1 Corinthians 15

Karais Sigingpagangana Nga Mateng

Kolingau memena ngallo nge Karais, sonrau na iau ka bai ta rolengpage lomiau ta pangamologa e pe e te Karais a iau pulimalage te miau. Ka i a pangamologa e pe ora miau ka rave, ba ka i a pangamologa ora miau ka maispai gingging ngia. Ba ka i a pangamologa ae Nutu ravulele miau kia. Ava Nutu ravunglelengana kamiau ke loakurumea kamongpita ngamiaungana ka pangamologa laekia a iau pulimalage te miau. Ava nge sa, na lopatokona ae miau ke sane kuma ka otte.

Iau ka role minmina kurumea, iau ka kalavase lomatana e bollau raumana te miau a iau rave minakai roma: Karais ke mate ta bainae Nutu nge osurure baingara reke sosoali kurumea pangamologa ra ragau ke pa rea pala nga Lau Ae Nutu Kanna. Ba keke talue, ava ka kae a mologi, nae Nutu ke pasigipage nga mateng kurumea pangamologa ra ragau ke pa rea pala nga Lau Ae Nutu Kanna. Ngarume na i ke lele nge Pita, ba ngarume muni na i ke lele nga Pana Tangulelu Ba Lua. Na ngarume na i ke lele nga ra lopatokonakana ka ri 500 ba papatu muni, ba ri karolu keke kele kinung. Ba papatu nge ri keke momomauli sonrau tale, ava palu keke mate tapu. Na ngarume na i ke lele nge Iems, ba ngarume muni na ke lele nga aposelme kinung. Ba ngarume bavakena, na i ke lele nge iau ae Pol bole. Ke lele nge iau ma iau a goe a naname toapisigia pala nga kae e nga toangapisigi.

Iau ka role minmina kurumea, iau ka sina raumana nga kolingau memena ra ri ra aposel. Ba ka sana iau a agau e pe ta ragau patongo iau ka aposel te ta iau ka pamiralalia ra lopatokonakana te Nutu. 10 Ava ka iau a aposel kurumea Nutu tungngana mana ka lopengana ae i te iau. Ba tungngana mana ka lopengana laeala ae i te iau ke sane besakala. Ke sa. Iau ka kuma raumana nga kolingau memename kinung ra ri ra aposel. Ava ka sana iau a umma, ava lopengana ae Nutu a i tungumane te iau ke umma kala nge iau. 11 Minmina na ngaroma iau nga pulimalage pangamologa o ri ngeke pulimalage, ka i a pangamologa kena mana a mangng ka pulimalage. Ba ka i a pangamologa laeala a miau ka lomiaupatokona te.

Ragau Sigingpaga Ngareangana Nga Mateng

12 Ava ngaroma mangng nga pulimalaglage pangamologa e ta Nutu pangasigingpagangana kae Karais nga mateng ka kaomanna, na ke meimia na palu nge miau keke rorole roma, ka sana sigingpaga nga mateng. 13 Taroma sana ta sigingpaga nga mateng, nae Nutu sane te pasigipage Karais nga mateng bole. 14 Ba taroma Nutu sane te pasigipage Karais nga mateng, na pulingmalaga ngamangng ka pangamologa sane te kuma ka otte. Ba lopatokona ae miau sane te kuma ka otte bole. 15 Ba ka sana oru nginngina mana. Ke sa. Iau ka role minmina kurumea, taroma Nutu sane te pasigipage Karais nga mateng, na teke pato mangng ka reke goga ka oru rae Nutu kuma ki ta mangng ka tuture Nutu kumangngana ine pasigipage Karais nga mateng. Ava taroma sana ta sigingpaga nga mateng ka kaomanna, nae Nutu sane te pasigipage Karais nga mateng. 16 Iau ka role minmina kurumea, taroma reke mate sane teke sigipaga nga mateng, nae Nutu sane te pasigipage Karais bole. 17 Ba taroma Nutu sane te pasigipage Karais, na lopatokona ae miau sana ta puna, bae Nutu sane te osurure baingamiau reke sosoali nga raguna tale. 18 Minmina na reke mate ra loreapatokona te Karais teke sanrea. 19 Taroma lopatokona ae ita te Karais te kalaulau ita nga momongara nga mogalo laekia e ngape mana, na ragau teke kela ita ma ra kononi raumana nga ragau karolu.

