Revelation of John 22

Wamp Kont Mba Mul Nu Ei

Wote, anggelo ni ndi, wamp kont mba mul nu mam ti, na tᵾpa ora ndurum. Nu mam eng nui ti, kiraipa muraipa etpa, Got kᵾn Sipsip Waⱡ raⱡ nga rᵾpᵾndi pol ila wi ment omba, mba kona peng ei nga ruk ting ila omba purum. Nu mam ei kona peng ei nga ᵾldᵾ orunga omba mba, ᵾldᵾ orunga purum ruk ila, wamp kont mul nde mam kat murum. Pana tenda ei nga kalimp 12 kᵾⱡ ila, mong ropa 12 endᵾtᵾm. Nde ongum mbᵾ ndi, wamp rᵾⱡaip mbᵾ etpa kai mundrum. Got ndi, mel mat numan ngui nganggᵾrᵾm mbᵾ, kona peng ila ti natᵾmba. Got ndi, tᵾpa ekit ndumba. Kona peng ila ruk, Got kᵾn Sipsip Waⱡ ei kᵾn, mint muⱡanggila kᵾn, kongun wamp mbᵾ ndi, mbi paka rondᵾk iting. Wote, wamp mbᵾ ndi, Got nga kuimp keta ei kᵾnangina kᵾn, Got ndi, elim nga mbi ei, wamp mbᵾ nga mᵾi ombᵾl mbila, mon ropa mondᵾmba. Kona peng ila rumbᵾⱡ ti muⱡi nambuⱡmba, ant nga rᵾⱡang ti mon, ndip kiya nga rᵾⱡang ti ama mon ku! Nambuⱡ emel, Nuim Got ei, en enim nga rᵾⱡang ei muⱡangga kᵾn, wamp mbᵾ uⱡ nga kᵾnt nga nuim mumuk ralk molk mint ping.

Jisas Yant Omba

Wote, anggelo ei ndi, na kundpa, nimba mel, “Ik ei ama kupa mint! Ik ei, wamp pilik kᵾn, mondᵾk piling. Nuim Got ei ndi, painui wamp mbᵾ nga muⱡnga orunga, ropa rut nduⱡnga kᵾn, Got nga ik mbᵾ nᵾndᵾtmin. Wote Got ndi, anggelo ti, tᵾpa munduⱡnga kᵾn, omba kongun wamp mbᵾ, uⱡ wote orunga tᵾkrᵾpa omba mbᵾ mel, tᵾk ora ndupa etᵾm,” nitim.

Jisas ndi, nimba mel, “Enim pilᵾi! Na enim kᵾn tᵾkrᵾp uimp ent. Wamp nam ti ndi, Got nga Buk Wingti ila painui ik mbᵾ pilpa, pep ropa em wamp ei, numan kai pilpa muⱡangga!” nitim.

Anggelo ei ndi, na Jon uⱡ kᵾⱡ tᵾpa ora nduⱡnga, kandᵾp pilip pora ndup kᵾn, na ndi, anggelo ei nga kᵾmp puⱡ ila mura rop mondᵾp, mbi paka rundimp pilip it. Wote, anggelo ni ndi, na kundpa, nimba mel, “Nim uⱡ ei, iti nᵾti mon! Na mor ei nim kᵾn, nim nga ᵾngᵾnᵾl na, painui wamp na, wote wamp mat, Got nga buk ila ik mbᵾ, pep rok etmin mbᵾ mel ku, na mor. Nim ndi, Got tenda ei nga mint, mbi paka rundi!” nitim.

