1 Corinthians 14

Tunga Re Nga Tonge Nutu Kaona Ba Tunga Re Nga Pangamologa Ka Kaling Matantana

Na miau ngaka tataokurumea bainga e nga matengraumanange ragau. Ba ngaka matea raumana ta miau ravunge tunga rae Nutu tungu rea. Ava tunga ora miau ngaka matea raumana ta miau ravunge ka i a tunga ore nga tonge Nutu kaona. Iau ka role minmina kurumea, agau a kana ka tunga e nga pangamologa ka kaling matantana ke sane pamolloga ta ragau. Ke sa. I ke pamollogakale Nutu kurumea, ka sana agau te longopatokone taru ra i pamolloga tao. Ava ngallo nga agau laeala kannuna i ke rorolea pangamologa re ta oru reke ko nga ragau. Ava agau a kana ka tunga e nga tonge Nutu kaona ke pamolloga ta ragau, ba pangamologangana ke paginggingia lopatokona ae ri. Ba ke kalau rea ta meising gingging ta baina ri ngeke momo masi. Agau a kana ka tunga e nga pangamologa ka kaling matantana ke umma ta pangagingginge i muni, ava agau a kana ka tunga e nga tonge Nutu kaona ke umma ta pangagingginge ra lopatokonakana te Karais reke katualla kinung. Na iau ka bai ta miau kinung ngaka pamolloga ka kaling matantana, ava ka matea raumana ta miau tonge Nutu kaona. Ngaroma agau e pamolloga ka kalingme nge kampililiue kaling nginngina ta baina ri pangagingginge ra lopatokonakana, na agau laeala kumangngana ka tongana kena ma agau e totoe Nutu kaona kumangngana. Ava nge sa, na agau e totoe Nutu kaona ke ngailu nge i.

Kolingau memena ngallo nge Karais, ngaroma iau nga atu te miau ka pangamologangau ka kaling matantana, ava ngaroma iau sana nga atu ka pangapotang te, o lomatana te, o pangamologa e toe Nutu kaona, o pangamologa a potong, na iau ka la kalaunga miau mina ngaetai? Iau nga toe ka oru ra sana maulingarea ra ragau ke bavaia baunga ki, basema isongo o balingvolo. Na ngaroma ragau ngeke bavaia oru nginngina mairea kalaoveka, na ragau nga loreamatana ka baunga taongana mina ngaetai? Ba muni, ngaroma agau nge isoe oru basema buu, ava sana maina masi, na tai ke la kalingtupu ta loanga ta baling? Ke bai minmina nge miau bole. Ragau ke la maingamia ka loreamatanangana ka taru a miau ka pamolloga te, ngaroma ri sane ngeke longopatokone pangamologa reke lele nga kaomiaume? Pangamologa ngamiaume sana nga mirarea. 10 Ka kaomanna, ka kaling matantana reke momo nga mogalo laekia e ngape, ava ri kinung ka mirarea. 11 Na ngaroma iau sana nga longopatokone taru a agau pamolloga te, na iau nga tongau kena ma agau e nga inte toto ta agau laeala. Ba i nga tongana kena ma agau e nga inte toto te iau. 12 Ba ka tongana kena nge miau bole. miau kaka matea raumana ta miau ravunge tunga rae Nutu tungu rea, minmina na ngaka matea raumana ta miau ravunge tunga reke paginggingia ra lopatokonakana reke katualla kinung.

13 Minmina na agau e pamolloga ka kaling te nge kave Nutu ta i kalaunge ta kamongpiliunge kaling laeala. 14 Iau ka role minmina kurumea, ngaroma iau nga kava ka kaling te na kannugu ke kavkava, ava ngallo nga ramau, laumatanangana ke sane kumkuma ka otte. 15 Minmina na iau ka la kumangng mina ngaetai? Iau ka la kavang ka kannugu, ba ka la kavang ka ramau bole. Iau ka la baunga ka kannugu, ba ka la baunga ka ramau bole. 16 Ava ngaroma one ngo kalapagpage Nutu ka kannung mana, na agau a sana lonamatana ke la maingamia ka rolengana kone roma, “Kalangapagangang ka kaomanna kia”? Iau ka role minmina kurumea, i ka sana lonamatana ka taru a one rorole te. 17 One ko kalapagpaga masi, ava kalangapaga laeala ae one ke sane paginggingia agau tetoto lopatokona ae i.

18 Iau ka laupe kae Nutu kurumea, pangamologangau ka kaling matmatana ka ri papatu nge miau kinung. 19 Ava ngallo nga malle nga katungkala ae ra lopatokonakana iau nga pamologa ka pangamologa issusura lima mana ra ragau loreamatana ki, ta baina ri ngeke rave potong bole. Ba pangamologangau issusura nginngina ra ragau loreamatana ki ke pe raumana nga pangamologa papatu ra iau pamologa ki ka kaling matantana ra ragau ke sane ke rave potong ki.

