1 Corinthians 6

Alopatokonakana Ke Sane Nge Loa Ka Alopatokonakana Tetoto Ta Kalingnana

Na ka ina palinglaume ke lelle ngaliua nge miau, ke meimia na miau ka sana ka lola ka palinglau nginngina ta ragau rae Nutu reke tupu ta ri pangatupu rea? Ke meimia na kaka lola ka ragau rae Nutu reke tupu ta ra osugunakana ta ri kalingnana rea? Baingamiau laeala ke sane pe. Ka sana lomiaumatana roma, ngarume na ragau rae Nutu reke tupu keke la kalingnanange ragau re nga mogalo laekia e ngape ae? Na ngaroma miau kaka la kalingnanange ragau re nga mogalo laekia e ngape ngarume, ke meimia na miau ka sana ka gingginga ta pangatupunge palinglau reke sisina reke lelle sonrau? Ka sana lomiaumatana roma, ngarume na ita kaka la kalingnanange anggelome ae? Na ngaroma ita nga kara ka gingginga ta kalingnanange oru nge ngarume, na ita ka kara ka gingginga mannangana ta kalingnanange oru nge nga momongara laekia nga mogalo sonrau. Ka ina palinglaume ke lelle nga momongara laekia e sonrau, ke meimia na miau kaka umma ta pulinge ragau re ngapotu ra sana giarea ngaliua nga ra lopatokonakana ta ri kalingnanange palinglau nginngina? Baingamiau laeala ke sane pe. Iau ka role minmina ta pangavalenga miau. Ke meimia, ka sana agau te e nge miau ora likina ba ka kana ka lomatana ta pangatupunge palinglau e lele nga pana lua nge miau ae? Ava miau kaka palilola ka miau muni ta ra sana loreapatokona ta ri kalingnana miau. Baingamiau laeala ke sane pe.

Kumangng laeala ae miau ina miau ka lola ka ragau pattoto re nge miau ta kalingnana ke pakosining roma, miau kaka pu tapu. Ngaroma miau ngaka ngatakale agau ta i baingasoali miau o ta ravungpatali ka oru nga kanmiau, ollaeala ke pe nga bainga e nga loanga ka alopatokonakana tetoto ta kalingnanange nga ra sana loreapatokona ragureame. Ava miau muni kaka palibaisolali miau ra lopatokonakana inaka paliravupatantali ka oru ra kanmiau muni.

Ka sana lomiaumatana roma, Nutu sane la lonangatangngkale ra baingareame ke soali ta ri momong nga kelangpatalingana ngarume ae? Sana ngaka goga miau muni. Ragau reke bavaia bainga ra mukurea kala nga ravale o rapanung, ba reke kavkave nutu ra goanga, ba rapanung reke enno kala nga ravale ra sana ri ra nareapengana memena o ravale reke enno kala nga rapanung ra sana ri ra nareatale memena, ba apanung e bavaia bainga ra balenga kala nga apanung tetoto, ba rapanung reke enno kala nga rapanung o ravale reke enno kala nga ravale, 10 ba ra golongkana, ba ra kelangalelekana, ba ra inungkana, ba ra rolengbaingakana, ba ragau reke golgole oru nga ragau pattoto kanrea ka kaoreaginangana. Nutu sane la ngatangngkale ragau matantana nginngina kinung ta ri momong nga kelangpatalingana ngarume. 11 Ba palu nge miau ka ri ra ragau matana nginngina pala, avae Nutu ke palellepa miau, ba ke toro miau. Ba ke pato miau ka ra baingareame ke tupu ine pagiu miau kala nge Iesus Karais Avolau kae Nutu ae ita Kannuna ginggingngana.

Mirarame Ka Ri Ra Bale Ae Kannu E Tupu

12 Na ragau palu keke patpatoe pangamologa laeala ore role roma, “Baingame kinung keke pepe mana ta ragau kumangng ki”. Avae iau ae Pol nga ale pangamologa laeala roma, ava bainga nginngina palu ke sane ke kalaulaue ragau. Ka kaomanna, baingame kinung rae Nutu sane parototokala iau ta kumangng ki keke pepe, ava nge iau muni, iau sana nga ngatakale bainga te mana ta i kaunge mirau. 13 Ba palu keke patpatoe pangamologa laeala ore role roma, “Kaning ka ore nga agau siana ba agau siana ka ore nga kaning, avae Nutu ke la ronga ka ri lua kinung”. Avae iau ae Pol nga ale pangamologa laeala roma, ava agau mirana ka sana ore nga momong sonrau mana. Ba ka sana ore nga bainge bainga ra mukurea kala nga ravale o rapanung kia. Ke sa. Agau mirana ka ore nga kalangapagange Avolau kia, ba ka orae Avolau kanna ta i pangasigingpagange ngarume. 14 Bae Nutu ke pasigipage Avolau nga mateng, minmina na i ke la pangasigingpaga ita ka ginggingngana bole. 15 Ka sana lomiaumatana roma, miramiaume ka ri ra Karais mirana iname ae? Na iau ka sana omogu ta ravungpatali ka Karais mirana iname ba pagiunga rea kala nga avale a pamau luana mirana. Ke sa na ke sa mannangana! 16 Iau ala nga turulomatana paka miau roma, ka ina apanung pagiue i muni kala nga avale a pamau luana, na i ka mirana kena kala nga avale laeala. Iau ka role minmina ta keke pa'e pangamologa nga Lau Ae Nutu Kanna pala e role roma,

“Pana lua keke la leleng ma mira kena mana.”
17 Ava agau e pagiue i muni kala nge Avolau ka kannuna kena kala nge i.

18 Minmina na ngaka kapatali nga bainga ra mukurea ra ragau ke umma ki kala nga ravale o rapanung. Bainga pattoto reke sosoali ra ragau ke bavai rea keke momo ngapotu nga mirareame, ava agau e baia bainga a mukuna kala nga avale o apanung ke baia bainga e soali ore baisoalia i muni mirana. 19 Iau ala nga turulomatana paka miau roma, miramiaume ka ri ra bale ae Kannu E Tupu ae Nutu tunge. Bae Kannu E Tupu ae Nutu ke momo ngallo nge miau. Miramiaume ka sana onrae miau muni. Ke sa. 20 Ka onrae Nutu kurumea, i ke tunge kuru ta koling miau tapu. Minmina na ngaka kalapage Nutu ka miramiaume.

Copyright information for `MEE