundpa nimba mel, ‘Wu ei kᵾmp ki raⱡ kan ngᵾk rok mundangina mba, pena kona rumbᵾⱡ mul ila muⱡangga! Kona ila ka rom ropa, gu konggilpa, gᵾkᵾr tᵾpa muⱡangga!’ 14 Wote, Jisas ndi, nimba mel, “Got ndi, wamp ou ndupa rung mundrum. Wote, wamp onunga kᵾralt, kᵾmp tᵾpa, rukᵾr tᵾmba,” nitim.

Wu Nuim Sisa Ku Moni Takis Nguimin Muna Mon

15 Wote, Perisi wu ni kᵾⱡ, en enim int puk ol tek, Jisas ik mat nangga nᵾk, oⱡa tᵾk kᵾning ei nga kaip rok nᵾtᵾng. 16 I nᵾk pendᵾk, Perisi wu mbᵾ nga kitip kᵾni wu mat kᵾn, king Erot nga wu kat kᵾn, tᵾk Jisas murum kona ila tᵾk mundrᵾng. Wu ni kᵾⱡ ndi, nᵾk mel, “Ik mbo wu ye! Nim ik kupa nᵾkᵾn, Got nga uⱡ mbᵾ wamp mbᵾ kᵾn, iteing nimba petᵾm ei mel, kupa mbo endkᵾn, wote wamp nga numan pilik etmin uⱡ mbᵾ nga mundmong iti natkᵾn, wamp nga kᵾng orung kandkᵾn ei, kit kai ni nandᵾtᵾn uⱡ ei, tᵾn pᵾtmᵾn. 17 Akup, nim etᵾk pᵾn mel nant ei, tᵾn kundᵾk na? Moses nga mi ik ei ndi, tᵾn Rom Gapman ei kᵾn, ku moni takis ngormᵾn uⱡ ei, kapⱡa muna mon?” nᵾk waldᵾtᵾng.

18 Wote Jisas ndi, wu kᵾⱡ ik ol tek pendᵾk ok, waldᵾtᵾng ik ni, tᵾpa mendpa nimba mel, “Enim wamp kun kai mul kump rᵾⱡi wu mbᵾ ye! Enim na nambuⱡ emel, na oⱡa tᵾp kᵾnmin nᵾk pilik waldᵾnmᵾn? 19 Ku moni takis ngormᵾn ei nga ti mek ok, na tᵾk ora ndᵾiya!” nitim. Ni kᵾn nilinga, ku moni ti mek ok ngoⱡina, wote Jisas ndi, ei mel etpa waldpa nimba mel, “Ku ila mbi ei kᵾn, kuimp keta ei kᵾn, nam nga morum?” nitim. 21 Wote, wu ni kᵾⱡ ndi, nᵾk mel, “Kuimp keta kᵾn, mbi kᵾn, wu peng mumuk Sisa ei nga,” nᵾtᵾng. Ni kᵾn, Jisas ndi, pᵾnt ropa nimba mel, “Wu peng mumuk Sisa nga mel ei, elim ngᵾk, wote Got nga mel ei, Got elim ngᵾk itᵾi!” nᵾtᵾm.

22 Ik i nitim ni pilik, min ngᵾn mundᵾk, wote Jisas ni wak rok kelik purung.

Jisas Ndi, Koⱡpa Kont Mul Uⱡ Ei Nga Mbo Inditim

23 Wamp kolk, wote kont muⱡi nᵾmbᵾⱡing nᵾtmin Sarusi wu kᵾⱡ ndi, ant tenda ei kᵾn ok, Jisas ik ti waldᵾk nᵾk mel, “Ik mbo wu ye! Moses nga mi ik ei ndi, nimba mel, ‘Wu ti kangambuⱡa mi nambᵾpa, koⱡum ndam, amp wiya ei, elim nga ᵾngᵾn ei tᵾpa, wote kangambuⱡa mem mbᵾ, elim nga ᵾngᵾn kurum ei nga koⱡ ila muⱡeing,’ nᵾtᵾm. 25 Ei kᵾn, akup wu ᵾngᵾn ᵾngᵾn uⱡ 7 kat ya kona ila morung. Wu ᵾngᵾn komun ei, amp tᵾpa mondpa kangambuⱡa mi nambᵾpa elim kurum. Wote, ᵾngᵾn rᵾkᵾnᵾ ei ndi, amp wiya ei titim. 26 Wu rᵾkᵾnᵾ ei, i ku etpa wangᵾn pepa kurum. Wote, ᵾngᵾnᵾl merᵾng ni ndi, i ku etpa, amp wiya ei, tᵾpa ambuⱡpa wangᵾn pepa kurum ku. I etpa mba, wu 7 ni kᵾⱡ kᵾn ekit purum. 27 Ama akil tepa amp ni kurum. 28 Wu 7 kᵾⱡ ndi, amp tenda ei, etᵾk tᵾk pora ndurᵾng. Wote, wamp kui mbᵾ, ⱡoprᵾk oⱡa moⱡᵾng ui ei kᵾn, amp kupa ei wu nam nga nda?” nᵾk waldᵾtᵾng. 29 Jisas ndi, ik ni, punt ropa nimba mel, “Enim ⱡawa enmin ei ka! Nambuⱡ emel, Got nga ik mong ei kep, Got nga ronduⱡ ei, enim pilik kun iti natᵾtmᵾn. 30 Ni kᵾn, wamp kui mbᵾ, ⱡoprᵾk ok pung ui ei kᵾn, aldpa wu amp nᵾk, iti nᵾting. Oⱡa muⱡ ila anggelo mbᵾ, wu amp ni nandᵾtmᵾn ei mel ku, wamp mbᵾ i ku iting

