1 Corinthians 10

Re Ngae Korin Sane Ngeke Lolakurumea Israelme Sisiukerea Memena Baingarea Reke Sosoali

Iau ka role minmina paka miau ra kolingau memena ngallo nge Karais ta rolengpagange lomiaume ka oru e lele pala nge sisiukamangng memena ka ineke ka'e Isip. Ri kinung keke momo ngape nga mukmukua laeala a Nutu tunge. Ba ri kinung keke taopale pelau. Ba bole, ri kinung keke rave pangamagoe ngallo nga mukmukua ba nga pelau kurumea pagiungareangana kala nge Moses. Ba ri kinung keke kaninnia kaning kena, orama Nutu tunge. Ba ri kinung keke innue me kena, amae Nutu bai kia ta lelengmalaga nga lollo e lolakurume rea. Ba lollo laeala ka i ae Karais. Ri kinung keke kele kumangng nginngina reke bollalau, avae Nutu ka iukia ka papatu nge ri. Ba ke osea lavusakereame kalaoveka nga inaeala a sana ragau ngia.

Na oru nginngina reke lele nge ri ka ri ra pangalomatana te ita re sonrau, ta baina ita nga marerasa matengraumanange oru reke sosoali base ina ri ke materaumana rea. Ba sana ngaka kavkave nutu ra goanga base palu nge ri ineke umma minmina. Ollaeala ke loakurumea pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma,

“Ragau keke tara ta kaning ba inung, ba keke sigipaga ta ri lising ka lising ra mukurea.”
Ba bole ita sana ngaka bavaia bainga ra mukurea kala nga ravale base palu nge ri ineke umma minmina. Na palu nge ri ka ri 23,000 keke mate ka kae kena mana. Ba ita sana ngaka ave Avolau base palu nge ri ineke umma minmina. Na mueme keke bali rea na keke mate. 10 Ba sana ngaka role base palu nge ri ineke role roma, “Nutu ke sana kumkuma masi kita.” Na anggelo e nga kauunga ke kauu rea, na keke mate.

11 Na oru nginngina keke lele nge ri, ba ragau keke pa rea nga Lau Ae Nutu Kanna ta pangalomatana ita raka momo nga momong gunguna. 12 Minmina na agau e nge miau ore roma, i e meisinsi gingging nge ella masi te i, ta baina i sane nge pupu. 13 Avanga ra miau ka kanimaimai rea keke umma ta leleng nga ragau kinung bole, avae Nutu sane la kanga miau. Ba i sane nge patolo miau ka avanga ora sana kamiau ka gingginga ta tolonge. Ava nga ina avang nge lele nge miau, nae Nutu nge kuma ka pamau ta miau kangapatali nga avanga laeala bole, ta baina nga kamiau gingginga ta tolonge.

Kaning Re Bollau Re Nga Nutu Ra Goanga Bae Iesus Avolau Kaningngana A Ronga

14 Minmina na miau ra iau materaumana miau, ngaka ka'e bainga e nga kalangapagange nutu ra goanga. 15 Iau ka rorole kamiau ra lomiaumatana ka bainga ra Nutu mate rea tapu. Minmina na nga lomiaukanane pangamologa a kanau. 16 Ka ina ita ka innue uain nga gato e nga kalangapaga a ita kalapage Nutu kia nga Iesus Avolau kaningngana a ronga, na nga gato laeala ita kaka umma ta kalangapage Nutu kurumea tungngana ka Karais totona ta kalaunga ita, o ke sa? Ba nga beret laeala a ita ka regregia, ita kaka umma ta kalangapage Nutu kurumea tungngana ka Karais mirana ta kalaunga ita, o ke sa? 17 Beret laeala a ita kaninnia nga Iesus Avolau kaningngana a ronga ka i a beret kena mana. Minmina na ita ra ragau papatu ka mirara kena mana kurumea, ita kinung kaka kaninnia beret kena mana.

