Romans 11

Got Ndi, Isrel Wamp Mbᵾ Kont Kurum

Na ndi, waldᵾp nᵾmp mel, Got ndi, elim nga wamp mbᵾ, mbuⱡ ngurum nda? Ei mon! Na nanim Isrel wu ei, Aparam nga pundun ei, Benjamin nga rᵾⱡaip ila mor. Unt puⱡ mondpa, Got ndi, elim nga wamp kᵾmp ropa titim mbᵾ, wak rui narᵾrᵾm. Ilaija nga timan ti, Isrel wamp mbᵾ kᵾn popuⱡ kuⱡpa, Got kᵾn atinga rurum ik ei, Buk Wingti ila petᵾm ni, enim pili napᵾtmᵾn ei? Ik ei nimba mel,

“Nuim ye! Isrel wamp mbᵾ ndi, nim nga ik painui wu mbᵾ, rok kondrung. Wote, nim nga rat pol wingti mbᵾ, rok kongundᵾk enmin. Akup, na painui wu tenda mor ei, rok kunding ku enmin,” nitim.

Wote Got ndi, punt ropa, namba ik ti, elim kundpa, nimba mel,

“Ei wu 7tausan mel, got kep nomba murum Bal ei nga mbi paka rundi nandrᵾng kᵾⱡ, nanim tep mor,” nitim.
Ei mel ku, akup ui ei kᵾn, wamp rᵾⱡaip onunga kᵾmp ropa titim. Ei nambuⱡ emel, Got elim nga wamp pol ti ei ndi, ila itim. Wote, elim nga wamp kᵾmp ropa ti uⱡ ei, wamp poⱡ ti uⱡ ila tetᵾm. Wote, wamp mbᵾ nga kongun etmin mbila mon! Got nga wamp kᵾmp ropa ti uⱡ ei, wamp uⱡ etmin mbᵾ kᵾn tetᵾm ndam, elim nga wamp poⱡ ti uⱡ ei, uⱡ kupa ti mon.

Ei nga, wote tᵾn namba nimin? Isrel wamp nimbᵾ ndi, kuruk andrᵾng mel ni, kandᵾk ti natᵾtᵾng. Got ndi, wamp onunga kᵾralt kᵾmp ropa titim ni kᵾⱡ ndi, kandᵾk tᵾtᵾng. Wamp wei nimbᵾ, ropa kum nguⱡnga, Got nga wi rurum ik ni, pili napᵾtᵾng.

Ei nga, Buk Wingti ila, nimba mel,

“Got ndi, wamp mbᵾ nga numan rukrᵾng orunga, etpa piral ndui nᵾndrᵾm. I elinga omba, akup ui ila, wamp mbᵾ nga mong mbᵾ, etpa piral ndui nandᵾpa, kum nguⱡnga ik mbᵾ, pili napᵾtmᵾn,” nitim.
Wote Depit ndi, nimba mel,

“Wamp mat, rᵾng ou nduk nok, kai kandᵾk mormin wamp mbᵾ, en enim nga etmin uⱡ mbᵾ ndi, en enim imp moⱡpa, kan ngumba pindangga.
10 Wamp mbᵾ nga mong mbᵾ, etkᵾn rumbuⱡ mundana, kona kᵾni nᵾkᵾneing. Wote nim ndi, wamp mbᵾ kandᵾk, kont tana wamp mbᵾ, en enim nga mbun mbᵾ ndi, en enim ropa ek ndangga molk mint peing,” nitim.
Got Ndi, Wamp Rᵾⱡaip Elpa Mbᵾ Etpa Titim
11 Wote, na ndi waldᵾp kᵾn, Jura wamp kᵾⱡ mondᵾk pili napᵾtᵾng uⱡ ila, tᵾnga roⱡnga mana purung uⱡ ei, mana puk pora ndurung ei? Ei mon! Nambuⱡ emel, wamp mbᵾ pora, uⱡ ⱡawa ei elingina, wamp etpa ti uⱡ ei, wamp rᵾⱡaip elpa mbᵾ kᵾn urum. Uⱡ ila, Jura wamp kᵾⱡ wᵾlᵾk rok, popuⱡ kuⱡeing nimba itim. 12 Jura wamp mbᵾ nga uⱡ kit etmin mbᵾ ndi, mᵾi kona ila wamp mbᵾ kᵾn, memp kai minal urum. Wote, Jura wamp mbᵾ ndi, Got mondᵾk pili napilingina kᵾn, memp kai mbᵾ omba, wamp rᵾⱡaip elpa mbᵾ kᵾn purum. Wote, Isrel wamp mbᵾ ndi pora, aldpa Got nga uⱡ mbila rukᵾr puⱡᵾngina ndam, memp kai minal oⱡnga.