31 Wamp koⱡpa kont mul uⱡ ei nga ik ti, Got nga Buk Wingti ila petᵾm ei, enim kᵾmp rok kandᵾrmin mon? 32 Ik ei ndi, nimba mel,

‘Na wu Aparam nga Got, na wu Aisak nga Got, na wu Jekop nga Got,’ nitim.
Wu ei, wamp kui mbᵾ nga Got ti mon, wamp kont mbᵾ nga,” nitim.
33 Wamp num morung nimbᵾ ndi, Jisas ik mbo inditim nimbᵾ pilik, min ngᵾn mundrᵾng.

Mi Ik Mbᵾ Nga, Mi Ik Peng Ei

34 Perisi wu ni kᵾⱡ ndi, pᵾtᵾng mel, Jisas ndi, Sarusi wu kᵾⱡ ik ning nombuⱡa kumba pendnim nᵾtᵾng ik ni pilik, en enim nᵾk mo rorung. 35 Wote, mi ik mbo wu ti ndi omba, Jisas kᵾn ⱡawa ti kandᵾp timp nimba ik ti, wᵾldpa nimba mel, ”Ik mbo wu ye! Mi ik mbᵾ nga mi ik peng ei nant?” nitim. 37 Jisas ndi, punt ropa nimba mel, “Nim nga Nuim Got ei, nim nga mundmong ei kᵾn, nim nga min ei kᵾn, nim nga numan ei kᵾn numan ngui! 38 Mi ik nᵾnt ei, mi ik kᵾⱡ nga mi ik peng mumuk ei. 39 ‘Mi ik peng merᵾng orunga ei, nim nga manga keta kup wamp mbᵾ, nim ninim numan ngorum ei mel ku, wamp mbᵾ numan ngui!’ 40 Mi ik peng raⱡ ndi, painui wu mbᵾ nga ik mbo endᵾtᵾng mbᵾ kᵾn, Moses nga mi ik mbᵾ nga peng petᵾmbil,” nitim.

Kraist Ei Nam?

41 Perisi wu kat tᵾk mou rok morung ni kᵾⱡ, Jisas ndi waldpa nimba mel, “Kraist ei nam nga pundᵾn ei nga kangᵾm ei nda?” nitim. I nilinga, wu ni kᵾⱡ ndi, punt rok nᵾk mel, “Depit nga pundᵾn ei,” nᵾtᵾng. 43 Jisas ndi, waldpa nimba mel, “Wu Depit ni, Got nga Muⱡnga ei ndi, kundpa nilinga, ‘Kraist ei, na nga Nuim ei,’ nitim ei, etpa nitim mel nant? Depit ndi, nimba mel,

‘Oⱡa Nuim ndi, na nga Nuim ei kundpa, “Nim na nga ki mbo orunga muⱡana, Na ndi, nim nga el rui wamp mbᵾ tᵾp nde pol mel pindamba kamblik muⱡᵾn,’ nitim.
45 Unt Depit ndi, Kraist kundpa nimba mel, ‘Nuim,’ nitim. Ei kᵾn, Kraist ei, Depit nga pundᵾn etpa pimba mel nant?” nitim. 46 Jisas i nitim ila, wu ti ndi, ik punt rui narᵾrᵾng. Wote, ui ei kᵾn, wamp ti ndi, Jisas ik mat waldᵾk iting ei nga mundmong etᵾng.

Copyright information for `MED