1 Corinthians 7

Pol Ke Pamologa Ta Bainga E Nga Palingravung Rea

Na nga balinglaga nginngina amaka ballaga tao nga lau pala, iau nga role roma, nga kelangaungana agau nge kuma masi ngaroma i sane nge keno kala nga avale te. Ava bainga ra mukurea kala nga ravale keke umma ta leleng raumana sonrau, minmina na iau nga role roma, apanung kenakena nga napengana ba avale kenakena nga natale. Apanung nge alakalkale kumangng a kanna ka mirana te napengana, ba bole avale nge alakalkale kumangng a kanna ka mirana te natale. Apanung napengana mirana ka sana orae i muni mana, ava ka orae natale. Ba bole, avale natale mirana ka sana orae i muni mana, ava ka orae napengana. Miau ra kamangpitakama ngaka rongo ka bainga nga palingbolong ka miramiaume. Na ngaroma miau ngaka palipulikinung miau muni ta kuringa nga mira ka panna te, ta baina miau kumangng ka kavang, ke pe mana. Ava nga ina kuringa laeala nge rongo tapu na ngaka pagiue onemea, ta baina te e nge miau sane nge pupu nga Satan avangana kia. Ava pangamologa laekia ka sana i a bangapaga te a iau rolea ta miau loanga kurumea. Ke sa. Iau ka role minmina kurumea, iau ka laumatana ka agau mirana likinasangana. Nge iau, iau ka roma ke pe ngaroma ragau kinung ngeke momo base me iau mana. Ava ka laumatana roma, Nutu ke tunge agau kenakena tunga a kanna. Ragau palu keke rave tunga laekia a Nutu tunge te iau, ba pattoto keke rave tunga pattoto.

Na ta ragau re sane ke kamapitakama ba ragau ra nareatale o nareapengana memena ke matepatali rea iau nga role kerea roma, ke pe ngaroma ri sane ngeke kamapitakama, ava ngeke momo base me iau mana. Ava ngaroma ngeke baililli raumana ta ri kaunge mirarea loreamatenganame, na ke pe ta ri kamangpitakama. Ngaroma agau mirana lonamatengana nge baia sia raumana ngallo nge i, na ke pe ngaroma i nge kamapitakama.

10 Ava ta ragau reke kamapitakama tapu iau ka tunge potong laekia te ri, ava iau ka sana tunge, Iesus A Avolau ke tunge ka rolengana roma, avale sane nge ka'e natale. 11 Ava ngaroma avale nge ka'e natale, na avale laeala nge momo minmina mana. Nge sa, na i nge galiu ba nge patupe maenang kala nge natale. Ba bole apanung sane nge pelea napengana.

12 Ba ta ragau pattoto reke kamapitakama iau ka bai ta roleng ta otte. Pangamologa laekia ka sana orae Iesus Avolau, ke sa, iau muni ka rolea. Ka bai ta roleng roma, ngaroma apanung te a alopatokonakana nga napengana a sana i a alopatokonakana, ba ngaroma avale laeala nge ngata ta i momong kala nge i, na apanung laeala sane nge pelea. 13 Ba bole, ngaroma avale te a alopatokonakana nga natale a sana i a alopatokonakana, ba ngaroma apanung laeala nge ngata ta i momong kala nge i, na avale laeala sane nge pelea. 14 Iau ka role minmina ta Nutu ke tore avale a alopatokonakana ba natale a sana i a alopatokonakana kinung kurumea avale laeala lopatokona ae i. Ba bole Nutu ke tore apanung a alopatokonakana ba napengana a sana i a alopatokonakana kinung kurumea apanung laeala lopatokona ae i. Taroma Nutu sane te kuma minmina, na goe rae miau ta mukurea. Ava ke sa, Nutu ke toro rea bole.

15 Ava ngaroma agau a sana i a alopatokonakana nge bai ta kanga, sana ngaka bokale. Ke sana bangapaga te ore bapage alopatokonakana avale o apanung ta i momong kala nga natale o napengana a sana i a alopatokonakana ine bai ta kange. Avae Nutu ka lonangana ta ita ngaka palipatara masi ita. 16 One avale a alopatokonakana, one ka sana longmatana roma, one ko la ravunglelenge ningtale o ke sa. Ba one apanung a alopatokonakana, one ka sana longmatana roma, one ko la ravunglelenge ningpengana o ke sa.

17 Avolau ke patare agau kenakena ba kenakena ka momongana ka inae Nutu kiue te i. Minmina na agau laeala sane nge bolvole ta kange momongana laeala. Ba iau ka rorole ka ra lopatokonakana re nga magame kinung ta ri loangakurumea potongo laeala. 18 Apanung a ri ke tototaliue mirana pala ava ngarume nae Nutu ke kiue te i, sane nge ava ta osungrurunge killa laeala nga totongtaliu. Ba bole apanung e sane rave totongtaliu tale inae Nutu kiue te i, sane nge ava ta ravunge totongtaliu. 19 Ngaroma agau te nge rave totongtaliu o sane nge rave, na ollaeala ka sana otte nge Nutu raguna. Ava oru e bollau raumana minakai roma, bainga e nga loangakurumea bangapaga rae Nutu kanna. 20 Agau kenakena nge momopita nga momongana a i momo ngia inae Nutu kiue te i. 21 Ngaroma one a akumangngatulu a agau tetoto kanna tapu inae Nutu kiu one te i, na long sane nge maena. Ava ngaroma ngo kalipa ka pamau ta one ronga ka kumangng laeala, ke pe bole. 22 Iau ka role minmina kurumea, agau a i a akumangngatulu a agau tetoto kanna inae Nutu kiue ta i nga lonapatokona te Karais, agau laeala ke lele i a agau ae Avolau kanna orae Avolau ulomalage nga oru reke pulakale tapu. Ba bole, agau a sana i a akumangngatulu a agau tetoto kanna inae Nutu kiue ke lele i a akumangngatulu ae Karais kanna. 23 Nutu ke tunge tuna matengana tapu ta koling miau, minmina na sana ngaka lele ra kumangngatulu ra ragau pattoto kanrea. 24 Kolingau memena ngallo nge Karais, agau kenakena nge momopita kala nge Nutu nga momongana a i momo ngia inae Nutu kiue te i.

