1 John 1

Pangamologa E Tungtunge Mauling

Iau ka papa'e pangamologa te miau ore te i e momo pala nga orume kinung pangaturu ngareangana. Ka i a i a mangng longe pangamologanganame, ba i a mangng kele ka matamangng kanname muni, ba i a mangng kela te i ba ka kali kia ka kamamangngme. Ba i laekia a iau papa'e pangamologa te ka i a Pangamologa e tungtunge Mauling. Ba mauling laeala ke pota, na mangng ka kele. Ba mangng ka la roleng kamiau roma, ka kaomannmannangana kia. Ba mangng ka la pulingmalagange pangamologa te miau roma, i laeala a mangng kele ke momo mauli passavele. Ka i a i e momo kala nge Tamara nga tava pala ba ke pota te mangng. Mangng ka la pulingmalagange pangamologa te miau ore ta i a mangng kele ba ka longe ta baina miau bole ngaka pagiu kala nge mangng. Ba ita kinung kaka pagiu kala nge Iesus Karais Tamana bae Iesus Karais a i ae Nutu Tuna. Mangng ka papa'e oru kokorai ta baina lomarapaga ae mangng nge ponu mannangana.

Ita Ngaka Tatao Nga Olamana

Pangamologa laekia ka i a pangamologa a mangng longe nge i ba mangng ka la turunglomatana kia te miau minakai roma: Nutu ka i a olamana, ba ka sana osuguna ngallo nge i bavakena. Ngaroma ita ngaka role roma, ita kaka pagiu kala nge i ava ita kaka tatao nga osuguna, na ita kaka goga ba ka sana ka bavaia bainga reke loakurumea pangamologa ae Nutu kanna ora kaomannmannangana kia. Ava ngaroma ita ngaka tatao nga olamana baseme i muni ke mommo nga olamana, na ita kaka la momong masi kala nga ra lopatokonakana pattoto. Bae Iesus a i ae Nutu Tuna totona ke umma ta pangalellepa ita nga baingarame kinung reke sosoali.

Ngaroma ita ngaka role roma, ka sana kara bainga reke sosoali nge Nutu raguna, na ita kaka goga ita muni, ba pangamologa a kaomannmannangana kia ke sane momo ngallo nge ita. Ava ngaroma ita ngaka turunane baingara reke sosoali te Nutu, nae Nutu e kumkuma kurumea pangamologangana mannangana ba baingana reke tupu ke la osungrurunge baingara reke sosoali. Ba ke la pangalellepa ita nga baingame kinung re sane ke tupu nga raguna. 10 Ngaroma ita ngaka role roma, ita ka sana ka kuma ka bainga te e soali ka kae te, na ita kaka patpatoe Nutu ka agoangakana, ba pangamologa a kanna ke sane momo ngallo nge ita.

Copyright information for `MEE