1 Corinthians 5

Bainga A Mukuna Raumana Ke Momo Ngaliua Nga Ra Lopatokonakana Re Ngae Korin

Iau ka longe pangamologa ora kaomannmannangana kia ore rorole ta agau te ngaliua nge miau e bavaia bainga e soali raumana. Ba bainga laeala ke soali raumana nga bainga matantana reke soali ra ra osugunakana ke bavai rea. Ka longe pangamologa roma, agau te ngaliua nge miau ke kenkeno kala nge tamana napengana. Ava miau ka sana lomiautania bainga laeala ta baina miau ulongmalagange agau e baia bainga laeala lagapotu nge miau. Ke sa. Kaka kalapagpaga miau muni mana. Na nga kelangaungana ka miau, iau ka sana kalapagpaga miau. Ba ngallo nge iau, iau ka kalinanatape agau e baia bainga laeala. Ka laumatana roma, mirau ke sane momo nangina kala nge miau, ava ke basema kannugu momo kala nge miau. Minmina na nga kannugu, iau ka kuma ka kalingnana laeala base iau a momo kala nge miau mannangana. Na ka ina miau ka katukala ngae Iesus A Avolaukita giana, ba iau ka momo kala nge miau nga kannugu, bae Iesus A Avolaukita ginggingngana ke momo, na ngaka ule agau laeala ta Satan kamana ta baingasoalinge mirana, ta baina kannuna nge momomauli nga kae a Avolau la kalingnanange ragau ngarume.

Kumangng ngamiaungana e nga kalangpaga miau muni ke sane pe. Ke meimia, miau ka sana lomiaumatana roma isi isunte mana nge sase beret, na nge paluvapa'e beret karolu ae? Miau ka tongamiau kena ma berete ora sana kana isi tapu, minmina na ngaka saupatali ka isi a kasana ore soali, ta baina miau ngaka lele ma beret a pau a sana kana isi. Iau ka pato miau ka beret a pau a sana kana isi kurumea, Karais a i a sipsip goekia ore nga balinge ka Paska ke mate tapu ta i pangalellepa ita. Minmina na ita ngaka serengkale kaning laeala e bollau, ava ita sana ngaka kuma kia ka oru ra tongarea kena ma isi a kasana. Ba ita sana ngaka kuma kia ka isi e nga bainga reke sosoali ba lovainga re nga baingasoalinge ragau pattoto. Ke sa. Ita ngaka kuma ka kaning laeala e bollau ka bainga ra tongarea kena ma berete a sana kana isi. Ita ngaka kuma kia ka bainga re nga matengraumanange ragau pattoto, ba bainga ra kaomannmannangana ki.

Na ngallo nga lau ama iau pa'e pala te miau, iau ka role ta miau sana ngaka pagiu kala nga ragau reke kumkuma ka bainga ra mukurea kala nga ravale o rapanung. 10 Ava pangamologangau laeala ka sana mirana roma, nga manemiausa tarang ba pangamologa kala nga ra osugunakana reke bavaia bainga ra mukurea kala nga ravale o rapanung, o reke bavaia bainga nga bolong, o reke golgole oru nga ragau pattoto kanrea ka kaoreaginangana, o reke kavkave nutu ra goanga. Ke sa. Ta taroma miau sana taka tara ba ka pamologa kala nga ragau matana nginngina, na miau taka momo balakala nga ragau re nga mogalo laekia e ngape bavakena. 11 Oru a iau rorole te mannangana roma, miau sana ngaka pagiu kala nga agau a i muni e roma i a alopatokonakana te Karais, ava ke umma ta kumangng ka bainga a mukuna kala nga avale o apanung, o i ke kavkave nutu ra goanga, o ka i a arolengvaingakana, o akelangalelekana, o inungkana, o ka i a agau e golgole oru nga ragau pattoto kanrea ka kaonaginangana. Sana ngaka ngatakale agau matana laeala ta i momong kala nge miau, ba ta i tarang ta kaning kala nge miau.

12 Ka sana kumangng a kanegu ta kalingnanange ragau ra sana ri ra lopatokonakana. Ava ka i kumangng a kanmiau ta kalingnanange ra lopatokonakana te Karais reke katualla kinung kala nge miau. 13 Ka i a kumangng a Nutu kanna ta kalingnanange ragau ra sana ri ra lopatokonakana te Karais. Ba Lau Ae Nutu Kanna ke pamologa ta kumangng a kanmiau ine role roma,

“Miau ngaka ulovalakale a baingana soali lagapotu nge miau.”
Copyright information for `MEE