13 Wote, enim wamp rᵾⱡaip elpa kᵾⱡ kᵾn, na ndi, enim ik mat kundᵾp namp, enim wamp rᵾⱡaip elpa kᵾⱡ nga nombuⱡa rung wu mor ei, numan ngump kongun endᵾt. 14 Uⱡ ei etᵾp kᵾn, na nga Jura wamp mbᵾ nga mat etᵾp timp. Ei nga, wamp mat etᵾp wᵾlᵾk rok kundᵾr. 15 Wote, Jura wamp mat, Got ndi, tᵾpa mbuⱡ ngurum ei kᵾn, ya mᵾi kona wamp mbᵾ, Got ndi, etpa men mondpa rukrᵾng titim. Wote Got ndi, Isrel wamp mbᵾ, etpa rukrᵾng tᵾm ei kᵾn, korung wamp mbᵾ, kont puk mormun ni mel iting. 16 Bret tenda ti, puk rormun ei nga pᵾl kuimp tep ei, Got ngᵾng ndam, orunga tem ei, Got nga ku. Wote, nde pilkan kᵾⱡ, Got ngᵾng ndam, nde puⱡa kᵾⱡ Got nga ku.

17 Wote, nde olip etᵾk kai etᵾng kat nga puⱡa mat, Got ndi, puk ropa tᵾpa mundrum Jura wamp mbᵾ, ei mel kapⱡa. Wote, koⱡ ila nde olip rakra puⱡa ti, tᵾpa opᵾm rurum ei, enim wamp rᵾⱡaip elpa mbᵾ nde olip rakra ei mel kapⱡa. Akup enim Got ndi, tᵾpa Jura wamp kᵾⱡ kᵾn opᵾm roⱡnga, memp kai Jura wamp tᵾtmin kᵾⱡ, enim ruk ila molk tᵾtmin ku. 18 Ei nga, nde olip kai kᵾⱡ nga puⱡa kat, Got ndi, puk ropa tᵾpa mundrum kᵾⱡ, enim ndi, tᵾk pei mundᵾk kara pi nᵾpᵾi. Enim nde olip rakra ei nga puⱡa mendpᵾⱡ ei ka! Etᵾk kara ping mel nant? Nde olip kai kᵾⱡ nga pilkan kᵾⱡ ndi, enim ambrᵾm. Enim ndi, nde pilkan kᵾⱡ, ᵾmbᵾⱡi nambᵾrmᵾn ei ka! 19 Wote enim ndi, molk kᵾn, ei mel ning, “Kupa nde puⱡa puk ropa, tᵾpa mundrum uⱡ ei ndi, tᵾn nga muⱡmin kona ei tᵾpa ngurum,” ning. 20 Nde puⱡa mat, puk ropa tᵾpa mundrum uⱡ ei kupa. Nambuⱡ emel, Jura wamp kᵾⱡ mondᵾk pili napᵾtᵾng. Wote enim wamp rᵾⱡaip elpa mbᵾ, rok gi nduk kona ila muⱡing. Ei nambuⱡ emel, enim mondᵾk pᵾtmᵾn uⱡ ei ndi, etangga muⱡin. Wote, enim nga orunga mepa oⱡa pi numan mbo mat, kandᵾk ti natᵾk, mundmong etᵾk muⱡᵾi! 21 Jura wamp mbᵾ, nde olip puⱡa kupa ingk kᵾⱡ morung. Wote Got ndi, nde puⱡa nimbᵾ nga mat, puk ropa tᵾpa mundrum. Ei nga, enim wamp rᵾⱡaip elpa mbᵾ, wak ropa mundᵾmba ei?

22 Ei kᵾn, Got ndi, wamp kont kuⱡpa, wote mbun ngumba etᵾm uⱡ mbᵾ tᵾk mindᵾi! Elim nga ik teng ndurmin wamp mbᵾ kᵾn, uⱡ kai etpa, ik teng ndui nandᵾrmᵾn wamp mbᵾ, mbun ngurum. Wote, enim uⱡ ei mel iti nᵾtᵾng ndam, enim koⱡmung etpa mundᵾmba. 23 Wote, Jura wamp mbᵾ ndi, en enim nga ik tᵾpa roi ndui uⱡ mbᵾ, wak rok, aldpa mondᵾk piling ndam, Got ndi, unt morung kona ila, aldpa tᵾpa mondᵾmba. Ei nambuⱡ emel, Got ndi, uⱡ mbᵾ mel kapⱡa etmba mint. 24 Ei kᵾn, enim mbo wamp rᵾⱡaip mbᵾ, nde olip rakra puⱡa na ti, eptᵾk tᵾk mundurmᵾn ni mel kapⱡa morung. Wote Got ndi, enim tᵾpa nde olip kai ingk elpa tila ku tᵾpa rᵾmp ndurum. Jura wamp mbᵾ, nde olip kai ingk ni mel kapⱡa mormin. Wote Got ndi, kapⱡa nde olip kai kᵾⱡ nga puⱡa unt rᵾnggᵾrᵾm mbᵾ, oⱡa tᵾpa int ndupa, pendᵾmba uⱡ ei, wei wei etpa pendᵾmba.