20 Avae Nutu ke pasigipage Karais ka kaomannmannangana. I ka i a agau e kapunu nga reke mate ta sigingpaga nga mateng. 21 Iau ka role minmina kurumea, pala na mateng ke atu nga agau te, ba sonrau na sigingpaga nga mateng ke atu nga agau te bole. 22 Iau ka role minmina kurumea, ragau kinung ravungngarea ka mateng nge Aram pala ka tongana kena ma ina ragau kinung ke rave mauling nge Karais sonrau. 23 Ava ragau sigingpaga ngareangana nga mateng ke la loanga kurumea Nutu pallangana kerea minakai roma: Karais ka i e kapunu, ba ngarume ka inae Karais nge atu tapu, na ragau rae i keke la sigingpaga nga mateng bole. 24 Na orume kinung rongareangana nge lele ka kae laeala inae Karais la ronga ka kelangpatalime, ba gia bolinglaunganame, ba ginggingame kinung. Na i ke la ulonge kelangapatalingana nge Nutu a i ae tamana kamana. 25 Iau ka role minmina kurumea, Nutu ka lonangana ta Karais nge kelapatali ta nge lele nga kae laeala inae Nutu la pulinge reke bavai iu kae Karais kinung ngape nga Karais kaena sianame. 26 Ba oru e bavai iu kita a ronga ta Karais ronga kia ka i a mateng. 27 Ollaeala ke loakurumea pangamologa a ri ke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna e role roma:

“I ke ulopisigia orume kinung ngape nga kaena sianame.”
Ava ka ine role roma, “orume kinung” keke momo ngape nge Karais, na pangamologa laeala ka sana mirana roma, Nutu ke momo ngape nge Karais. Ke sa. Ka i ae Nutu ore ulopisigia orume kinung ngape nge Karais.
28 Ba ka inae Nutu nge ulopisigia orume kinung ngape nge Karais tapu, nae Karais a i ae Nutu Tuna ke la ulongpisigia i muni ngape nge Nutu a i e ulopisigia orume kinung ngape nge Karais. Minmina nae Nutu ka la i a kelangpatali ore momo ngailu nga orume kinung.

29 Na taroma sana ta sigingpaga nga mateng, na ragau reke rarave pangamagoe ta kalaunge reke mate keke la maingamia? Taroma Nutu sane te pasigipage reke mate ka kaomanna, na ke meimia na ragau palu keke rarave pangamagoe ta kalaunge reke mate? 30 Ba nge mangng bole, ke meimia na mangng ka umma ta ulongo mangng ta reke bai ta baingasoali mangng kamareame ka kaeme kinung? 31 Iau ka matmate ka kaeme kinung. Kolingau memena, pangamologa laeala ka kaomanna. Ba iau ka kinpataetaea Nutu giana ka kaeme kinung kurumea momongamiaungana ngallo nge Karais Iesus A Avolaukita bole. 32 Pala ka inae iau momo ngae Epesus, na iau ka balvali kala nga oru ra tongarea kena ma gie ra pinolo. Na taroma iau ta bali minmina ta ravunge oru e nga kalaunga iau nga momongau nga mogalo laekia e ngape mana, na iau sana ta rave otte. Taroma Nutu sane te pasigipage reke mate nga mateng, na ita ngaka kuma kurumea ragau palu pangamologangarea a ri ke pa'e nga Lau Ae Nutu Kanna pala roma:

“Ita ngaka kani ba ngaka inu, ta ngangaila, na ita kaka la mateng.”
33 Sana ngaka longo ta reke goga miau. Ba sana nga lomiaupoge pangamologa laeala e role roma, “Agau a baingana soali nge pavase bainganame ta agau a baingana tupu e ollekurumea.” 34 Ngaka kagaliu ta lomatana ore pe. Ba ngaka ulovalakale baingamiau reke sosoali. Iau ka role minmina kurumea, palu nge miau ka sana loreamatana kae Nutu. Iau ka role minmina ta pangavalenga miau.

Mira Sigingpagangana Nga Mateng

35 Ava agau te ke la balinglaga roma, “Reke mate keke la sigingpaga nga mateng mina ngaetai? Ba mirareame nga sinrea ma taru?” 36 Na iau ae Pol nga ale agau laeala roma, ka one a alomatanasakana. One ka sana longmatana roma, taroma oru a one toa'e sane te mate, na sana ta maulingngana ngarume. 37 Ka ino toa'e otte, na ollaeala a one toa'e mirana ka sana tongana kena ma oru e lele mirana. Ke sa. Ko toa'e oru kanna mana, oru reke basema uit kanname o oru pattoto kanreame. 38 Avae Nutu ke tungtunge oru kanna laeala mirana kurumea i muni lonangana. Ba oru kanna matantana ka karea ka ri muni mirarea onra Nutu tungu rea te ri. 39 Orume kinung ra karea ka mira ka sana karea ka mira matana kena mana. Ke sa. Ragau ka karea ka mira matana te, ba posime ka karea ka mira matana tetoto, ba manume ka karea ka mira matana tetoto, ba leame ka karea ka mira tetoto. 40 Ka mira matantana reke momo nga tava, ba ka mira matantana reke momo nga mogalo laekia e ngape. Ava mira reke momo nga tava lamarea ka sana tongana kena ma mira reke momo nga mogalo laekia e ngape lamarea. Ke sa. 41 Kae ka lamana toto, ba inna ka lamana toto, ba matame ka lamarea toto. Ba mata kenakena ka lamana toto nga mata pattoto.