25 Nae Avolau ke sane rolea bangapaga te ta ra malaui re sane ke keno kala nga apanung tale ta iau tunge te miau. Ava iau ae Avolau puli iau ta taongamuga ka ragau kurumea tungngana ka lonana ae i te iau, iau ka bai ta tungnge lomatana ae iau te miau. 26 Nga kelangaungana ka oru soalingana re sonrau, iau ka roma, ke pe ngaroma agau nge momopita nga momongana e sonrau. 27 Miau ra nemiau ka ravale sana ngaka sissilia pamau ta miau kanga rea. Ba miau ra sana nemiau ravale sana ngaka sissili ta nemiau ravale. 28 Ava ngaroma miau ngaka kamapitakama, na sana i a bainga e soali. Ba ngaroma malaui e sane keno kala nga apanung tale nge kamapitakama, na i ke sane baia otte e soali. Ava ragau reke kamapitakama keke la kaningmainge maenangme nga momong laekia e sonrau, minmina na iau ka rolea lomatana laekia ae iau, ta baina ri sane ngeke kanimaia maenang nginngina.

29 Ava iau ka bai ta roleng paka miau ra kolingau memena ngallo nge Karais roma, kae reke sosoali raumana keke lele kokoro te ita. Minmina na pangaturu sonrau ba lagamuga na ragau ra nereapengana memena ngeke momo ma ragau ra sana nereapengana memena. 30 Ba ragau reke tantani ngeke momo basema ragau re sane ke tantani, ba reke serengreng ngeke momo basema ragau re sane ke serengreng, ba ragau reke kolkoli ngeke momo basema ragau ra sana kanrea oru. 31 Ba ragau reke umma ka oru re nga mogalo laekia e ngape sane ngeke pulia lorea ta oru nginngina kurumea, mogalo laekia e ngape a ita kele sonrau ke umma ta saningrea.

32 Iau ka matea ta miau sana nga lomiauvavai raumana ta momongamiaume. Apanung e sane kamapitakama ka lonavavai ta kumangng ae Avolau kanna, ba ke bai ta kumangng ka oru rae Avolau mate rea. 33 Ava apanung e kamapitakama ka lonavavai ta oru re nga mogalo laekia e ngape. I ke bai ta kumangng ka oru rae napengana mate rea, 34 ba ka lona lualua. Ba muni avale a sana natale o malaui e sane keno kala nga apanung tale ka lonavavai ta kumangng ae Avolau kanna. I ke bai ta kumangng ka kumangng ae Avolau kanna ka mirana ba ka kannuna bole. Ava avale e kamapitakama ka lonavavai ta oru re nga mogalo laekia e ngape, ba ke bai ta kumangng ka oru rae natale mate rea. 35 Iau ka sana role minmina ta parongtotokala miau ta manemiausa kamangpitakama. Ke sa. Ka role minmina ta kalaunga miau, ta baina miau ngaka tao masi, ba sana nga lomiau lualua ina miau ka lolakurumea Avolau.

36 Na ngaroma apanung te nge roma i ke sane kumamasi ine sane tunge tuna piau ta i kamangpitakama, ba ngaroma avale laeala nge bollau ba nge lele tapu nga pesingmatana ae i ta kamangpitakama, na tamana nge loakurumea lonangana mana. I sane nge baia otte e soali ngaroma i nge ngatakale tuna piau laeala ta i kamangpitakama.
7:36Kaling ae Girikme ke sane potamasi nga 7:36-38, ba ragau palu ka loreavavai roma, pangamologa kokorai ke sane ke rorolea pangamologa re ta agau kala nga tuna piau. Ke sa. Keke rorolea pangamologa re ta apanung te kala nga avale a ri ke parokale te i (ngo kele 1 Korin 7:36-38 nga Tok Pisin Buk Baibel).
37 Ava ngaroma avale laeala e sane keno kala nga apanung tale tamana nge gingging ngallo nge i, ba ngaroma otte sane nge parototokale ava nga lonangana ta tuna piau manenasa kamangpitakama, na apanung laeala ke kuma masi ka ine malai. 38 Minmina na agau e tunge tuna piau e sane keno kala nga apanung tale ta i kamangpitakama, ba agau e sane tunge tuna piau e sane keno kala nga ta apanung tale ta i kamangpitakama, ri lua kinung keke kuma masi. Ava agau e sane tunge ke kuma masi nga agau laeala e tunge.

39 Avale nga manenasa kange natale ine momo mauli tale. Ava ngaroma natale nge matepatalia, na ke sane parototokala ta i kamangpitakama muni kurumea lonangana. Ava sane nge kamapitakama ka apanung ora sana i a alopatokonakana te Avolau. 40 Ava nga kelangaungana, avale laeala nga lonasereng ngaroma i sane nge kamapitakama. Iau ka role minmina ba ka laupatokona roma, Kannu Ae Nutu ke momo ngallo nge iau bole.

Copyright information for `MEE