10 Anggelo ni ndi, na kundpa, nimba mel, “Got nga buk ila painui ik morum mbᵾ, nim ndi, imp molkᵾn, gi ndui nᵾndi, mon! Nambuⱡ emel, Got nga uⱡ etmba nitim ui ei, nondpa pora nimba enim. 11 Ei nga, wamp nam ti uⱡ kit em ndam, pilpa kelpa etpa mint pangga! Wote, wamp nam ti, uⱡ kit minᵾpi mat em ndam, pilpa kelpa etpa mint pangga! Wote wamp nam ti, uⱡ kun kai mat em ndam, pilpa kelpa etpa mint pangga! Wote wamp nam ti, wamp wingti raⱡpa moⱡum ndam, pilpa kelpa wamp wingti mint raⱡpa muⱡangga!” nitim. 12 Jisas ndi, nimba mel, “Enim pilᵾi! Na enim kᵾn nondpa uimp! Enim wamp mbᵾ nga uⱡ etmin mbᵾ, mel elpa elpa punt rop, mel mat nguimp. 13 Na mel mbᵾ nga pora, Kuimbal, moⱡᵾp, wote, Akil Tep, moⱡᵾp et. Uⱡ mbᵾ nga pora na kuimbal mbo, wote akil tep omp et ku. Na mel mbᵾ nga pora, puⱡ wu ei, kongun mbᵾ nga, na pilip mbi ndup, etᵾp pora ndur,” nitim.

14 Wamp mat, en enim nga wal pᵾki mbᵾ ⱡumᵾi rok, eng nondᵾk moⱡung mbᵾ, kapⱡa ambulk palk, wamp kont mul ndi, mong mbᵾ kapⱡa tᵾk nok, kona peng ei nga keta puⱡ puⱡ ila, kapⱡa rukᵾr ping. 15 Wote, wamp uⱡ kurpa minᵾpi mat etᵾk, kupna ambulk, wapra rok, wamp rok kondᵾk, kur kit mbᵾ nga mbi paka rondᵾk, ik kol mbᵾ pilik pep rok, uⱡ mbᵾ pora eng wamp mbᵾ, Got nga kona peng ei nga paⱡa, ekit orunga muⱡing.

16 Na Jisas ndi, na nga anggelo ei tᵾp, enim kᵾn mundunt ei ndi, enim Got nga manga wingti mbila wamp mbᵾ kᵾn, Got nga ik mong mbᵾ kundpa, nimba mel, “Na ndi, Depit nga Pundᵾn ei. Kona rangᵾmba kᵾn, Mᵾkᵾlmᵾ Mipil ti, kiya norum ni mel, na mor,” nitim.

17 Muⱡnga Wingti kᵾn, Sipsip Waⱡ ei nga ambᵾm raⱡ ndi Jisas kundkᵾⱡ, nᵾkᵾⱡ mel, “Ui!” ninimbil. Wamp mat ik mong ei pilᵾng ndam, “Uing ku!” ning. Wamp mat, nu waka kulk, eng mbᵾ ok, wamp kont mul nu wei gem ngurum ei, Got ndi, nuwa kuⱡung wamp mbᵾ ngangga, nuing.

18 Na ndi, ik mong ronduⱡ kat, Got nga Buk Wingti ila petᵾm ei mel, enim wamp mbᵾ pora, kundᵾp nᵾnt. Wote, wamp nam ti ndi, ik mong elpa kat, ya Got nga Buk Wingti ila pendpa nim wamp ei, Got ndi, wamp ei, ik nᵾm mbᵾ mel punt ropa mindil ngumba. 19 Wote, wamp nam ti ndi, ya Got nga Buk Wingti ila petᵾm painui ik mong tenda ti, tᵾpa ekit ndum ndam, wamp ei Got ndi, tᵾpa ekit ndangga kᵾn, elim nga to ila, wamp kont mul nde mong mbᵾ, nui nandpa. Wote, Got nga kona peng wingti ila, ruk muⱡi nambᵾⱡᵾmba ku. Uⱡ ei, Got nga Buk Wingti ei ndi, ya nᵾnᵾm ei mel pemba.

20 Uⱡ etmba mbᵾ mel nimba, ekit ndunᵾm wu ei ndi, akup nimba mel, “Kupa mint, na tᵾkrᵾp uimp mint!” ninim. Ei kupa! Nuim Jisas, nim ui!

21 Jisas Kraist nga wamp pol ti uⱡ ei, enim kᵾn kan piyangga! Ei Kupa.

Copyright information for `MED