42 Ka tongana kena mana ma ina reke mate ke sigipaga nga mateng. Mira a ri ke toa'e ke lavusvusa, ava mira ae Nutu pasigipage ke sane la lavusangng. 43 Mira a ri ke toa'e ka sana kana alangpaga, ava mira ae Nutu pasigipage ka kana ka olamana e toakala. Mira a ri ke toa'e ka kana ka likisangana, ava mira ae Nutu pasigipage ka kana ka gingginga raumana. 44 Mira a ri ke toa'e ka i a mira a mogalo, ava mira a Nutu pasigipage ka i a mira a kannu.

Ngaroma nga mira a mogalo, na ka mira a kannu bole.
45 Ba pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna a ri ke pa'e pala ke role minmina bole roma:

“Agau e kapunu a giana nge Aram ke lele i a agau ora kana ka mauling.”
Ba iau ae Pol nga ture agau e ngarume a i a Aram a ronga ore lele i a kannu e tungtunge mauling.
46 Ava mira a kannu ke sane atu kapunu. Ke sa. Mira a mogalo ke atu kapunu, na ngarume, na ka mira a kannu. 47 Agau e kapunu ka ore nga mogalo, ba ka i a magavusa. Ava agau a lua ka ore nga Nutu mallena nga tava. 48 Ragau re nga mogalo ka tongarea kena ma agau laeala e nga mogalo. Ba ragau re nga Nutu mallena nga tava ka tongarea kena ma agau laeala e nga Nutu mallena nga tava. 49 Sonrau na ita ka sinra ma agau laeala e nga mogalo, ava ngarume na ita nga sinra ma agau laeala e nga Nutu mallena nga tava.

50 Kolingau memena, iau nga role kamiau roma, agau a mirana ba totona nga manenasa lunga nga Nutu kelangapatalingana. Ba oru reke lavusvusa nga manereasa lunga nga oru re sane ke lavusvusa mallerea. 51 Ngaka longomasi, ta iau ka la roleng kamiau ta oru e ko nga ragau minakai roma: Ita kinung ra lorapatokona te Karais ka sana ka la mateng, palu mana ngeke mate. Avae Nutu ke la kamongpiliunge ita kinung mirara ta ri nga sinrea toto. 52 Kamongpiliu laeala ke la leleng bolvole ma agau matana kanna laupunungana. Ba ke la leleng ka ina tarampet a ronga nga maina kurumea, ka ina tarampet laeala nga maina, nae Nutu ke la pangasigingpage reke mate nga mateng ta ri nga manereasa lavusangng muni. Ba i ke la kamongpiliunge mirara ta ri nga sinrea toto. 53 Iau ka role minmina kurumea, ka i a Nutu lonangana ta mira laekia e lavusvusa ta i kamongpiliu ba leleng i a mira e sane la lavusangng, ba ta mira laekia e matmate ta i kamongpiliu ba leleng i a mira e sane la mateng. 54 Ka ina mira laekia e lavusvusa nge kampiliu ba nge leletapu i a mira e sane la lavusangng, ba ka ina mira laekia e matmate nge kampiliu ba nge leletapu i a mira e sane la mateng, na pangamologa a ri ke pa'e pala nga Lau Ae Nutu Kanna ke la leleng mannangana ine role roma:

“Mateng ke rongotapu ba ke sanrea ma oru a agau sonia.”
55 “One a mateng, ginggingngang ta ulongpisigi ba balinge ragau ka i aetai?
One a mateng, ginggingngang ta tonge ragau ma ore unu ka i aetai?”
56 Bae iau ae Pol ala nga panane pangamologa nginngina roma, mateng kana tonga ka i a bainga e nga bainge bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Ba bainga e nga bainge bainga reke sosoali ginggingngana ka puna nga bangapagame. 57 Ava ita ngaka kalapage Nutu kurumea, ngallo nge Iesus Karais A Avolaukita i ke bai kita ta kangapatali nga mateng ginggingngana.

58 Minmina na kolingau memena, ngaka maisgingging. Sana ngaka ngatakale otte ta i bongatalala miau. Ba ngaka kumkuma raumana ka kumangng ae Avolau kanna ka kaeme kinung kurumea, miau ka lomiaumatana tapu roma, kumangng ngamiaume te Avolau ke sane ke la saningrea.

Copyright information for `MEE