Got Ndi, Wamp Pora Kont Kurum

25 Angmᵾn, enim numan kai mat, pili kump ralk, enim nga orunga mek oⱡa pi nᵾpeing nᵾmp kᵾn, ik kupa mo ropa tetᵾm ei, enim kundᵾp nimp ent. Isrel wamp mbᵾ nga ik tᵾpa roi ndui uⱡ etmin ei, pepa pangga mba, wakᵾt wamp rᵾⱡaip ekit orunga, kᵾmp ropa titim mbᵾ, Got kᵾn rukᵾr ok, kapⱡa inding. 26 Wote, etpa tᵾmba uⱡ ei, Buk Wingti ila, nimba mel,

“Saiyon kona ila Etpa Ti Wu ti omba. Wote, Jekop nga wamp pundun mbᵾ nga uⱡ kit etmin mbᵾ tᵾpa mundᵾmba.
27 Wamp kᵾⱡ nga uⱡ kit mbᵾ, wak runt ei kᵾn, ya na ndi, nᵾnt uⱡ ei, nᵾmp mᵾi ruimp,” nᵾtᵾm.

28 Wote, Jura wamp kᵾⱡ ndi, Rᵾnang Ik Kai kᵾⱡ, tᵾk mbuⱡ ngurmin. I etᵾk kᵾn, Got kᵾn el rui wamp ralk mormin uⱡ ei, enim wamp ekit orunga, rᵾⱡaip kᵾⱡ tᵾpa rapᵾndrᵾm. Got ndi, elim nga numan ila unt Isrel wamp mbᵾ nga anda kouwᵾmᵾn mbᵾ, elim kᵾn puⱡ piyangga nitim. Uⱡ ei ndi, ora ndupa, akup Isrel wamp kᵾⱡ, Got kᵾn min mondurmᵾn mint. 29 Got elim nga numan ila wamp nam ti, mbi ropa tᵾpa, memp penditim uⱡ ei, aldpa peling maling iti natᵾtᵾm. 30 Wote, enim wamp rᵾⱡaip elpa mbᵾ ndi, unt Got tᵾk mbuⱡ ngorung. Wote akup, Isrel wamp mbᵾ ndi, Got tᵾk mbuⱡ nguⱡina, enim wamp rᵾⱡaip elpa mbᵾ, Got nga kont kaimp kul uⱡ ei, enim tᵾnmin. 31 Ei nga, akup Jura wamp mbᵾ, Got tᵾk mbuⱡ ngorung. Wote, enim wamp rᵾⱡaip elpa, Got nga kont kaimp kul uⱡ ei, tᵾnmᵾn ei mel ku, Jura wamp kᵾⱡ, Got nga kont kaimp kul uⱡ ei ting. 32 Wote Got ndi, wamp mbᵾ pora, ik tᵾpa roi ndui uⱡ ila tᵾpa kan ngurum. Ei nambuⱡ emel, elim ndi wamp mbᵾ pora, kont kaimp kul uⱡ ei, tᵾpa waka ndumba itim.

Got Nga Mbi Paka Rundamin

33 Got elim nga numan kai na, pilpa kungᵾndi na, uⱡ mbᵾ nga ama minal mandpa elim kᵾn tetᵾm! Ik nᵾtᵾm mbᵾ, wamp nam ndi, kapⱡa ik puⱡ ei pilpa nimba mot ndumba? Uⱡ etᵾm mbᵾ, wamp nam ti ndi, pilpa mbi ndurum? 34 Buk Wingti ei ndi, nimba mel,

“Wamp nam ti ndi, Nuim ei nga numan ei pᵾtᵾm? Wamp nam ti ndi, elim ik man ngumba?
35 Wamp nam ti ndi, mel ti kuimp tepa Got ngurum ei nga, wote akil tepa, Got ndi, punt ropa ngumba?”

36 Mel mbᵾ pora kᵾmp kᵾm Got elim ndi, mim itim. Wote, elim moⱡpa kᵾn, mel mbᵾ pora, elim ndi rᵾp etᵾm. Wote, Got nga mbi ou ei, paka rundmin mint mba! Ei kupa.

Copyright information for `MED