Revelation of John 17

Bapilon Kona Ou Ei, Amp Wapra Mel

Wote, anggelo 7 kᵾⱡ nga ming 7 ambulk mormin kᵾⱡ nga ti ndi omba, na kundpa, nimba mel, “Nim ya ila ui! Amp wapra mbi purum ni, nu mam mbila nga oⱡa orunga ila morum ei, kit moⱡmba enim uⱡ ei, nim tᵾp ora ndamp ui! Mᵾi kona mbila, wu nuim mumuk na, wamp mbᵾ ndi pora, amp wapra ei kᵾn, wapra rok etmin. Uⱡ ei ndi, wamp mbᵾ ropa wᵾlᵾ munduⱡnga nu wain na mat nok, numan mbo pili napilik andurmin, ei mel etmin,” nitim.

Wote, Muⱡnga Wingti ei ndi, na etpa ronduⱡ mundpa kᵾn, mepa mba kona kui waka tila purum. Kona ila na mbo kᵾndᵾr mel, amp ti, mel rakra kunt ti nga murum. Mel rakra kunt ei nga kᵾng mbila, mbi elpa elpa mat morum mbᵾ ndi, Got kᵾn nimba kit mondpa murum. Mel rakra kunt ei nga peng 7 anggilpa, kom 10 ᵾnggᵾtᵾm. Amp wapra ni, muⱡ kunt ti kᵾn, muⱡ kung ti kᵾn, paⱡpa gol ndi, mim etᵾng mel mat kᵾn, tᵾtpal ronduⱡ mat kᵾn, ku eng nui mat kᵾn, paⱡpa murum. Gol ming ti, ki orunga ambuⱡpa morum ila, Got nga kuimp keta ila, uⱡ kit gar mul etmin mbᵾ kᵾn, amp ei kᵾn wapra rok, uⱡ kit etmin mbᵾ kᵾn, ming ila peka ropa morum. Amp wapra ni nga mᵾi ombil ila, mon rok mondᵾk kᵾn, ik ek rok, nᵾk mel, “Wapra rui uⱡ mbᵾ nga, Bapilon Kona Ou ei, kona mam ei tetᵾm,” nᵾtᵾng.

Kona Peng Ou Bapilon Ei Wapra Mᵾi Kona

Wote, na kᵾndᵾr mel, amp ei ndi, Got nga wamp mbᵾ kᵾn, wote Jisas kᵾn rᵾk rᵾk mondᵾk pilik etmin wamp mbᵾ, ropa kundrum. Amp ei ndi, wamp mbᵾ nga mema mbᵾ, kuⱡpa noⱡnga kᵾn, amp ei wᵾlᵾ purum. Uⱡ ei, na kandᵾp kᵾn, rut nᵾmp, numan ou ndup pit.

Wote, anggelo ei ndi, na kundpa nimba mel, “Nambuⱡ emel, nim numan ou ndukᵾn pilkᵾn morᵾn? Mel rakra ei nga peng 7 anggilpa, kom 10 anggilpa etᵾm ei ndi, amp wapra ei mepa purum. Uⱡ ei nga puⱡ ei, mo ropa tetᵾm ei, na ndi, nim kundᵾp namp. Nim ndi, mel rakra unt kont moⱡnga, kundrᵾn ni, akup muⱡi nambᵾⱡᵾmba. Wote, mᵾi ila kut kepa mba, pora ni nandᵾtᵾm kut ila, oⱡa omba kᵾn, wote kit moⱡmba ei nga mba enim. Got ndi, unt muⱡ mᵾi raⱡ iti nᵾti kᵾn, mᵾi kona wamp mbᵾ nga mbi mat, Got nga Buk Wingti ila ropa mundi nᵾmᵾndrᵾm. Wamp mbᵾ ndi, mel rakra ei kandᵾk, min ngᵾn munding. Ei nambuⱡ emel, mel rakra ei, unt murum, akup muⱡi nambrᵾm, wote aldpa oⱡa wangga kᵾning.

