1 Corinthians 13

Ngaroma iau nga pamolloga ka kaling rae ragau o ka kaling rae anggelome ava ka sana materaumane ragau pattoto, na iau ka lele ma oru ra mairea mana, basema paro o gargara. Ba ngaroma iau nga kau ka tunga e nga tonge Nutu kaona, ba nga laumatana ka orume kinung reke ko, ba lomataname kinung. Ba ngaroma iau nga kau ka lopatokona ta bongalale kapangngme, ava ka sana materaumane ragau pattoto, na iau ka lele ma oru a sana puna. Ba ngaroma iau nga tunge oru rae iau kinung ta ra sillolo, ba nga tunge mirau ta ragau ta ri raunge nga sia, ava ka sana materaumane ragau pattoto, na kumangng nginngina ke sane ke kalau iau ta ravunge otte.

Bainga e nga matengraumanange ragau ka sana i a bainga e nga alanggaliunge bainga reke sosoali. Ke sa. Bainga e nga matengraumanange ragau ka i a bainga a lonana. Ka sana i a bainga e nga kelangalele, ba bainga e nga mulianga. Ba ka sana i a bainga e nga kiningpatae gia. Ka sana i a bainga e nga pangavalenga ba baingapaga iu. Ba ka sana i a bainga ore nga loangakurumea i muni lonanganame mana. Ba ka sana i a bainga e nga ravungpaga iu. Ke sa. Ka i a bainga e nga patangapitange ragau baingarea reke sosoali te i. Bainga e nga matengraumanange ragau ka sana i a bainga ore nga serenga ka ina ragau ke baia bainga reke sosoali. Ke sa. Ka i a bainga ore nga serenga ka ina ragau ke pamologa ka pangamologa ra kaomanna ki. Ka i a bainga ore nga tolongamane bainga reke sosoali ra ragau ke bai rea te i. Ba ka i a bainga a lopatokona e sane magogo. Ka i a bainga e momalla be ella te Nutu. Ba ka i a bainga e nga meisingginggingkale maenangme.

Bainga e nga matengraumanange ragau ka sana rongana. Ava ngaroma tunga re nga tonge Nutu kaona ngeke momo, ngarume nae Nutu ke la ronga ki. Ba ngaroma tunga re nga pangamologa ka kaling matantana ngeke momo, ngarume na ri keke la ronga. Ba ngaroma lomatana nge momo, ngarume nae Nutu ke la ronga kia. Iau ka role minmina kurumea, sonrau na ita ka loramatana ka oru palu mana. Ba sonrau na ragau rae ita reke toe Nutu kaona keke rorolea pangamologa rae Nutu kanna palu mana. 10 Ava ngarume, nga ina oru ra sana lisirea ngeke lele, nae Nutu ke la ronga ka oru ra lisirea. 11 Ka ina iau a goe tale, na iau ka pamolloga ma agau a goe. Logukanannangana ka tongana kena ma agau a goe, ba laumatanangana ka tongana kena ma goe lonamatanangana mana. Ava ka ina iau lele bollau tapu, na iau ka ka'e goeme baingareame. 12 Sonrau na ita ka sana ka kelkele orume masi. Kelangara ka orume sonrau ka tongana kena ma agau e sane kelamasia oru sinna nga kelanga.
13:12Pangamologa laekia “kelanga” ka i a pangateningkala e ta kelanga matana laeala a ragau ke kelkele kunreame ngia. Ba nga kae nginngina rae Pol, na kelanga ae ri ke sane ke pakosining ka agau raguna masi.
Ava ngarume, na ita kaka la kelangpotange orume ma ina ragau ke palikelkele ragureame. Sonrau na iau ka laumatana ka oru palu mana, ava ngarume na iau ka la laumatana masi ka orume. Ba laumatanangana laeala ngarume nga tongana kena ma inae Nutu lonamatanamasi kau sonrau.
13 Minmina na sonrau, ka oru mologi reke momogingging minakai roma: lopatokona, momongkala, ba bainga e nga matengraumanange ragau pattoto. Ava ne bollau raumana nga ri mologi kinung ka i a bainga e nga matengraumanange ragau pattoto.

Copyright information for `MEE