Revelation of John 21

Muⱡ Mᵾi Kont Raⱡ

Wote, na kundᵾr ei, muⱡ kona kont ei kᵾn, mᵾi kont ei kᵾn, ekit orᵾnggil. Ni kᵾn, mul kona unt nga ei kᵾn mᵾi kona unt nga ei kᵾn, wei ai etᵾnggil. Wote num kuta ei muⱡi nᵾmbrᵾm. Ni kᵾn, Got nga Kona Peng Wingti Jerusalem kont ei, na kᵾndᵾr. Kona peng Jerusa-lem ei, Got kᵾn tepa, wote muⱡ kona wak ropa mana urum. Kona peng ou ei, amp wendᵾp na ti, wu manga mba pilpa kᵾn, kᵾng orunga moke etᵾm uⱡ ei mel itim. Wote, na kum tep pit mel, Got nga rᵾpᵾndi pol ila, wi ti, ronduⱡ urum ei ndi, nimba mel, “Enim akup pilᵾi! Got nga moⱡmba kona ei, akup wamp mbᵾ nga ruk ting ila tetᵾm. Got elim wamp mbᵾ kᵾn, pepa muⱡangga kᵾn, wote wamp mbᵾ, elim nga wamp muⱡing. Got elim wamp mbᵾ kᵾn muⱡangga, wote elim, wamp mbᵾ nga Got ei moⱡmba. Wamp mbᵾ nga mong mbila, ka nu mana mbᵾ, Got ndi, kil ngumba. Ei kᵾn, wamp kuⱡi uⱡ ei kᵾn, mbun mindil orum tᵾk, ka iti uⱡ mbᵾ pora nimba. Uⱡ unt nga mbᵾ, pora nimba, wote ti natᵾmba,” nitim.

Wamp ti, rᵾpᵾndi pol ila murum ni ndi, nimba mel, “Nim pili! Na ndi, mel mbᵾ pora, kont nga mim ent. Nim ndi, na nga ik nᵾnt ei, mon rokᵾn pindi! Nambuⱡ emel, ik ei ama kupa mint! Ik ei, wamp mbᵾ ndi pora, mondᵾk piling!” nitim.

Wote, wu ni ndi, na kundpa, nimba mel, “Mel mbᵾ pora, etᵾp pora ndᵾnt. Mel mbᵾ nga pora, na kuimbal, wote omba, akil tep mor ku. Uⱡ mbᵾ pora, na ndi, puⱡ mondᵾp etᵾp, wote etᵾp pora ndur. Wamp nam ti, nu waka kuⱡᵾm ndam, na ndi, wamp kont mba mul nu pukpa omba, mint mul ei, wei kuⱡᵾp nguimp. Wamp nam ti, el etpa int pendᵾm ei ndi, na nga nguimp nit mel mbᵾ tᵾmba. Wote wamp ei, na nga kangambuⱡa ei muⱡangga, na elim nga Got ei muⱡimp. Wote, wamp mat na kᵾn mundmong etᵾk, mondᵾk pili napilik, uⱡ kit elpa elpa mbᵾ, puⱡ pendᵾk etᵾk, wamp mat rok kondᵾk, wapra rok, kupna ambulk, kur kit mbi paka rondᵾk, ik kol rok eng wamp mbᵾ nga puk muⱡing kona ei, kut mam tila ku salpa ndip ti, nomba kondpa morum kona ila muⱡing. Kona ei wamp kolk pora nduing kona ei, kona ila wamp mbᵾ, uⱡ nga kunt nga mindil tᵾk mint ping,” nitim.

Jerusalem Kona Peng Kont Ei

Wote, anggelo 7 kat Got nga popᵾⱡ kit ming 7 kat, ambulk mormin kᵾⱡ nga tenda ti ndi omba, na kundpa, “Nim akup na kᵾn wana! Sipsip Waⱡ ei nga amp tᵾmba enim uⱡ ei, nim tᵾp ora ndamp!” nitim. 10 Wote, Muⱡnga Wingti ei ndi, na etpa ronduⱡ munduⱡnga kᵾn, anggelo ni ndi, na mepa wi komnga mong mam nila, oⱡa mba kᵾn, Jerusalem Kona Peng Wingti ni, Got kᵾn muⱡ ila tepa mana urum kona peng ni, na tᵾpa ora ndurum. 11 Got nga rᵾⱡang mam ei ndi, kona peng ei, rᵾⱡang minal ngurum uⱡ ei ti, elpa mel. Ku jaspa ei, ku moni ou nduk ndi, rarᵾp rok, tᵾk etmin ku ei, kiraipa muraipa etᵾm uⱡ ni mel, kona peng ei, i itim. 12 Kona peng ei nga ku paⱡa mam mat, wi oⱡa kila petᵾm ila, keta puⱡ puⱡ 12 tetᵾm. Wote, anggelo 12 kat keta puⱡ puⱡ mbila tenda tenda nᵾk rᵾp etᵾng. Isrel wamp rᵾⱡaip 12 kᵾⱡ nga mbi mbᵾ, keta puⱡ puⱡ 12 kᵾⱡ ila murum ku. 13 Kona peng ei nga, al ant oⱡa orum kona, orunga keta puⱡ puⱡ raldika tetᵾm. Wil ont mana purum kona orunga keta puⱡ puⱡ raldika ku tetᵾm. Wote, met orunga keta puⱡ puⱡ raldika ku tetᵾm. Wote, wi orunga keta puⱡ puⱡ raldika ku tetᵾm. 14 Kona peng ei nga ku paⱡa mbᵾ, ambuⱡpa ronduⱡ mundᵾmba uⱡ ei, ku 12 kat ndi ambrᵾm. Sipsip Waⱡ ei nga nombuⱡa rung wu 12 kᵾⱡ nga mbi mbᵾ, ku kᵾⱡ ila murum.