18 Iau nga toe ka ragau re ngae Israel. Ragau rae ri reke kaninnia posi ra ragau ke bali rea ba ke tungu rea ma tungame te Nutu keke umma ta kalangapage Nutu a i kena mana nga malle ore nga raungapitange posime. 19 Ava pangamologa laeala ae iau ka sana mirana roma, posi ora agau balia be tunge ma tunga ta nutu ra goanga ke kuma ka otte. Ba bole, iau ka sana rorole roma, nutu a goanga ka kaomanna kia. 20 Ke sa. Ava oru ra ra osugunakana ke bali rea ba ke tungu rea ma tungame ta nutu nga ri, keke tungu rea ta kannu reke sosoali. Ke sane ke tungu rea te Nutu. Ba iau ka sana matea ta nga miau ra ragau reke umma ta kalangapage kannu reke sosoali. 21 Ita nga marerasa inunge uain e nga Iesus Avolau kaningngana a ronga ba uain a ri ke kalapage nutu ra goanga kia kinung. Ke sa. Ngaka innu nga gato ae Avolau, ava sana ngaka innu nga gato ae kannu reke sosoali. Ba ngaka kaninni nga pala ae Avolau, ava sana ngaka kaninni nga pala ae kannu reke sosoali. 22 Ita sana ngaka bavaia bainga reke bai kae Nutu ta i busing. Ba ita sana ngaka goga ita muni roma, ita ka kara ka gingginga ta sanangkalange Nutu.

23 Na ragau palu keke patpatoe pangamologa laeala ore role roma, “Baingame kinung keke pepe mana ta ragau kumangng ki”. Avae iau ae Pol nga ale pangamologa laeala roma, ava bainga nginngina palu ke sane ke kalaulaue ragau. Ka kaomanna, baingame kinung rae Nutu sane parototokala iau ta kumangng ki keke pepe, ava bainga nginngina palu ke sane ke pagingginge ragau. 24 Ita sana ngaka sissili ta oru re nga kalaunga ita muni mana, ava oru reke la kalaunge ragau pattoto.

25 Ngaroma miau ngaka bai ta kaninge posi marakanna onra ragau ke bava ki nga malle nga koling kaning, ba ngaroma sana nga omomiau ta balinglage ragau roma, “Kaka rave posi laekia marakanna ngae tai?” na ke pe mana. 26 Iau ka role minmina kurumea, pangamologa reke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ke role roma,

“Mogalo laekia e ngape kala nga kana orume kinung ka onrae Nutu a i ae Avolau.”
27 Ba muni, ngaroma alokalasakana te nge ba te miau ta kaning kala nge i, ba ngaroma miau ngaka bai ta loanga, na ngaka kania kaning a ri ke pulia ngamuga nga ragumiaume. Ba ngaroma sana nga omomiau ta balinglaga rea roma, “Kaka rave posi laekia marakanna ngae tai?” na ke pe mana. 28 Ava ngaroma agau te nge role kamiau roma, “Posi laekia marakanna ka ora ragau ke tunge ma tunga ta nutu ra goanga”. Na sana ngaka kania, ta baina sana ngaka papue agau laeala e turu paka miau. Ba bole sana ngaka kania, ta baina sana ngaka baisoalia agau lonamatanangana. 29 Ava iau ka sana rorole ta lomiaumatanangana. Ke sa. Ka rorole ta agau tetoto lonamatanangana kurumea, agau tetoto lonamatanangana ore sane gingging sane nge kalinana iau a agau ora laumatanangana ke ngatakala iau ta kaninge kaning matantana. 30 Ka sana agau te nge pato iau ka agau a baingana soali ngaroma iau nga kania kaning ora iau kalapage Nutu kia kurumea tungngana ka kaning laeala te iau.

31 Minmina na ka ina miau ka kaninni, o ka ina miau ka innu, o ka ina miau ka kumkuma ka tarume, na ngaka kuma ka oru nginngina kinung ta baina miau ngaka kalapage Nutu ki. 32 Sana ngaka baia bainga te ore la bainga ka Iurame, o ra sana ri ra Iura, o ra lopatokonakana te Nutu ta ri pupunga. 33 Ngaka kuma base iau ina iau amva ta pangaserenge ragau ka baingaume kinung. Ta iau ka sana sissilia oru reke la kalaunga iau, ava oru reke la kalaunge ragau papatu, nga baina Nutu nge ravulele rea.

Copyright information for `MEE