1 Corinthians 8

Kaning Onreke Pakani Ki Ta Nutu Ra Goanga

Na iau ka bai ta alange pangamologa tetoto amaka pa'e nga lau pala. Iau nga ale pangamologa ae miau e ta kaning ra ragau ke pakani ki ta nutu ra goanga roma, ita kinung ka loramatana. Lomatana ke amva ta pangavolaunge ragau giarea, ava bainga e nga matengraumanange ragau ke kalaumasia ragau ta ri meising gingging. Agau e roma i a alomatanakana tapu ka sana lonamatana masi tale ka bainga e nga matengraumana ka ragau. Ava agau e matea Nutu ka i a agau ora Nutu lonamatana kia.

Na nga ragau reke kaninnia kaning reke pakani ki ta nutu ra goanga, ita ka loramatana roma, nutu ra goanga ka sana kaomanna ki. Ba ita ka loramatana roma, Nutu ka i kena mana. Ka sana te muni. Ragau keke patpatoe oru papatu nga tava ba nga mogalo laekia e ngape ka nutu nga ri, ba ri ka ravollalaukerea papatu. Ava te ita, ka Nutu kena mana a i a tamara ore koipage orume kinung, ba ita ka momo te i. Ba ka Avolaukita kena mana a i ae Iesus Karais, ba nge i mana Nutu ke koipage orume kinung. Ba ita kaka momo kurumea tungngana ka maulingana te ita.

Ava lomatana laeala ke sane momo ngallo nga ragau kinung. Minmina na ngaroma ra lopatokonakana palu onre pala na ka loreangana roma, nutu ra goanga ka kaomanna ki, ngeke kania kaning ra ragau ke tungu rea ta nutu nginngina, na ollaeala nge baisoalia loreamatanangana ore sane gingging. Minmina na nga kelangareangana keke roma, ngaroma agau nge kania kaning matana laeala, na agau laeala nga mukuna nge Nutu raguna. Ava kaning sane nge bai kita ta leleng tupu nge Nutu raguna. Ita sana ngaka soali ngaroma ita sana ngaka kaninnia kaning te. Ba muni, ita sana ngaka pe ngaroma ita ngaka kaninnia kaning te.

Ava one a longmatana tapu ka ollaeala ngo ella one, ta baina lomatana laeala ae one sane nge bai ka alopatokonakana tetoto ora lopatokona ae i ke sane gingging ta i pupunga. 10 Iau ka role minmina ta ngaroma agau ora lonamatanangana ke sane gingging nge kela one a longmatana ka ollaeala nga ino kaninnia kaning nga bale a nutu ra goanga, na baingang laeala nge pasigipage siana ta i kaninge kaning eke tunge ta nutu ra goanga bole. 11 Ba ngaroma lomatana ae one nge bai ka alopatokonakana ore sane gingging ta i pupunga, na alo baisoalia agau orae Karais mate te i. 12 Minmina na ko baia bainga e soali te Karais kurumea baingang laeala ino baisoalia ra lopatokonakana pattoto loreamatanangana ine sane gingging. 13 Minmina na ngaroma kaning nge bai ka alopatokonakana tetoto ta i pupunga, na iau ala sana la kaninge posi marakanna muni, ta baina alopatokonakana tetoto sane nge pupu.

Copyright information for `MEE