“Wamp nam ti ndi, pilpa kungᵾndi kai pem ei ndi, uⱡ puⱡ mbᵾ, pilpa mbi ndumba. Mel rakra ei nga, peng 7 kᵾⱡ mel to rondpa kᵾn, komnga 7 kᵾⱡ. Amp wapra ei, komnga mong 7 kᵾⱡ ila, oⱡa morum ei, wu nuim mumuk 7 kᵾⱡ mormin. 10 Wu nuim mumuk 5 kᵾⱡ korung. Tenda ti akup morum. Wu ti, nuim mumuk muⱡi nᵾmbᵾⱡi kokila, wote oⱡa omba nuim mumuk onunga koⱡ moⱡpa kᵾn, wote pora nimba. 11 Mel rakra ti unt murum, wote akup muⱡi nambᵾrᵾm. Unt wu nuim mumuk 7 kᵾⱡ nga 8 ei, el elim wote kit moⱡmba, ei nga mba.

12 “Nim ndi, kom 10 kat kᵾndrᵾn ni kᵾⱡ, to rondpa kᵾn, wu nuim mumuk 10 kᵾⱡ, wamp rᵾp iti uⱡ ei nga, oⱡa ui nawᵾrᵾng. Wote wu kᵾⱡ, mel rakra ei nga ronduⱡ mbᵾ tᵾkᵾn, ant mong tenda ila mint, mel rakra ei kᵾn kunda, nuim mumuk muⱡing. Wote muⱡi nᵾmbᵾⱡing, mon! 13 Wu nuim mumuk 10 kᵾⱡ, numan tenda mint pilik, en enim mbi ou tᵾk, wamp rᵾp iti uⱡ ei nga ronduⱡ ei, mel rakra ei nguing. 14 Wu mbᵾ kᵾn, mel rakra ei kᵾn kunda molk, Kng Sipsip Waⱡ ei kᵾn el iting. Wote, Sipsip Waⱡ ei ndi, wu mbᵾ kᵾn, mel rakra ei kᵾn, ropa mana ndumba. Wu Nuim Mumuk mbᵾ nga wu nuim mumuk oⱡa orung ei, Nuim mbᵾ nga pora nuim oⱡa orung ei. Wamp mat elim ndi, kᵾmp ropa, wi ropa rukᵾr tilinga, elim nga ik ei, rᵾk rᵾk pep rok iting mbᵾ, Sipsip Waⱡ ei kᵾn kunda molk, mel rakra ei kᵾn el iting,” nitim. 15 Wote, anggelo ei ndi, na kundpa, nimba mel, “Nim kan uⱡ ei, amp wapra ti, nu mam ila oⱡa morum. Uⱡ ei ndi, to ropa, wamp mᵾi kᵾmp elpa elpa, wamp kᵾng elpa elpa ti mat kᵾn, ik elpa elpa ni mbᵾ nga minal morung. 16 Wote, mel rakra kom 10 mul kat kᵾndrᵾn kᵾⱡ, amp wapra ei kᵾn, el puⱡa wamp mormin. Amp wapra ei, rok kit mondᵾk, wal pᵾki na mel mbᵾ, tᵾk mundᵾk kelik, kᵾng mint mbᵾ tᵾk nok, ombil mbᵾ ndip kalk iting. 17 Got elim nga numan mbo ei, wu nuim mumuk 10 kᵾⱡ nga pilpa kungᵾndi ila nguⱡnga kᵾn, Got ndi, pitim uⱡ ei mel iting. Ei kᵾn, wu nuim mumuk 10 kᵾⱡ, numan tenda pangga kᵾn, en enim nga wamp rᵾp it. Uⱡ ei nga ronduⱡ ei, mel rakra ei ngangina, tepa muⱡangga mba, Got nga ik nitim mbᵾ omba kupa etmba. 18 Nim ndi, amp wapra kᵾndrᵾn ei, to ropa kᵾn, mᵾi kona ila kona peng ou ti, wu nuim mumuk mormin mbᵾ nokundrum uⱡ ei mel,” nitim.

Copyright information for `MED