20 Kolingau memena, lomiaumatanangana sana nga tongana kena ma ra goeme loreamatanangana. Baingamiaume nga tongarea kena ma ra goeme ra sana loreamatana ka bainga reke sosoali, ava lomiaumatananganame nga tongarea kena ma ragau reke lele bollau tapu. 21 Pala na keke pa'e Nutu pangamologangana ngallo nga Lau Ae Kanna ore role roma:

“Iau ka la pangamologa ta ragau kokorai ka ragau reke pamolloga ka kaling ra ri sana loreamatana ki,
ba ka la pangamologa te ri ka ragau re nga ina pattoto kaoreame.
Iau ka la kumangng minmina, ava ragau kokorai ke sane ke la longa te iau.”
22 Minmina nae iau ae Pol nga role roma, tunga e nga pangamologa ka kaling matantana ka sana i a killa ta ragau ra loreapatokona te Karais tapu. Ke sa. Ka i a killa ta ra sana ra ri ra lopatokonakana. Ava tunga e nga tonge Nutu kaona ka orae ra lopatokonakana, ke sane orae ragau ra sana ri ra lopatokonakana. 23 Minmina na ngaroma miau ra lopatokonakana kinung ngaka katukala ba miau kinung ngaka pamolloga ka kaling matantana, ba ngaroma ragau ra sana loreamatana o ragau ra sana ri ra lopatokonakana ngeke lu nga katungkala laeala, na ragau nginngina keke la roleng roma, miau kaka baigaugau. 24 Ava ngaroma miau kinung ngaka umma ta tonge Nutu kaona, ba ngaroma agau a sana i a lopatokonakana o agau a sana lonamatana nge lu nga katungkala laeala ae miau, na nga ragau kinung ragureame i ke la kelangapatokone baingana reke sosoali. Ba i nge lele nga kalingnana nga ragau kinung ragureame, 25 ba oru reke ko nga lona keke la leleng nga karakarangana. Minmina na i ke la pupunga ka kalangapitangana ka raguna ta mogalo, ba ke la kiningpataenge Nutu giana ka rolengana roma, “Nutu ke mommo ngaliua nge miau ka kaomannmannangana.”

Katungkala Taongana Ore Pe

26 Minmina na kolingau memena, ita kaka la rolenge pangamologa a taru ta tungame? Ita kaka la roleng roma, nga ina miau nga katualla kinung, na kenakena e nge miau nge baue baunga, o kenakena nge tunge pangamologa e nga potong, o kenakena nge tunge pangamologa e nga pangapotang, o kenakena nge pamologa ka kaling o nge kampiliue kaling. Ava miau ngaka kuma ka oru nginngina kinung ta pangagingginge ra lopatokonakana reke katualla kinung. 27 Ngaroma agau te nge pamologa ka kaling te nga malle e nga katungkala, na ragau lua o mologi mana ngeke pamologa. Kena e nge ri nge pamologa, nge rong, na ngarume na, na lua nge pamologa. Ba agau nge momo ta kamongpiliunge kaling, ta baina ra lopatokonakana nga loreamatana ka taru a kaling laeala rorole te. 28 Ngaroma nga sana agau ta kamongpiliunge, na agau laeala e bai ta pangamologa ka kaling nge rulu nga malle e nga katungkala. Na ngallo nge i, i nge pamolloga te i muni, ba te Nutu.

29 Ba nga reke toe Nutu kaona, lua o mologi ngeke pamologa, ba reke toe Nutu kaona reke longlongo nga loreakananne reke pamolloga pangamologangareame. 30 Ba ngaroma pangamologa e nga pangapotang nge lele nga te ore tattara, na ne kapunu ore pamolloga nge rongo ka pangamologangana. 31 Iau ka role minmina kurumea, ke pe ta ragau kinung re nge miau tonge Nutu kaona. Ava kenakena nge pamologa ngarume nga kenakena, ta baina pangamologa nginngina ngeke paginggingia ragau kinung reke katualla, ba ri kinung ngeke rave potong. 32 Ragau reke toe Nutu kaona ka likirea ta kaunge tunga laeala ae ri. 33 Iau ka role minmina kurumea, Nutu ka sana i ae Nutu ore bavaia lopalillingana. Ke sa. Ka i ae Nutu ore bavaia momongpengana.

Ba ngaka lolakurumea bainga laeala a ragau rae Nutu reke tupu re nga ginungame kinung ke bavaia ore role roma,
34 ravale ngeke rulu nga malle re nga katungkala. Iau ka role minmina kurumea, ke parototokala ta ri pangamologa, ava ngeke ulopisigia ri muni kurumea pangamologa ora Bangapagame ke rolea. 35 Ngaroma ri ngeke bai ta loreamatana ka otte, na ngeke ballage nareatale memena muni nga bale ngae ri. Ta ke sane pe ta avale pangamologa nga malle nga katungkala.

36 Na iau ka bai ta balinglaga miau re ngae Korin roma, kaka roma pangamologa ae Nutu kanna ke lele kapunu nge miau ae? O kaka roma, pangamologa ae Nutu kanna ke loa te miau kasikemiau ae? 37 Ngaroma agau nga lonangana roma, a i a agau e toe Nutu kaona o agau a kana ka tunga rae Nutu tungu rea, na i nge kelapatokona roma, pangamologa a iau papa'e te miau ka i a bangapaga orae Avolau kanna. 38 Ava ngaroma i sana nga omona ta kelangpatokone ollaeala, na ka sana i a agau a Nutu kelapatokone.

39 Minmina na kolingau memena, miau ngaka materaumane tunga e nga tonge Nutu kaona, ba sana ngaka parototokale ragau ta ri pangamologa ka kaling matantana. 40 Ava ngaka bavaia orume kinung kurumea bainga reke kalaue ragau, ba bainga reke bai ka katungkala ta i taongamasi.

Copyright information for `MEE