15 Wote anggelo, na kᵾn ik nitim ei ndi, gol tᵾmbᵾⱡ ei, ambuⱡpa morum ei ndi, kona peng ei kᵾn, paⱡa keta puⱡ puⱡ na mbᵾ, to romba ei nga tepa murum. 16 Kona peng ei nga punt, tᵾmbᵾkak kᵾⱡ ruⱡ purum na, oⱡa mana na mbᵾ to tenda mint pitim. Anggelo ei nga tᵾmbᵾⱡ ei ndi, tᵾpa kona peng ei, to rurum ei nga to ei, 15,000 kilomita mel ruⱡ purum. 17 Anggelo ei ndi, kona peng ei nga rukᵾr orunga to rurum ei, 72 mita mel, ruⱡ purum. To rurum tᵾmbᵾⱡ ei, wamp ndi, kona peng to rormin uⱡ ei mel, anggelo ei ndi, to rurum. 18 Kona peng ei paⱡa itim uⱡ ei, Got ndi, ku jaspa mbila paⱡa etpa, gol mbᵾ ndi, kona peng ei mim elinga, rᵾⱡang mba kiraipa muraipa itim. 19 Kona peng ei, Got ndi, paⱡa itim puⱡ ei, ku elpa elpa mat ku moni ou nduk, rarᵾp rok tᵾk etmin mbᵾ nga. Ku eng nui kai kuimbal ei nga mbi, jaspa nitim. Merᵾng orunga ku muk ei nga mbi, sapaiya. Ku 3 ei nga mbi ei, aket, wote ku 4 ei nga mbi, emeral. 20 Ku kunt pendpa, kurᵾmᵾⱡa pendpa iti 5 ei nga mbi ei, saroniks. Ku kunt 6 ei nga mbi ei, kaniliyan. Ku plawa kuk 7 ei nga mbi, krisolait. Ku 8 ei, nde ongum wening mbo tinga ei mbi ei, beril. Ku 9 ei plawa kuk kᵾng tᵾtᵾm mbo ti nga mbi ei, topas. Ku 10 ei nga mbi ei, krisopres. Ku 11 ei nga mbi ei, aiyasint. Ku kunt 12 mbo ti nga mbi ei, ametis, nitim. 21 Kona peng ei nga paⱡa keta puⱡ puⱡ kumba 12 kᵾⱡ, tᵾtpal kurmᵾⱡa ronduⱡ 12 kat ndi, mim etᵾk, rukᵾr nombuⱡa mam mbᵾ, ku gol eng nui mbᵾ ndi, mim etᵾk tetᵾng ei kᵾn, kiraipa muraipa etpa titim.

22 Manga wingti ei ruk, kona peng ila ti nᵾtᵾtᵾm, mon. Nambuⱡ emel, Nuim Got Ronduⱡ Purum ei kᵾn, Sipsip Waⱡ ei kᵾn kunda, manga wingti mel mormbil. 23 Kona peng ei, ant, kalimp na ti ndi, rᵾⱡang ngui nganggᵾrᵾm, mon. Nambuⱡ emel, Got elim nga rᵾⱡang ei ndi, kona peng ei, rᵾⱡang nguⱡnga kᵾn, Sipsip Waⱡ ei ndi, kona peng ila kiya nomba morum. 24 Ei kᵾn, wamp rᵾⱡaip mat pora, ruk kona peng ei nga rᵾⱡang ila nombuⱡa ᵾnding. Mᵾi kona wu nuim mumuk mbᵾ ndi, en enim nga mel kai mbᵾ mek ok, kona peng ila uing. 25 Ui mbila rᵾk rᵾk kona peng ei nga keta puⱡ puⱡ kumba ei, ᵾngᵾndi nᵾngᵾnding. Keta puⱡ puⱡ kumba ei, rᵾk rᵾk wei tepa mint mba. Ei nambuⱡ emel, kona peng ila rumbᵾⱡ ti rui narᵾmba, mon! 26 Wamp mbᵾ nga kᵾng ou ndurmᵾn mel na, wamp nga mbi ou ti, ku moni na mel mbᵾ pora, mek kona peng ila mukᵾr ping. 27 Wote, mel ⱡar muⱡ na, wamp mat uⱡ kit mbᵾ etᵾk, ik kol rok etmin mbᵾ pora, kona peng ila rukᵾr pi nᵾping, mon! Sipsip Waⱡ ei nga wamp kont mba mul buk ila mbi ropa, mana ndupa mundrum wamp mbᵾ mint, kona peng ila mukᵾr ping.

Copyright information for `MED